AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ ความคุ้มครองสูง (AIAPA4900, AIAPA6900, AIAPA29500)

 1. เสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ ข้อเท้า หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
 3. ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ซึ่งแยกเป็น ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง และ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 4. การรักษาพยาพบาล
  ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น)

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้

AIA PRIVILEGE CARE CARD

บัตรเอไอเอ พริวิเลจ แคร์ การ์ด (AIA PRIVILEGE CARE CARD) บริการพิเศษที่เอไอเอ มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ตามแผนประกันภัยที่ถือ) กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
แผนประกันภัย AIAPA4900 AIAPA6900 AIAPA29500
อายุรับประกันภัย ขั้นอาชีพ 1 และ 2 1 เดือน – 60 ปี 1 เดือน – 74 ปี 25 – 60 ปี
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 75 ปี
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
AD,DD 1,000,000 2,000,000 10,000,000
PD 1,000,000 2,000,000 10,000,000
MA 500,000 1,000,000 1,000,000
MC 500,000 500,000 1,000,000
ME 100,000 100,000 300,000
PH 1,000,000 2,000,000 -
BB - 10,000 100,000
HU - - 5,000

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 10 ล้านบาทขึ้นไป

▪ สำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน และแบบสอบถามวงเงินสูง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอืนๆ

ความหมายของความคุ้มครอง

 • AD,DD (Accident Death and Dismemberment)  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
 • PD (Permanent Disability) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • MA (Murder and Assault) ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • MC (Motorcycle)  ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ME (Medical Expenses per Accident) การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • PP (Personal Car Accident) ความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • PH (Pubic Holiday) ความคุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ND (Natural Disaster) ความคุ้มครองอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
 • BB (Broken Bone) ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก
 • HU (Hospital  Income + I.C.U.) ค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • MLB (Monthly Living Benefit) ค่าเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ
 • FCG (Family Care Giver) ค่าเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน
 • CM (Cremation) ผลประโยชน์ค่าปลงศพ
Q : สามารถซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดได้เท่าไร
A : ประมาณ 10 เท่าของรายได้ทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
Q : ทหาร ตำรวจ สามารถซื้อได้หรือไม่
A : ได้ ชั้นประทวนซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท ชั้นสัญญาบัตรไม่เกิน 1,000,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
Q : ความคุ้มครองจะเริ่มขึ้นเมื่อใด

A : เมื่อได้รับการพิจารณารับประภัยภัยจากบริษัท หรือมีการแจ้งความคุ้มครอง

 

Q : ถ้าเกิดเหตุในต่างประเทศจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมอย่างไร

A : ขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัทฯ