มรดก อาจส่งต่อในรูปแบบหนี้

 

 

รู้ไหม มรดกของคุณที่ทิ้งไว้ให้รุ่นต่อไป อาจกลายเป็น “หนี้สิน” เพราะในกรณีที่เจ้ามรดกมีหนี้สินซึ่งสร้างภาระไว้ก่อนเสียชีวิต ทายาทจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินนั้นด้วย (แต่ในกรณีที่เจ้ามรดกมีหนี้สินในจำนวนที่มากกว่าทรัพย์มรดก หรือมีแต่หนี้สิน ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินใดๆ ให้แก่ทายาทเลย ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ทายาทได้รับ เช่น ทรัพย์มรดกของผู้ตายมีมูลค่า 2 ล้านบาท แต่ผู้ตายมีหนี้สินอยู่ 3 ล้านบาท ดังนั้นทายาทจะต้องรับชดใช้หนี้สินในจำนวนเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนอีก 1 ล้านบาทที่เหลือ ทายาทไม่ต้องรับผิด)

ซึ่งคุณเลือกที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณได้ เพียงวางแผนสุขภาพการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อเปลี่ยน “หนี้สิน” ให้กลายเป็น “ทรัพย์สิน” ส่งต่อให้กับรุ่นต่อไป ด้วยประกัน AIA Pay Life Plus (Non Par)

  • คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
  • เลือกชำระเบี้ยได้ 3 แบบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี
  • ยกเว้นเบี้ยประกันหากป่วยโรคร้าย*
  • สมัครได้ตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี
  • กรณีเสียชีวิต รับสูงสุด 5 ล้านบาท

วางแผนสุขภาพการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงของรุ่นต่อไปด้วยประกันชีวิต เปลี่ยน “หนี้สิน”  เป็น “ทรัพย์สิน” ให้คนที่คุณรักยิ้มออก พร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

*ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย สำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักให้แก่ผู้เอาประกันภัยเฉพาะส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักที่เท่ากับจำนวนผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WPCI) โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายชำระเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือบริษัทจะลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลงให้เหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับการยกเว้นเบี้ยฯ เบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ เบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ครบกำหนดชำระถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ แต่ทั้งนี้จะไม่ยกเว้นเบี้ยประกันภัยซึ่งวันที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี ก่อนวันที่บริษัทได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้ายที่ได้รับยกเว้นคือเบี้ยประกันภัยหลักที่ครบกำหนดชำระตามกรมธรรม์ประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แนบอยู่จะยังคงมีผลบังคับหากมีการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์