AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันกลุ่ม

ประกันเกษียณอายุ

ประกันกลุ่ม คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ อาทิ การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ รวมทั้งยังมีการประกันภัยกลุ่มในรูปแบบของการออมทรัพย์รายเดือน พร้อมการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกันกลุ่ม (662)638-7236 (662)638-7462 และ (662)638-7352
eBenefits ระบบข้อมูลประกันกลุ่มสำหรับสมาชิก
th.customer@aia.com

ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (Group Employee Benefits - GEB)

คือ สวัสดิการที่องค์กรธุรกิจ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ สามารถมอบให้แก่พนักงานประจำของตน โดยมอบความคุ้มครองทั้งประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สุขภาพ (เลือกซื้อเพิ่มเติม) หรือทันตกรรม (เลือกซื้อเพิ่มเติม) หรือสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง (เลือกซื้อเพิ่มเติม) ทั้งนี้ นายจ้างสามารถสมัครทำประกันให้แก่ คู่สมรส และบุตรของพนักงาน โดยนายจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประภัยให้ หรือพนักงานเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันเพิ่มให้แก่ครอบครัวเอง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

แบบประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป (Package)

• แผนประกัน ไฟว์ อัพ (5 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน 5 – 19 คน

• แผนประกัน เทน อัพ พลัส (10 UP+GCIR ) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน 10 – 19 คน

• แผนประกัน ทเวนตี้ อัพ พลัส? (20 UP+GCIR ) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง และกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย
(สามารถเลือกให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้าย กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม (สัญญาหลัก) ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย และในกรณีที่สมาชิกได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยเป็น 40 โรคร้ายแรง ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งให้ความคุ้มครองทุกสถานที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลา และนอกเวลาทำงาน การจ่ายผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่าย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางประกันภัย รายละเอียดการให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองมีดังนี้

1. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย (Death Benefit)
กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยทุกกรณี ที่ไม่ใช่สาเหตุจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มหลัก) บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ซึ่งได้ระบุไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ แนบอยู่

2. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Living Benefit)
กรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 40 โรคที่กำหนดไว้ ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่สมาชิก (ผู้เอาประกันภัย) หมายเหตุ ทั้งนี้ความคุ้มครองข้างต้น ทั้งกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย (Death Benefit) และกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Living Benefit) บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้

กรุณากรอบข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