AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ตำแหน่งงานว่างของพนักงาน

สำหรับเอไอเอ พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร เอไอเอตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้เอไอเอประสบความสำเร็จ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งมากว่า 70 ปี ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน

การให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้น เอไอเอ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว เอไอเอยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ เอไอเอ มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่