AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันชีวิต เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับท่าน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง

แบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรจากเอไอเอ

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ ทำงานอย่างไร

ผู้เอาประกันภัยเลือกจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระ เบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้วจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออมบางส่วนหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเลือกหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก พร้อมทั้งสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์จะมีมูลค่าบัญชีและมูลค่าเวนคืนตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน

ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ฟรี

ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ความคุ้มครองชีวิตสูง เช่น ผู้หญิงอายุระหว่าง 1 เดือน – 35 ปี สามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระต่อปี เป็นต้น เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการลงทุน นอกจากนี้เอไอเอ ยังมีเครื่องมือบริหารการลงทุน อาทิ

1. พอร์ตโฟลิโอ โมเดล ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิงจากความเสี่ยงที่รับได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ
(Conservative Portfolio)
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงปานกลาง
(Moderate Portfolio)
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง
(Growth Portfolio)
สำหรับนักลงทุนที่มีความระมัดระวังสูง โดยต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณยอมรับความเสี่ยงได้น้อย อาจเพราะต้องการรักษาสินทรัพย์ที่ได้สะสมมา คุณสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ระยะ 2-3 ปี สำหรับนักลงทุนที่มีความรอบคอบ และต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หากการลงทุนนั้นให้โอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดี ระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุน และมีเป้าหมายในการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

2. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing Program)

บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้า/ผู้เอาประกันภัยออกแบบไว้ให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัติทุกไตรมาส โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน

กองทุน A B เงินลงทุนทั้งสิ้น
สัดส่วนการ ลงทุนที่ต้องการ 50% 50% 100%
บาท 50,000 50,000 100,000
สัดส่วนการลงทุน ที่เปลี่ยนไป เมื่อ ครบไตรมาสแรก 60% 40% 100%
บาท 72,000 48,000 120,000
บริษัทจะทำการ ปรับสัดส่วนให้โดย ขาย ซื้อ  
บาท 12,000 12,000  
เพื่อให้สัดส่วน การลงทุนในไตรมาสแรก กลับไปเหมือนสัดส่วน ที่เริ่มต้นลงทุน 50% 50% 100%
บาท 60,000 60,000 120,000

3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching Program)

บริการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ใช้หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar-Cost Averaging คือวิธีการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาวด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่ากัน ทุกรอบระยะเวลา เช่น ลงทุน 1,000 บาท ทุกๆ เดือน โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของตลาดที่ลงทุนว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น หรือลง ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่คงที่ หากราคาขายหน่วยลงทุนสูงขึ้น จะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับจำนวนหน่วยลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากราคาขายหน่วยลงทุนลดลง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนและเหมาะสมกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวน กรณีตัวอย่างการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ อาทิ เช่น การโอนเงินลงทุนจากกองทุนรวมตราสารตลาดเงินซึ่งเป็น “กองทุนต้นทาง” ด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือนไปยังกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งเป็น “กองทุนปลายทาง” เพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุน นอกจากหลักการ Dollar Cost Averaging ที่ช่วยเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุนแล้ว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และมีโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุนน้อยลง หรืออาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคตได้เช่นกัน

ดังตัวอย่างในตารางและรูปภาพ ต่อไปนี้ โดยสมมติให้

1) วิธีที่ 1: จำนวนเงินลงทุนก้อนเดียว เท่ากับ 12,000 บาท
วิธีที่ 2: เงินลงทุนรายงวด งวดละ 1,000 บาท
2) อัตราผลตอบแทน และอัตราการเติบโตของเงินลงทุน เป็นไปตามระดับความผันผวนของ ภาวะตลาดที่กำหนดขึ้น

สิ้นเดือน ที่ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2
อัตราผล ตอบแทน เงินลงทุน ก้อนเดียว ผลตอบแทน การเติบโตของ เงินลงทุน ก้อนเดียว 12,000 เงินลงทุน รายงวด จำนวนเงินเพื่อ คำนวณ ผลตอบแทน ผลตอบแทน การเติบโตของ เงินลงทุนโดยใช้หลักการ เฉลี่ยต้นทุน 1,000 บาทต่อเดือน
1 5% 12,000 600 12,600 1,000 1,000 50 1,050
2 4% - 504 13,104 1,000 2,050 82 2,132
3 -2% - (262) 12,842 1,000 3,132 (63) 3,069
4 -5% - (642) 12,200 1,000 4,069 (203) 3,866
5 -10% - (1,220) 10,980 1,000 4,866 (487) 4,379
6 -20% - (2,196) 8,784 1,000 5,379 (1,076) 4,303
7 4% - 351 9,135 1,000 5,303 212 5,516
8 5% - 457 9,592 1,000 6,516 326 6,841
9 10% - 959 10,551 1,000 7,841 784 8,625
10 8% - 844 11,395 1,000 9,625 770 10,396
11 -1% - (114) 11,281 1,000 11,396 (114) 11,282
12 9% - 1,015 12,297 1,000 12,282 1,105 13,387

ความคุ้มครอง เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ

จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยฯ RPP + จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยฯ RSP + มูลค่าบัญชีกรมธรรม์หักลบ หนี้สิน (ถ้ามี)

 

Q เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) คืออะไร
A แบบประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรจากเอไอเอ
Q เอไอเอมีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร และผู้เอาประกันภัยจะทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร
A เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว เอไอเอจะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันภัย (เดือนแรก) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย (COI) เดือนแรก และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด และเอไอเอจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยฯ เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว
Q แบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เหมาะกับใคร
A

เหมาะสำหรับการออมทรัพย์ระยะยาวให้บุตรหลานไว้เป็นทุนการศึกษา การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ เพราะการออมอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย ทำให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองสูง เพื่อตอบแทนบุพการี คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องการรากฐานที่แข็งแรงเพื่อความอุ่นใจของคนที่รัก

Q เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) รับประกันผลตอบแทนหรือไม่
A แบบประกันชีวิตนี้ไม่มีการประกันผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนนี้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกเอง ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสำหรับแบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้กำหนดเอง บวกกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ขึ้นลงตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่เลือก)
Q ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A ตรวจสุขภาพตามกฏเกณฑ์ปกติ