สร้างความมั่นคงให้สุขภาพกาย

 

วิธีสร้างความมั่นคงให้สุขภาพ

อายุที่มากขึ้นมาพร้อมความเสื่อมถอยของสุขภาพกาย การดูแลตัวเองให้ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ควรรู้จักสร้างความมั่นคงให้กับสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กับ 4 วิธีสร้างความมั่่นคงให้สุขภาพ

1. ตรวจสุขภาพปีละ 1-2 ครั้ง

เมื่อระบบร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้น การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุนอกจากจะส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเองแล้ว ยังสามารถนำไปสู่ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นระยะ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

2. รักษาความดันโลหิตให้สมดุล

ความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเพราะความดันโลหิตสูงอาจนำไปสู่โรคอื่นๆ ได้มากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง โรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ไตวาย เป็นต้น ความดันโลหิตที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 120-129 (mm/Hg) สำหรับตัวบนและ 80-84 (mm/Hg) สำหรับตัวล่าง

3. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ผู้สูงอายุต้องรับประทานอาหารให้ครบถ้วน 5 หมู่ โดยมี โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะผู้สูงอายุยังมีความต้องการพลังงานและสารอาหารเหมือนบุคคลวัยอื่นๆ เพียงแต่ต้องการในปริมาณที่ลดน้อยลง

4. ไม่ซื้อยามารับประทานเอง

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดตามข้อมักจะซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ โดยผู้ป่วยเข้าใจว่ามีความปลอดภัยเพราะทำมาจากสมุนไพร แต่แท้จริงแล้วอาจจะมีการผสมยาประเภทสเตียรอยด์ ทำให้หายปวดข้อได้จริงแต่มีผลเสียในระยะยาว เช่น กระดูกพรุน ต่อมหมวกไตฝ่อ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรซื้อยามารับประทานเองและควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตามควรทำประกัน AIA CI CARE ตัวนี้ไว้ เพราะการมีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคร้ายทุกระยะ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม AIA CI CARE ประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา รวมผลประโยชน์สูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง เพราะการป่วยด้วยโรคร้ายแรงมีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงและมีการรักษาที่ยาวนาน ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ และอาจส่งผลต่อเงินออมที่คุณวางแผนไว้ใช้ยามเกษียณได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมในเรื่องของประกันที่คุ้มครองโรคร้ายแรงจึงสำคัญ

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์