สัตว์ 4 ทิศกับนิสัยทางการเงิน

 

สัตว์ 4 ทิศกับนิสัยทางการเงิน

ทุกคนมีนิสัยการใช้เงินที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีลักษณะการออมเงินที่ต่างกันไปด้วย ซึ่งสามารถแบ่งนิสัยการใช้และออมเงินเปรียบได้กับสัตว์ 4 ทิศ