AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

เอไอเอ พริวิเลจ แคร์การ์ด (AIA Privilege Care Card)

ผู้เอาประกันภัยที่เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (“กรมธรรม์ฯ”) ในแบบที่มีค่ารักษาพยาบาล และมีเบี้ยประกันภัยต่อปี 1,500 บาทขึ้นไป โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุ 6 ปี ขึ้นไป จะได้รับบัตรสิทธิพิเศษ AIA Privilege Care Card เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่ท่านได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ ทุกฉบับที่ยังคงมีผลบังคับอยู่

เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58

AIA Privilege Care Card มีคุณสมบัติดังนี้

  • บัตรใบเดียวสามารถใช้อ้างอิงกรมธรรม์ฯ ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทุกฉบับ
  • บัตรไม่มีวันหมดอายุ ตราบเท่าที่กรมธรรม์ฯ ฉบับใดฉบับหนึ่งของท่านยังมีผลบังคับ
  • บัตรนี้ใช้กับสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการของเอไอเอมากกว่า 200 แห่ง โดยท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อสถานพยาบาลโดยคลิกที่ลิงค์นี้
  • หากเกิดอุบัติเหตุ และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ท่านสามารถแสดงบัตรสิทธิพิเศษนี้พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังนั้น เอไอ เอ ขอแนะนำให้ท่านเก็บบัตร AIA Privilege Care Card ใบนี้ไว้กับตัวท่าน (ทางสถานพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับเอไอเอโดยตรง)

 

สิทธิประโยชน์พิเศษ

  1. ได้สิทธิประโยชน์ AIA MediVac บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ภายในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยต่อปีตั้งแต่ 4,900 บาทขึ้นไป และผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 65 ปี ติดต่อ (66) 2256 - 7173
  2. ได้สิทธิประโยชน์ AIA MediVac-i บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยต่อปีตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป และผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 65 ปี ติดต่อ (66) 2256 - 7173
  3. การต่ออายุกรมธรรม์ จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มเติม 5% ของทุนประกันภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  4. สามารถชำระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต VISA ของธนาคารพาณิชย์
  5. สอบถามรายละเอียดได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2558 ซึ่งมีการเริ่มใช้บัตรใหม่ ผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรเอไอเอ แคร์คาร์ด แบบเดิม ซึ่งประกอบด้วย
Platinum Care Card / Gold Care Card / Care Card-Monthly ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรเหมือนเดิมทุกประการ โดยท่านจะได้รับบัตรใหม่ทันที เมื่อทำการต่ออายุกรมธรรม์

       

 

ดาวน์โหลด คำถามพบบ่อย เอไอเอ พริวิเลจ แคร์การ์ด (AIA Privilege Care Card)

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่