AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ (PAN ,PA Package Plan)

 1. เสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ ข้อเท้า หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
 3. ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ซึ่งแยกเป็น ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง และ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 4. การรักษาพยาพบาล ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น)

ขั้นอาชีพ 3
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 3 อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ คนขับรถบรรทุกหนัก 6 ล้อ ถึง 10 ล้อ ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถเครน (รายละเอียด กรุณาศึกษาจากคู่มือขั้นอาชีพสำหรับการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

อายุรับประกันภัย 16 - 60 ปี
ความคุ้มครอง / แผนประกันภัย PAN2000-3 PA2030-3 PA2535-3 PA3040-3
ADD 200,000 200,000 250,000 300,000
PD 200,000 200,000 250,000 300,000
MA 100,000 100,000 125,000 150,000
MC 100,000 100,000 125,000 150,000
ME 20,000 30,000 35,000 40,000

ความหมายของความคุ้มครอง

 • ADD (Accident Death and Dismemberment) สูญเสียอวัยวะและสายตา
 • PD (Permanent Disability) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • MA (Murder and Assault) ฆาตกรรมและรอบทำร้าย
 • MC (Motorcycle) ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ME (Medical Expenses per Accident) การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • TTD (Total Temporary Disability) ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง / สัปดาห์
 • PTD (Partial Temporary Disability) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง / สัปดาห์

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 3
 2. อายุรับประกันภัย 16 - 60 ปี
 3. ใช้กฏเกณฑ์การพิจารณาปกติ
 4. ต่ออายุได้จนถึงอายุ 75 ปี
 5. อัตราการเพิ่มเบี้ยประกันภัยสำหรับช่วงอายุต่างๆ
  - อายุ 61 – 65 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 20%
  - อายุ 66 – 70 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 40%
  - อายุ 71 – 75 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 80%
Q : สามารถซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดได้เท่าไร

A : ประมาณ 10 เท่าของรายได้ทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

 

Q : ทหาร ตำรวจ สามารถซื้อได้หรือไม่

A : ได้ ชั้นประทวนซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท ชั้นสัญญาบัตรไม่เกิน 1,000,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

 

Q : ความคุ้มครองจะเริ่มขึ้นเมื่อใด

A : เมื่อได้รับการพิจารณารับประภัยภัยจากบริษัท หรือมีการแจ้งความคุ้มครอง

 

Q : ถ้าเกิดเหตุในต่างประเทศจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมอย่างไร

A : ขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัทฯ