ลงทะเบียนรับฟรีความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม 50,000 บาท

ต้อนรับสมาชิกประกันกลุ่มเอไอเอ ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้

รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท

ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

สิทธิประโยชน์

การประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณสมบัติขององค์กรที่ได้รับสิทธิ

1. องค์กรที่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเอไอเอแบบสวัสดิการนายจ้าง-ลูกจ้าง ทั้งกรมธรรม์ปีแรก และกรมธรรม์ปีต่ออายุที่มีกรมธรรม์ประกันภัย กลุ่มคุ้มครองครอบคลุมถึงประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน ซึ่งกรมธรรม์มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 

2. สำหรับกรมธรรม์ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน ขายตรง  ผ่านเอไอเอและนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

คุณสมบัติของสมาชิกที่ได้รับสิทธิ

1. สมาชิก (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี และจำกัด 1 สิทธิต่อรายชีวิต

2. เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิแคมเปญในแอปพลิเคชัน AIA+ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ระยะเวลาคุ้มครอง

ความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ และเอไอเออนุมัติให้เข้าร่วมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลงทะเบียนรับสิทธิ

รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันภัยกลุ่มเอไอเอเท่านั้น

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันภัยกลุ่มเอไอเอเท่านั้น

• ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ และเอไอเออนุมัติให้เข้าร่วมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

• สมาชิก (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี และจำกัด 1 สิทธิต่อรายชีวิต

• บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย และกรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

• กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายหรือผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียกร้องอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี และที่อยู่ในการส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม

การได้รับสิทธิประโยชน์นี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สิทธิประโยชน์ ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

• ในบางสถานการณ์ที่ท่านไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

*ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

*ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย