icon search
ขอขอบคุณลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ชิล
ทางเอไอเอจะแจ้งผลลงทะเบียนให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากเอไอเอ ประเทศไทย ได้ที่