AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ ความคุ้มครองสูง (AIAPA4900, AIAPA6900, AIAPA29500)

 1. เสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ ข้อเท้า หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
 3. ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ซึ่งแยกเป็น ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง และ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 4. การรักษาพยาพบาล
  ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น)

ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ฟรี

AIA PRIVILEGE CARE CARD

บัตรเอไอเอ พริวิเลจ แคร์ การ์ด (AIA PRIVILEGE CARE CARD) บริการพิเศษที่เอไอเอ มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ตามแผนประกันภัยที่ถือ) กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
แผนประกันภัย AIAPA4900 AIAPA6900 AIAPA29500
อายุรับประกันภัย ขั้นอาชีพ 1 และ 2 1 เดือน – 60 ปี 1 เดือน – 74 ปี 25 – 60 ปี
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 75 ปี
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
AD,DD 1,000,000 2,000,000 10,000,000
PD 1,000,000 2,000,000 10,000,000
MA 500,000 1,000,000 1,000,000
MC 500,000 500,000 1,000,000
ME 100,000 100,000 300,000
PH 1,000,000 2,000,000 -
BB - 10,000 100,000
HU - - 5,000

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 10 ล้านบาทขึ้นไป

▪ สำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน และแบบสอบถามวงเงินสูง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอืนๆ

ความหมายของความคุ้มครอง

 • AD,DD (Accident Death and Dismemberment)  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
 • PD (Permanent Disability) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • MA (Murder and Assault) ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • MC (Motorcycle)  ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ME (Medical Expenses per Accident) การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • PP (Personal Car Accident) ความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • PH (Pubic Holiday) ความคุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ND (Natural Disaster) ความคุ้มครองอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
 • BB (Broken Bone) ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก
 • HU (Hospital  Income + I.C.U.) ค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • MLB (Monthly Living Benefit) ค่าเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ
 • FCG (Family Care Giver) ค่าเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน
 • CM (Cremation) ผลประโยชน์ค่าปลงศพ
Q : สามารถซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดได้เท่าไร
A : ประมาณ 10 เท่าของรายได้ทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
Q : ทหาร ตำรวจ สามารถซื้อได้หรือไม่
A : ได้ ชั้นประทวนซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท ชั้นสัญญาบัตรไม่เกิน 1,000,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
Q : ความคุ้มครองจะเริ่มขึ้นเมื่อใด

A : เมื่อได้รับการพิจารณารับประภัยภัยจากบริษัท หรือมีการแจ้งความคุ้มครอง

 

Q : ถ้าเกิดเหตุในต่างประเทศจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมอย่างไร

A : ขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัทฯ