คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เมื่อท่านตกลงด้วยกับคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านได้อนุญาตให้ บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือ หรือกลุ่มบริษัทเอไอเอ (ตามที่มีผลบังคับใช้) (“บริษัท” “เอไอเอ” “กลุ่มบริษัทเอไอเอ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)) โดยข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกเก็บรักษาในที่ปลอดภัยและเป็นความลับตามที่ได้กำหนดไว้ในคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”)

2. หลักการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม และจัดเก็บ และประมวลผลด้วยวิธีอื่นใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่ท่านสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต ในขั้นตอนปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในขั้นตอนเข้ารับการอบรม หรือตามกรณีอื่นระหว่างระยะเวลาสัญญาที่ท่านเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับทางเรา บริษัทอาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราวจากบุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยทางอ้อมผ่านทางอุปกรณ์เฝ้าระวังต่าง ๆ หรือโดยนัยอื่น (ยกตัวอย่างเช่น ระบบเฝ้าระวังและควบคุมการเข้า-ออกอาคารและสถานที่ กล้องวงจรปิด เทปบันทึกและการบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ อีเมลและการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของท่านกับบริษัทตามสัญญา ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทในการเข้าทำสัญญาตัวแทนประกันชีวิตกับท่าน หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทได้   

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมประกอบไปด้วย:

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล อาทิ ชื่อเต็ม ที่อยู่ หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด ความเชื่อทางศาสนา เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่าน และภาพถ่าย

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทำงานของท่าน อาทิ คุณวุฒิจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิง

(ค) รายละเอียดการทำงานพื้นฐาน อาทิ รายละเอียดสถานที่ทำงานของท่าน หมายเลขตัวแทน รายละเอียดหน่วยงานต้นสังกัด ตำแหน่ง สายการบังคับบัญชา และข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นตัวแทน

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของท่าน อาทิ ประวัติส่วนตัว ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าจ้าง อาทิ รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นของท่าน ข้อมูลผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ท่านได้รับ ข้อมูลบัญชีธนาคาร กองทุนประกันสังคม ข้อมูลทางภาษี ข้อมูลของบุคคลภายนอกผู้ได้รับผลประโยชน์ การหักค่าบำเหน็จหรือผลประโยชน์

(ฉ) ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัลที่เคยได้รับ ประวัติการถูกร้องเรียน บันทึกการสอบสวน การถูกพักสัญญาตัวแทน และโทษทางวินัยของท่าน รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง

(ช) ข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความหลากหลาย อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมโดยความสมัครใจของท่าน และ

(ซ) ข้อมูลด้านกฎหมายและประวัติอาชญากรรม ในกรณีที่มีการกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

 

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่บริษัท (อาทิ สมาชิกในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิดของท่านเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อจัดการผลประโยชน์) ท่านรับทราบและยืนยันว่าได้นำส่งสำเนานโยบายนี้แก่บุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท

4. ความถูกต้องของข้อมูล ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่บริษัทนั้น ถูกต้อง สมบูรณ์ และท่านจะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากประสงค์จะให้มีการทำให้ข้อมูลใด ๆ เป็นปัจจุบัน เราอาจขอให้ท่านจัดหาเอกสารหลักฐานให้แก่เราเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามที่ท่านได้ร้องขอ

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและจัดการตัวแทนและธุรกิจตลอดจนการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทเอไอเอ และเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการวางแผนกำลังคน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนแบบจูงใจ ข้อเสนอในอนาคต รางวัล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การแข่งขันการขายต่าง ๆ ของตัวแทน การติดต่อสื่อสาร การประกาศ การทำแบบสำรวจ สถิติของรัฐบาล การส่งคืน หรือการร้องขอข้อมูลใด ๆ โดยรัฐบาลไม่ว่าจะเพื่อเหตุใด รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของท่านทางกฎหมาย ข้อมูลทางกายภาพ หรือความสามารถในการทำงานของท่าน การตรวจสอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน (รวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนและประเด็นของการประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย) จัดทำบันทึกข้อมูลตัวแทน การทำประกัน การตรวจสอบการอ้างอิงและประวัติโดยสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ หรือบุคคลอื่น การหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ หรือหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐในหรือนอกประเทศของท่าน และการตรวจสอบโดยสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ

