AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันชีวิต เพื่อหลักประกันของครอบครัว

ทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพกับ AIA

เอไอเอ ตระหนักว่า “พื้นฐานการวางแผนทางการเงินที่ดีจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว” และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง 4 ประการหลักในชีวิต ได้แก่ การสร้างหลักประกันให้ครอบครัว, การสะสมเงินออมเพื่อการศึกษา, การวางแผนเพื่อการเกษียณ และการวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุและสุขภาพ
เอไอเอ ได้พัฒนาแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ รวมถึงมะเร็งและโรคร้ายแรงต่างๆ โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่