AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันชีวิต เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับท่าน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง

แบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรจากเอไอเอ

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ ทำงานอย่างไร

ผู้เอาประกันภัยเลือกจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระ เบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้วจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออมบางส่วนหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเลือกหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก พร้อมทั้งสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์จะมีมูลค่าบัญชีและมูลค่าเวนคืนตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ความคุ้มครองชีวิตสูง เช่น ผู้หญิงอายุระหว่าง 1 เดือน – 35 ปี สามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระต่อปี เป็นต้น เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการลงทุน นอกจากนี้เอไอเอ ยังมีเครื่องมือบริหารการลงทุน อาทิ

1. พอร์ตโฟลิโอ โมเดล ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิงจากความเสี่ยงที่รับได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ
(Conservative Portfolio)
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงปานกลาง
(Moderate Portfolio)
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง
(Growth Portfolio)
สำหรับนักลงทุนที่มีความระมัดระวังสูง โดยต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณยอมรับความเสี่ยงได้น้อย อาจเพราะต้องการรักษาสินทรัพย์ที่ได้สะสมมา คุณสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ระยะ 2-3 ปี สำหรับนักลงทุนที่มีความรอบคอบ และต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หากการลงทุนนั้นให้โอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดี ระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุน และมีเป้าหมายในการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

2. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing Program)

บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้า/ผู้เอาประกันภัยออกแบบไว้ให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัติทุกไตรมาส โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน

กองทุน A B เงินลงทุนทั้งสิ้น
สัดส่วนการ ลงทุนที่ต้องการ 50% 50% 100%
บาท 50,000 50,000 100,000
สัดส่วนการลงทุน ที่เปลี่ยนไป เมื่อ ครบไตรมาสแรก 60% 40% 100%
บาท 72,000 48,000 120,000
บริษัทจะทำการ ปรับสัดส่วนให้โดย ขาย ซื้อ  
บาท 12,000 12,000  
เพื่อให้สัดส่วน การลงทุนในไตรมาสแรก กลับไปเหมือนสัดส่วน ที่เริ่มต้นลงทุน 50% 50% 100%
บาท 60,000 60,000 120,000

3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching Program)

บริการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ใช้หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar-Cost Averaging คือวิธีการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาวด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่ากัน ทุกรอบระยะเวลา เช่น ลงทุน 1,000 บาท ทุกๆ เดือน โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของตลาดที่ลงทุนว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น หรือลง ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่คงที่ หากราคาขายหน่วยลงทุนสูงขึ้น จะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับจำนวนหน่วยลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากราคาขายหน่วยลงทุนลดลง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนและเหมาะสมกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวน กรณีตัวอย่างการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ อาทิ เช่น การโอนเงินลงทุนจากกองทุนรวมตราสารตลาดเงินซึ่งเป็น “กองทุนต้นทาง” ด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือนไปยังกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งเป็น “กองทุนปลายทาง” เพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุน นอกจากหลักการ Dollar Cost Averaging ที่ช่วยเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุนแล้ว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และมีโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุนน้อยลง หรืออาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคตได้เช่นกัน

ดังตัวอย่างในตารางและรูปภาพ ต่อไปนี้ โดยสมมติให้

1) วิธีที่ 1: จำนวนเงินลงทุนก้อนเดียว เท่ากับ 12,000 บาท
วิธีที่ 2: เงินลงทุนรายงวด งวดละ 1,000 บาท
2) อัตราผลตอบแทน และอัตราการเติบโตของเงินลงทุน เป็นไปตามระดับความผันผวนของ ภาวะตลาดที่กำหนดขึ้น

สิ้นเดือน ที่ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2
อัตราผล ตอบแทน เงินลงทุน ก้อนเดียว ผลตอบแทน การเติบโตของ เงินลงทุน ก้อนเดียว 12,000 เงินลงทุน รายงวด จำนวนเงินเพื่อ คำนวณ ผลตอบแทน ผลตอบแทน การเติบโตของ เงินลงทุนโดยใช้หลักการ เฉลี่ยต้นทุน 1,000 บาทต่อเดือน
1 5% 12,000 600 12,600 1,000 1,000 50 1,050
2 4% - 504 13,104 1,000 2,050 82 2,132
3 -2% - (262) 12,842 1,000 3,132 (63) 3,069
4 -5% - (642) 12,200 1,000 4,069 (203) 3,866
5 -10% - (1,220) 10,980 1,000 4,866 (487) 4,379
6 -20% - (2,196) 8,784 1,000 5,379 (1,076) 4,303
7 4% - 351 9,135 1,000 5,303 212 5,516
8 5% - 457 9,592 1,000 6,516 326 6,841
9 10% - 959 10,551 1,000 7,841 784 8,625
10 8% - 844 11,395 1,000 9,625 770 10,396
11 -1% - (114) 11,281 1,000 11,396 (114) 11,282
12 9% - 1,015 12,297 1,000 12,282 1,105 13,387

ความคุ้มครอง เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ

จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยฯ RPP + จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยฯ RSP + มูลค่าบัญชีกรมธรรม์หักลบ หนี้สิน (ถ้ามี)

 

Q เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) คืออะไร
A แบบประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรจากเอไอเอ
Q เอไอเอมีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร และผู้เอาประกันภัยจะทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร
A เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว เอไอเอจะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันภัย (เดือนแรก) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย (COI) เดือนแรก และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด และเอไอเอจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยฯ เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว
Q แบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เหมาะกับใคร
A

เหมาะสำหรับการออมทรัพย์ระยะยาวให้บุตรหลานไว้เป็นทุนการศึกษา การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ เพราะการออมอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย ทำให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองสูง เพื่อตอบแทนบุพการี คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องการรากฐานที่แข็งแรงเพื่อความอุ่นใจของคนที่รัก

Q เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) รับประกันผลตอบแทนหรือไม่
A แบบประกันชีวิตนี้ไม่มีการประกันผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนนี้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกเอง ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสำหรับแบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้กำหนดเอง บวกกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ขึ้นลงตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่เลือก)
Q ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A ตรวจสุขภาพตามกฏเกณฑ์ปกติ