คุณก็สร้างเงินบำนาญได้

คุณก็สร้างเงินบำนาญได้

เงินบำนาญแต่เดิมนั้นเป็นสิทธิเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานรัฐเท่านั้น แต่ในปัจจุบันคนทั่วไปก็สามารถมีเงินบำนาญได้ด้วย 3 วิธี ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันชีวิตแบบบำนาญอย่าง เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)