AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณาการเรียกร้องสินไหม

1)
[+]
การที่บริษัทฯ ได้ให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อครบกำหนดแล้วออกไปอีก 31 วันนั้น อยากทราบว่าถ้าลูกค้าเกิดป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุก่อนครบ 31 วันจะสามารถ Claim ได้หรือไม่ ?

Answer:

หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็นเวลา 31 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ โดยในระหว่าง ระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันภัย โดยผู้เอาประกัน จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับรอบปีกรมธรรม์นั้นด้วย อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดแห่งระยะเวลา ผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัย จะขาดอายุหมดความคุ้มครอง และไม่มีมูลค่าใดๆ เหลืออยู่อีก เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย


2)
[+]
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วย หรือประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะสามารถให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จากบริษัทฯ โดยตรงได้หรือไม่?

Answer:

เอไอเอ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศในการให้บริการเรียกเก็บค่ารักษา พยาบาล โดยตรงจากบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยของเอไอเอ ที่เข้ารักษา ตัวในโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารักษาพยาบาล ตลอดจนเป็นการช่วยลดภาระในการสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ภัยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกดังกล่าว ผ่านบริการ "AIA HEALTH CARE" กรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลแนบอยู่กับกรมธรรม์แบบสามัญ หรือ ผ่านบริการ "AIA CARE CARD" กรณีที่มีกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทฯ


3)
[+]
ในกรณีที่ต้องการแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมต้องดำเนินการอย่างไร

Answer:

สามารถ Download แบบฟอร์มเรียกสินไหมได้จาก หัวข้อดาวน์โหลดฟอร์ม และเลือกหัวข้อ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)


4)
[+]
ข้อควรทราบและปฏิบัติในการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม สำหรับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Answer:

ระบุรายละเอียดทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งรายละเอียดด้านผู้เอาประกันภัย แพทย์ และตัวแทนประกันชีวิต โดยต้องเซ็นชื่อเรียกร้องในใบมอบฉันทะ ทุกครั้ง (ต้องเป็นลายเซ็นแบบเดียวกับที่เคยให้ไว้เมื่อสมัครทำประกัน) หากไม่สามารถเซ็นชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และระบุว่าเป็นนิ้วมือข้างใด พร้อมพยาน เซ็นรับรอง 2 ท่าน และในส่วนด้านแพทย์ต้องได้รับการประทับตราของโรงพยาบาลนั้นๆ ด้วย


5)
[+]
ข้อควรทราบและปฏิบัติในการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม สำหรับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

Answer:

ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ ต้องมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโรงพยาบาล วันเดือนปีที่รับเงิน ชื่อนามสกุลผู้เอาประกันภัย วันเดือนปี ที่เข้าและออกจากโรงพยาบาล และต้องได้รับการประทับตราของโรงพยาบาลนั้นๆ ด้วย


6)
[+]
ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จรับเงินคืนเพื่อนำไปเบิกต่อที่อื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

Answer:

ควรแจ้งความประสงค์ต้องการขอใบเสร็จรับเงินคืน แนบเรื่องมาพร้อมกันกับการส่งเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยสินไหม

 • กรณีบริษัทจ่ายค่าชดเชยฯให้ไม่เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะคืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ โดยจะประทับตรารับรองการจ่ายลงใน ใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีบริษัทจ่ายค่าชดเชยฯให้เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว ทางฝ่ายสินไหมจะไม่คืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ แต่จะสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมประทับตรารับรองการจ่ายคืนให้เท่านั้น

 


7)
[+]
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเช็คสินไหมฯ โดยที่บริษัทได้ทำการอนุมัติจ่ายค่าชดเชยสินไหมฯแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร

Answer:

ให้ติดต่อกับตัวแทนประกันชีวิตดำเนินการอายัดเช็คสินไหมฯ เพื่อออกเช็คฉบับใหม่ให้


8)
[+]
ในกรณีที่ต้องการทราบผลการพิจารณาสินไหมสามารถสอบถามได้อย่างไรบ้าง

Answer:

 1. ตัวแทนประกันชีวิตสามารถตรวจสอบผลการพิจาณาสินไหมได้จาก
  1. ระบบอินเตอร์เนต ที่ระบบข้อมูลตัวแทนประกันชีวิต (Agent Internet Access) – Claims หรือระบบข้อมูลการเรียกร้องสินไหม (eClaims) หัวข้อ ติดตาม
   การเรียกร้องสินไหม (Looking for Claims?)
  2. ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์สำหรับพลังตัวแทน AIA-VRS: 0-2638-6388
  3. ใบรายงานแจ้งผลการพิจารณาสินไหม
 2. ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาสินไหมได้จาก
  1. AIA Call Center: 1581 (กด 1)
  2. ระบบอินเตอร์เนต ภายหลังการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบข้อมูลลูกค้า


9)
[+]
AIA Health Care คืออะไร

Answer:

AIA Health Care คือ บริการพิเศษที่บริษัทเอไอเอ มอบให้แก่ ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีหมายเลขกรมธรรม์ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "T" และ "U" เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการชดเชย ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) ให้กับโรงพยาบาลโดยตรง โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการ เรียกร้องสินไหมฯ ผ่านระบบโทรสาร หรือ Internet มายังบริษัทฯ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


10)
[+]
AIA Care Card คืออะไร

Answer:

AIA Care Card คือ บริการพิเศษที่บริษัทเอไอเอ มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีหมายเลขกรมธรรม์ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "M" และ "P" เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยตรง (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)