AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

โครงการออมทรัพย์รายเดือน

โครงการออมทรัพย์รายเดือน (Worksite  Marketing ) แบบประกันตามความประสงค์ของพนักงาน

Worksite Marketing คือแนวทาง ทางด้านการตลาดที่นำเสนอแบบประกันตามความประสงค์ของพนักงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะออกมาในรูปการหักเงินเดือนให้ หรือหักจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เมื่อพนักงานตัดสินใจที่จะซื้อประกัน พนักงานจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมดและจะใช้วิธีหักจากบัญชีเงินเดือน

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข สำหรับข้าราชการ สมาชิก กบข. และครอบครัว

ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีนโยบายส่งเสริมการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ข้าราชการ สมาชิก กบข. และครอบครัว นั้น จึงได้คัดเลือกบริษัทประกันชีวิตเพื่อนำเสนอสินค้า อัตราเบี้ยพิเศษให้แก่สมาชิก และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.) คัดเลือกเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สำหรับเหตุผลที่เลือกบริษัท ฯ คือ การเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความมั่นคงทางการเงิน มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และสิ่งที่สำคัญ อีกประการหนึ่งก็คือ การมีพนักงานและพลังตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพ อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของ เอไอเอ ที่ได้รับเลือก ให้เป็นผู้สร้าง “หลักประกันที่มั่นคง” ให้กับข้าราชการไทย

ชื่อแบบประกัน ชื่อย่อ สิทธิพิเศษ
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล) สำหรับ กบข. 10FOR80 ฟรี ADB 2 ปี*
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) สำหรับ กบข. 20PLP ฟรี ADB 2 ปี*
สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) สำหรับ กบข. 15PAY25 เบี้ยอัตราพิเศษต่ำกว่าปกติ 7 %
ออมทรัพย์ก่อนเกษียณครบอายุ 55 ปี (มีเงินปันผล) สำหรับ กบข. E@55 เบี้ยอัตราพิเศษต่ำกว่าปกติ 10 %
สะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี (มีเงินปันผล) สำหรับ กบข. E@60 เบี้ยอัตราพิเศษต่ำกว่าปกติ 10 %

* ADB ฟรี : ได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เป็นจำนวนเท่าทุนประกัน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน สำหรับผู้ใหญ่ และทุนสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับเด็ก เป็นระยะเวลา 2 ปี

ยกเว้น : บางอาชีพ สุขภาพ ทหาร ตำรวจ บางตำแหน่งที่ไม่อนุมัติ ADB

ที่ต้องระบุในใบสมัคร ข้อ 4.1

  1. สามารถนำเสนอได้แบบเปิดกลุ่มจององค์กร และเป็นรายเดี่ยว ได้
  2. อายุที่รับทำประกัน : ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบประกันที่สนใจ
  3. เอกสารใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2. สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    3. กรณี บิดา มารดา พี่ น้อง บุตร คู่สมรส แนบสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร เข้ามาด้วย
Q : ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำงานมานานแล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ สามารถทำได้หรือไม่

A : ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

Q :ข้าราชการไม่ต้องการแบบประกันในโครงการสามารถชื้อแบบอื่น ๆ ได้หรือไม่

A : สามารถชื้อประกันได้ เพียงแต่จะไม่ได้รับ สิทธิพิเศษ ต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้ เหมือนในโครงการ

Q : ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว หรือ เคยเป็นข้าราชการ สามารถใช้สิทธิในการซื้อสินค้าในโครงการ กบข.ได้หรือไม่

A : สามารถซื้อได้ เพียงแต่ท่านต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการ

Q : สำหรับญาติ ที่นามสกุลเดียวกัน แต่ไม่ได้เป็น บิดา มารดา พี่ น้อง บุตร คู่สมรส สามารถซื้อได้หรือไม่

A : ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

Q : สามารถทำเป็นรายเดือน และนำเบี้ยประกัน ไป ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

A : สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ได้ เบี้ยที่จ่ายสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร