บัตรเครดิตเอไอเอวีซ่า และ บัตรเครดิตกรุงศรี

เงื่อนไข :

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครบริการ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยของเอไอเอแบบหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรหลัก ที่ยังไม่เคยสมัครบริการฯ
 2. รับเครดิตเงินคืน 150 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และรับเครดิตเงินคืน 100 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อสมัครบริการฯ ผ่านบัตรฯ ภายใน 5 ก.ค. – 31 ธ.ค. 59
 3. เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจากการสมัครบริการฯ
 4. บริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกการสมัครบริการฯ ก่อนที่จะมีการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของเอไอเอ
 5. บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 6. บริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. เงื่อนไขการสมัครบริการฯ เป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ และบริษัทบัตรฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsricard.com
 8. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

บัตรเครดิตเซ็นทรัลคาร์ด

เงื่อนไข :

 1. เครดิตเงินคืน 100 บาท จะมอบให้กับสมาชิกบัตรที่สมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ (Recurring) และมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 31 ธ.ค. 59
 2. จำกัดเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 3. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่มีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 5. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินเครดิต
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 8. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข :

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตอัตโนมัติ ของเอไอเอ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 5 ก.ค.- 31 ธ.ค. 59 รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 2,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/บัญชีบัตร ตลอดโครงการ)
 2. ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสมตามปกติ
 3. รับคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับบัตรผู้นำแพลทินัม
 4. รับคะแนนสะสม 1 เท่า สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น (เฉพาะที่มีคะแนนสะสม)
 5. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตอัตโนมัติ ของ เอไอเอ เฉพาะ รายใหม่เท่านั้น และต้องมีรายการหักชำระอัตโนมัติอย่างน้อย 1 รอบบิล ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ การให้คะแนนสะสมพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทที่มีคะแนนสะสม เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทองค์กร ,บัตรเครดิตส่วนราชการ ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ ไม่ร่วมรายการ
 7. ธนาคารจะทำการเพิ่มคะแนนพิเศษ ภายใน 60 วัน หลังมีรายการหักชำระอัตโนมัติในรอบบิลแรก โดยโอนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานะบัตรปกติ ต้องไม่ผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณคะแนนสะสม
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นหรือยกเลิกข้อเสนอนี้แก่ผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการหากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581โดยตรง
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และ บัตร SCB Family Plus

เงื่อนไข :

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 สำหรับการสมัครหักชำระอัตโนมัติค่าเบี้ยประกัน AIA รายการใหม่เท่านั้น รายการสมัครหักชำระที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ 
 2. การให้คะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต นี้ เป็นการให้สิทธิพิเศษเพียง 1 ครั้ง ในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษรายเดือนหรือตลอดไป
 3. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษภายใน 60 วันนับจากที่มีรายการชำระค่าเบี้ยประกันมาเรียกเก็บในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต
 4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานะบัตรปกติ จนถึงวันที่ทำการให้คะแนนหรือเครดิตเงินคืน และ สงวนสิทธิ์หักคืนคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการหักชำระผ่านบัตรก่อนครบ 6 เดือน
 5. ธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกาเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด

บัตรเครดิต KTC

เงื่อนไข :

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่หักชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตเคทีซี เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, เคทีซี Cash Back, บัตรเคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ และ เคทีซี Visa Corporate Gold และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ เคทีซี Proud ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติดังกล่าว อย่างน้อย 1 รอบบิล ภายในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ 300 คะแนน/1 กรมธรรม์
 3. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สมาชิกมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้วอย่างน้อย 1 รอบบิล
 4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5530 หรือ www.ktc.co.th/insurance

บัตรเครดิตธนชาติ

เงื่อนไข :

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบริษัท เอไอเอ ที่สมัครใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุกรายการ ผ่านบัตรเครดิตธนชาต ประเภท Drive platinum และ Drive classic โดยสามารถทำรายการผ่าน
 2. บัตรหลักหรือบัตรเสริมร่วมรับคะแนนสะสม (Rewards point) สูงสุด 400 คะแนน/บัญชีบัตรเครดิตตลอดรายการ
 3. ธนาคารฯ จะนำคะแนนสะสม (Rewards point) เข้าบัญชีบัตรหลักที่มีการสมัครทำรายการหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตโดยอัตโนมัติ ภายใน 60 วันหลังจากวันที่สรุปรายการส่งเสริมการขายและมีรายการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันในเดือนที่กาหนด
 4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตที่มีสถานะปกติและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคาร และสถานะกรรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ณ วันที่โอนคะแนนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 5. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตที่สมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตอัตโนมัติของ AIA(AutoPay) ผ่านบัตรเครดิตธนชาตเป็นครั้งแรกและทำรายการระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2559 เท่านั้น
 6. สิทธิพิเศษนี้สมาชิกบัตรเครดิตธนชาตสามารถสมัครทำรายการหักชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (AutoPay) ได้ที่ตัวแทนของ AIA
 7. ประเภทประกันชีวิตในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ของ AIA เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท AIA เป็นผู้กำหนด
 8. เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ ของบัตรประเภทอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 9. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ กรณีมีปัญหาโปรดติดต่อบริษัท AIA โดยตรง
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชน์อื่นได้
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 12. ข้อกำหนด และเงื่อนไข ระยะเวลาเป็นไปตามที่ทางธนาคารฯกำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรือ ติดต่อธนชาต Contact Center 1770

บัตรเครดิตกสิกรไทย

บริการตัดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยอัตโนมัติรายเดือน ( Auto Pay) ช่วยท่านสะดวกมากขึ้น

 • ประหยัดเวลา หมดปัญหาการลืมชำระค่าเบี้ย
 • แบ่งเบาภาระการชำระยอดประกันก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม * รับคะแนนสะสมทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน*
   

สิทธิประโยชน์ของคะแนนสะสม KBank Reward Point ไม่มีวันหมดอายุ ให้ท่านสามารถสะสมคะแนนเพื่อเลือกแลกรางวัลได้ตามใจ อาทิ

 • ไมล์สะสมกับสายการบินชั้นนำ เช่น สายการบินไทย , บางกอกแอร์เวยส์,คาเธย์ แปซิฟิคแอร์เอเชีย สะสมไมล์เพื่อแลกรับบัตรโดยสาร / ที่พัก/รถเช่า/สินค้าหรือบริการอื่นๆ ตามที่พันธมิตรกำหนด
 • คะแนน The 1 Card, abc Point เพื่อนำไปแลกเป็นส่วนลด ณ ห้างสรรพสินค้า หรือบริษัทฯ กำหนด
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เพื่อนำไปลดยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตในเดือนถัดไป
 • ของรางวัลพิเศษในโครงการ Special Rewards
 • ใช้คะแนนแทนเงินสด ณ จุดขาย (KBank Instant Reward) ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 3,500 แห่ง
 • แลกเป็นเงินบริจาคกับ 19 องค์กรการกุศล


*เงื่อนไขคะแนนสะสม

 1. รายการสะสมคะแนน ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์เครดิตการ์ด และบัตรเครดิตไทเบฟ
 2. เงื่อนไขคะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคาร กำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 888 8888 กด820 หรือ www.askkbank.com/kbankcard

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ระหว่าง 5 ก.ค. – 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น 
 2. บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัสทุกประเภท รับคะแนนสะสมเพิ่ม 500 คะแนน / กรมธรรม์ / ตลอดรายการ แทนอัตราคะแนนสะสมเพิ่มข้างต้น
 3. บัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็กทุกประเภท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท / กรมธรรม์ / ตลอดรายการ แทนอัตราคะแนนสะสมเพิ่มข้างต้น
 4. การรับคะแนนสะสมพิเศษและเครดิตเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรฯ แต่ละประเภท
 5. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 6. คะแนนสะสมพิเศษและเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกให้ในบัตรฯ ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกบัตรฯ ทำรายการ
 7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร.1588