AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ (TOP VALUE PLUS)

 1. เสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ ข้อเท้า หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
 3. ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ซึ่งแยกเป็น ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง และ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 4. การรักษาพยาพบาล ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น)

ขั้นอาชีพ1
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 1 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย (ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั้มน้ำมัน) สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ (รายละเอียด กรุณาศึกษาจากคู่มือขั้นอาชีพสำหรับการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

ขั้นอาชีพ 2
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 2 เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง) เจ้าของ (นา สวน ไร่ ฟาร์ม) พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง(สี ไม้ ปูน) ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร (รายละเอียด กรุณาศึกษาจากคู่มือขั้นอาชีพสำหรับการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

อายุรับประกันภัย 1เดือน – 65 ปี
ความคุ้มครอง / แผนประกันภัย TVLPLUSM TVLPLUSL TVLPLUSXL
ขั้นอาชีพ 1 ขั้นอาชีพ 2 ขั้นอาชีพ 1 ขั้นอาชีพ 2 ขั้นอาชีพ 1 ขั้นอาชีพ 2
ADD 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
PD 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
MA 250,000 250,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
MC 250,000 250,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
ME 50,000 30,000 100,000 50,000 150,000 70,000
PH 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
BB 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000
HU 500 500 1,000 1,000 1,500 1,500
CM 5,000 5,000 10,000 10,000 15,000 15,000
NC 15% ของเบี้ยประกันภัย แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

ความหมายของความคุ้มครอง

 • ADD (Accident Death and Dismemberment) สูญเสียอวัยวะและสายตา
 • PD (Permanent Disability) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • MA (Murder and Assault) ฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
 • MC (Motorcycle) ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ME (Medical Expenses per Accident) การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • TTD (Total Temporary Disability) ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง / สัปดาห์
 • PTD (Partial Temporary Disability) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง / สัปดาห์
 • BB (Broken Bone) เงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก
 • HU (Hospital Income + I.C.U.) ค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • FCG (Family Care Giver) ค่าเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน
 • MLB (Monthly Living Benefit) ค่าเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ
 • PH (Pubic Holiday) ความคุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • CM (Cremation) ค่าปลงศพ
 • NC (No Claim Benefit) ผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2
 2. อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี
 3. ใช้กฏเกณฑ์การพิจารณาปกติ
 4. ต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
 5. อัตราการเพิ่มเบี้ยประกันภัยสำหรับช่วงอายุต่างๆ
  - อายุ 61 – 65 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 20%
  - อายุ 66 – 70 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 40%
Q : สามารถซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดได้เท่าไร

A : ประมาณ 10 เท่าของรายได้ทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

Q : ทหาร ตำรวจ สามารถซื้อได้หรือไม่

A : ได้ ชั้นประทวนซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท ชั้นสัญญาบัตรไม่เกิน 1,000,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

Q : ความคุ้มครองจะเริ่มขึ้นเมื่อใด

A : เมื่อได้รับการพิจารณารับประภัยภัยจากบริษัท หรือมีการแจ้งความคุ้มครอง

Q : ถ้าเกิดเหตุในต่างประเทศจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมอย่างไร

A : ขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัทฯ