AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ผลประโยชน์แบบประกันโรคร้ายแรง

แบบประกันชีวิต ประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง

การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่า หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งความเดือนร้อนสู่ครอบครัว

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

เอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime)*

 • เหนือกว่าด้วยการคุ้มครองนานตลอดชีพ
 • คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย** ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ และกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 20 ปี โดยชำระเบี้ยฯ คงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ
 • ความคุ้มครองของเอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันหลัก AIA 20PL Premier (Par)
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุเพียง 1 เดือน – 65 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • ยิ่งสมัครทำประกันเร็ว ยิ่งรับความคุ้มครองยาวนานกว่า

* เอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ ซึ่งแนบกับแผนประกันหลัก AIA 20PL Premier (Par)
** ข้อมูลจาก สถิติสาธารณสุขปี 2554 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้

เอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime) คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย ได้แก่

 • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
 • กลุ่มโรคหัวใจ
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง

ครอบคลุมความคุ้มครองตลอดชีพ 10 โรคร้ายแรง รวมถึงมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ (Heart Balloon)

โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี รับผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบสัญญา หรือรับมูลค่าเวนคืนเงินสด กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรงตามที่ระบุในสัญญา

ตัวอย่าง ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่พึงได้รับ*

กลุ่มโรค
โรคร้ายแรง
ร้อยละของจำนวน
เงินเอาประกันภัย

กลุ่มที่ 1
กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

1. มะเร็งระยะลุกลาม
    Invasive Cancers
100%
2. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
    Benign Brain Tumor
100%
3. มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
    Non Invasive Cancers
15%
(สูงสุด 450,000 บาท)

กลุ่มที่ 2
กลุ่มโรคหัวใจ

4. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
    First Heart Attack
100%
5. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
    Coronary Artery Surgery
100%
6. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
    Cardiomyopathy
100%
7. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
    Heart Valve Replacement Surgery
100%
8. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบโดย
    ใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ
    Coronary Artery Angioplasty
15%
(สูงสุด 450,000 บาท)

กลุ่มที่ 3
กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง

9. ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องจาก
ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
    Stroke
100%
10. การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
    Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
50%

*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ฯ

Q: แผนประกันเอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime) ต่างจากสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทั่วๆ ไป อย่างไร
A: ผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพให้ความคุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยดำรงชีพอยู่ รวมถึงโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และการทำบอลลูนหัวใจ หรือการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบ โดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ โดยมีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ และการันตีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงส่วนใหญ่ ให้ความคุ้มครองเป็นแบบปีต่อปี อัตราเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
Q: ทำไมจึงควรซื้อ แผนประกันเอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime) ในเมื่อปัจจุบันก็มีความคุ้มครองโรคร้ายแรงอยู่แล้ว

A: อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัยของผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ ตลอดอายุของสัญญาเพิ่มเติม นอกจากจะเป็นหลักประกันให้ท่านได้รับความคุ้มครองจาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงจนถึงอายุ 99 ปี แล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้อีก เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยของผลประโยชน์โรคร้ายแรงโดยทั่วไป จะเพิ่มขึ้นไปตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน กรณีวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคร้ายแรง ในขณะที่ความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพนี้ กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 100% ณ วันครบสัญญา หรือรับมูลค่าเงินสด หากเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้

Q: สถิติคนไทยเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคร้ายแรง
A: จาก สถิติสาธารณสุข 2554 ที่จัดทำโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2554 คนไทยเสียชีวิตจากสาเหตุโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 คิดเป็นอัตรา 91.2 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน รองมาเป็น อุบัติเหตุและการเป็นพิษ โรคหัวใจ ความดันเลือดสูงและหลอดเลือดสมอง
Q: ข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime) ได้แก่อะไรบ้าง
A: สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยและศัลยกรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่ได้ให้คำนิยามไว้ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรืออาการของโรคดังกล่าว ก่อนวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่ได้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรืออาการของโรคดังกล่าว ก่อนพ้นกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่ได้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • การทำร้ายร่างกายตนเอง ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยรู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตก็ตาม