อายุน้อย ร้อยอาชีพ

 

เป็นคนรุ่นใหม่ เหนื่อยคูณสิบ เพราะต้องมีรายได้หลายทาง เรียกได้ว่าเป็นอายุน้อยร้อยอาชีพ 

ในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันตลอดเวลา ต้องเวิร์ครอบด้าน ต้องทำสตาร์ทอัพ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา หรือกล้าลบสิ่งเดิม ๆ ทิ้งไป (Unlearn) และต้องเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ ๆ (Relearn) ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไม่ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ตาม
สิ่งสำคัญที่คุณต้องตระหนักรู้ คือ ควรต้องมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนและสร้างคุณค่าต่อสังคม

ถือเป็นข้อดีของคนยุคนี้ ที่ไม่ยึดติดกับอาชีพเดียวไปทั้งชีวิต และพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ ได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ  เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น หากนำเอาความรู้ความสามารถมาใช้ช่วยเหลือและพัฒนาคนในประเทศให้ถูกจุด ทั้งการให้คำแนะนำในเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขภาวะที่อยู่อาศัย รวมถึงเรื่องการเงิน เพื่อให้คนหนึ่งคนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ พร้อมมีแผนสำรองของชีวิต ก็จะทำให้ก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จตามเป้าหมายได้มากขึ้น ส่งผลให้มองภาพอนาคตชัดเจนขึ้นทันทีว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าขึ้นอย่างยั่งยืนเพียงใด

อีกหนึ่งอาชีพที่ตอบโจทย์เป้าหมายเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับสังคม คือ ที่ปรึกษาทางด้านการประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพ นั่นเอง เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักรู้ทั้งในเรื่องการวางแผนการประกันชีวิต การเงินและสุขภาพ ทั้งสามารถเลือกทำได้ทั้งแบบ full-time และ part-time การที่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและนำมาช่วยเหลือผู้อื่น ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของชีวิตที่น่าภูมิใจอีกเรื่อง