6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผย และ/หรือโอนไปยังกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ (ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศของท่าน)

              (ก) สมาชิกใดๆ ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ

              (ข) ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ

              (ค) ที่ปรึกษาภายในหรือภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาอื่นใดของกลุ่มบริษัทเอไอเอ

              (ง) ผู้ให้บริการใด ๆ หรือตัวแทนผู้ให้บริการแก่ หรือตามที่สมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัทเอไอเอร้องขอ (รวมถึง อาทิ บริษัทที่เป็นเจ้าของ สนับสนุน และ/หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท)

              (จ) หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ ที่เอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอต้องเปิดเผยข้อมูลให้ (1) ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศหรือเขตการปกครองนั้นหรือประเทศหรือเขตการปกครองอื่นใด ที่ใช้บังคับกับบริษัทนั้น ๆ ในกลุ่มบริษัทเอไอเอ หรือ (2) ตามข้อตกลง หรือ นโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอกับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              (ฉ) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

              (ช) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมหรือสภาอุตสาหกรรมประกันภัย

              (ซ) หน่วยงานรัฐใด ๆ ทางด้านภาษี กฎเกณฑ์ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัทเอไอเอตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่มีการร้องขอให้เปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ

              (ฌ) ผู้รับโอนหรือ ผู้สืบทอดในส่วนใด ๆ ของกลุ่มบริษัทเอไอเอหรือผู้ที่อาจเป็นในอนาคต หรือในบริบทของการปฏิรูปองค์กรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นจริงหรือการเสนอซื้อหรือขาย หรือ

              (ญ) บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

              ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยัง เก็บรักษา และประมวลผลโดยประเทศอื่น ๆ นอกประเทศของท่าน ซึ่งอาจมิได้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเท่ากับมาตรการในประเทศของท่าน แม้กระนั้นก็ตาม เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประเทศอื่น ๆ ก็ต่อเมื่อบริษัทพึงพอใจว่าประเทศดังกล่าวมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอในการคุ้มครองความสมบูรณ์ถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบริษัท หรือโดยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านคือ 11 ปี นับแต่ได้มีการเลิก หรือสิ้นสุดสัญญาตัวแทน หรือเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอาจกำหนดหรืออนุญาต

8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิดังนี้:

·      ตรวจสอบว่าบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และมีสิทธิที่จะเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือ ขอทราบรายละเอียดว่าบริษัทใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

·      ขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือทำให้เป็นปัจจุบัน

·      ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยง่ายด้วยเครื่องมืออุปกรณ์

·      ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวในบางสถานการณ์

·      ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

·      ขอให้ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางสถานการณ์

·      คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

·      เพิกถอนความยินยอม หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้ความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอม หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้ความยินยอมของท่านอาจกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการบริหาร หรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

·      ขอให้ลบการลงทะเบียนหรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน (ถ้ามี)

·      ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ

·      สอบถามนโยบายและวิธีปฏิบัติของเอไอเอต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล ขอแก้ไข และข้อร้องเรียน หรือคำร้องขออื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้ที่ฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย และข้อมูลทางการบริหาร (DAMI) โทร 02 783 7251 หรือ 02 783 7761 หรืออีเมลมาที่ th.dami-license@aia.com

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ข้างต้น

หากท่านสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งผู้ประสานงานฝ่ายขาย (AE) หรือ ฝ่ายดูแลคุณภาพธุรกิจตัวแทน (BQC) ที่อีเมล th.bqpartner@aia.com หรือแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ที่อีเมล th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้

บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9. เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยบริษัทจะใช้วิธีบอกกล่าวทั่วไปให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าว หากบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกแจ้งไปยังท่านผ่านช่องทางระบบของบริษัทที่ใช้สำหรับตัวแทนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ท่านได้รับทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ บริษัทใช้ข้อมูลอย่างไร และภายใต้สถานการณ์เช่นใดที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้มีการประกาศ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของนโยบายนี้ และขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การให้ความยินยอม

 

โดยการกดยอมรับด้านล่างนี้ ถือว่าท่านรับทราบและตกลงสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้