AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

Direct Marketing

การขายประกันภัยรูปแบบใหม่ คือ การเสนอขายสินค้าประกันภัยทางตรงให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือเรียกง่ายๆว่า การขายตรงผ่านโทรศัพท์ โดยใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างทั้งทางโทรทัศน์และสิ่งพิ่มพ์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกลับได้ทันทีเมื่อลูกค้าสะดวก

การขายประกันภัยรูปแบบใหม่ คือ การเสนอขายสินค้าประกันภัยทางตรงให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือเรียกง่ายๆว่า การขายตรงผ่านโทรศัพท์ โดยใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างทั้งทางโทรทัศน์และสิ่งพิ่มพ์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกลับได้ทันทีเมื่อลูกค้าสะดวก เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงลูกค้าที่ตัวแทนยังไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย ซึ่งการขายในรูปแบบนี้เป็นการขายที่ไม่ต้องผ่านตัวแทน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับตัวแทนและไม่ยุ่งยากในการนัดพบ ทั้งยังเป็นการขายที่มาจากความประสงค์ของลูกค้าโดยตรงต่อความต้องการรับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยในทุกเวลาเมื่อเห็นสื่อโฆษณา ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และง่ายต่อการได้รับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้น

ประกันชีวิต เอไอเอ 50 อัพ

อีกทางเลือกของประกันชีวิตที่ ยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก..
“คุ้มมากครับ.. เอไอเอเพิ่มความคุ้มครองให้ปีละ 10% สูงสุดถึง 150% แต่จ่ายค่าเบี้ยฯเท่าเดิม”*

  • สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี
  • ไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ
  • ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท
  • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
  • เลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 450,000 บาท**
  • ครบกำหนดสัญญารับ 150%ของทุนประกันภัย
  • กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสาธารณะภายใน2ปีแรก รับผลประโยชน์สูงถึง 500%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมัครง่ายๆ แค่โทร. 02-305-5660
หมายเหตุ:
ประกันชีวิต เอไอเอ 50 อัพ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุน (ไม่มีเงินปันผล); ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
*ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 10% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่4 จนสูงสุดถึง 150%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเมื่อปีกรมธรรม์ที่8
**ผลประโยชน์ในปีที่8เป็นต้นไปของแผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่ กรณี จำนวนผลประโยชน์
ปีที่ 1-2 เสียชีวิตจากโรคทั่วไปหรือโรคชรา 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
และรับเพิ่ม 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
และรับเพิ่ม 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 3 การเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 4 การเสียชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 5 การเสียชีวิต 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 6 การเสียชีวิต 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 7 การเสียชีวิต 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 8
เป็นต้นไป
การเสียชีวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครบอายุสัญญา (อายุครบ 90 ปี) 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุน (ไม่มีเงินปันผล)
อายุ 50-70 ปี
ผลประโยชน์ ปีที่ 1-2
กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ รับ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ รับ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสาธารณะ รับ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว และ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 3เป็นต้นไป รับจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีนั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 300,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองตลอดชีวิต หรือครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
การพิจารณารับประกัน การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามสุขภาพใดๆ
คุ้มครอง การเสียชีวิต
ครบกำหนดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

1 Q ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ 4 นั้น ค่าเบี้ยฯจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่?
  A ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถึงแม้ว่าเอไอเอเพิ่มความคุ้มครองให้ปีละ10% จนความคุ้มครองสูงสุดถึง150%ในปีที่8 แต่ค่าเบี้ยประกันภัยนั้นคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่มีปรับเพิ่มตามความคุ้มครอง หมายความว่าคุณจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจำนวนเท่ากับวันเริ่มทำประกันตลอดอายุสัญญา
2 Q หากจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะมีส่วนลดใดๆหรือไม่?
  A ค่าเบี้ยฯรายปีโดยเฉลี่ยจะถูกกว่าการจ่ายรายเดือน 8%
3 Q ความคุ้มครองที่เพิ่มสูงขึ้นจนสูงสุดที่ 150% ในปีที่8นั้น แล้วหลังสิ้นปีที่ 8 ความคุ้มครองจะเป็นเท่าไหร่?
  A เอไอเอเพิ่มความคุ้มครองให้ปีละ10% จนความคุ้มครองสูงสุดถึง150% ในปีที่8 โดยความคุ้มครองจะคงที่ 150% จนตลอดอายุสัญญา หรือเมื่อผู้เอาประกันฯมีอายุครบ 90 ปี
4 Q เมื่อทำประกันแล้ว หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครองหรือไม่?
  A หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครอง ไม่ต้องห่วงว่าจะทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลาน