ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ SIM แพลตฟอร์ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน”) กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “บริษัท”) โดยระบุข้อกำหนด เงื่อนไข และหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน SIM (“SIM แพลตฟอร์ม”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท

 

โดยการเข้าใช้งาน SIM แพลตฟอร์มนี้ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และยอมรับรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างครบถ้วนแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ โปรดออกจาก SIM แพลตฟอร์ม และยุติการใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทันที

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 เมื่อท่านลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี หรือเข้าสู่ระบบการใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม จะถือว่าท่านเข้าใจ ยอมรับ และตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ของเอไอเอ รวมถึงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการสงวนสิทธิใด ๆ

1.2 ผู้ใช้งานจะใช้บริการ SIM แพลตฟอร์มได้ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีความสามารถในการเข้าทำสัญญากับเอไอเอได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และการใช้ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศทั้งปวงที่ใช้บังคับ หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ในการใช้บริการ SIM แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้วและท่านตกลงจะส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่เป็นการยกเลิกหรือแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของเอไอเอที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน กล่าวคือ ท่านจะยังคงผูกพันข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเออื่น ๆ ที่ท่านยังคงผูกพันอยู่ และท่านจะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการเพิ่มเติม

1.4 ผู้ใช้งานยังคงมีหน้าที่ในการดำเนินการในฐานะตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ระเบียบ นโยบาย ประกาศ หรือสัญญาอื่นใดที่ท่านมีกับเอไอเอทุกเมื่อ การใช้ SIM แพลตฟอร์มเป็นเพียงบริการ เครื่องมือ หรือประโยชน์เพิ่มเติมที่เอไอเอจัดให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอใช้ประกอบการเสนอขาย และการดำเนินการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอเท่านั้น

1.5 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของเอไอเอ หากเป็นการใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับ SIM แพลตฟอร์ม ให้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้คำวินิจฉัยของเอไอเอเป็นที่สิ้นสุด

2. คำจำกัดความ

2.1 “SIM แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการ SIM

2.2 “บริการ” หมายถึง บริการที่เอไอเอจัดให้มีผ่านทาง SIM แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชัน iSay และไมโคไซต์ (microsite) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ SIM และการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SIM แพลตฟอร์ม

2.3 “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง บรรดาลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิบัตร สิทธิในการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่อกิจการ และชื่อโดเมน สิทธิในภาพลักษณ์โดยรวมหรือรูปแบบการนำเสนอโดยรวมของสินค้าหรือบริการ สิทธิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในแบบผังภูมิวงจรรวม ธรรมสิทธิ์ สิทธิในข้อมูลอันเป็นความลับ (รวมถึงความรู้ความชำนาญและความลับทางการค้า) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งในแต่ละกรณีไม่ว่าจะได้รับจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และรวมถึงคำขอและการต่ออายุหรือการขยายสิทธิดังกล่าวทั้งปวง และสิทธิหรือรูปแบบความคุ้มครองทั้งปวงที่คล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่ากันไม่ว่าในที่ใดในโลก สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมา

3. ข้อกำหนดในการใช้บริการบน SIM แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งาน

3.1 ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าใช้งาน SIM แพลตฟอร์มได้จะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเออย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทเท่านั้น และผู้ใช้งานไม่สามารถให้สิทธิการเข้าถึง หรือการใช้งาน รวมถึงการให้บริการ สิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้ SIM แพลตฟอร์มไปยังบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนประกันชีวิตรายอื่นๆ บุคลากรของตัวแทนประกันชีวิต และบุคคลภายนอก

3.2 ในการเข้าใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนที่เอไอเอกำหนด ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่าน และรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงว่ากิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยที่ท่านรับรู้ หรือได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ก็ตาม

3.3 ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม และบริการที่ให้ผ่าน SIM แพลตฟอร์มในลักษณะดังต่อไปนี้

ก. การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมาย

ข. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเอไอเอ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ค. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ระเบียบ นโยบาย หรือประกาศใดๆ ของเอไอเอ

ง. เป็นการคุกคาม ข่มเหง ดูถูก ก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ข่ม หรือแบ่งแยกเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ประเทศที่เกิด หรือความพิการ ต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงเอไอเอ

จ. การกระทำการที่อาจสร้างความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเอไอเอและของผู้ใช้งานรายอื่น รวมถึงลูกค้า หรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฉ. การให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ช. รบกวนหรือหลีกเลี่ยงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์มของบริษัท

ซ. การกระทำใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจธนาคาร

ฌ. กระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เช่น กระทำการอันอาจทำให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ญ. การทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ นำส่วนใดส่วนหนึ่งของ SIM แพลตฟอร์มไปแสดงบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่น (frame) เชื่อมโยงไปยัง ดาวน์โหลด ส่ง ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ สร้างผลงานดัดแปลงจาก เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย โอน แจกจ่าย จัดแสดง แสดง อนุญาตให้ใช้ อนุญาตให้ใช้ช่วง หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับแพลตฟอร์มของบริษัทและเนื้อหาของบริษัท

ฎ. การอัปโหลดหรือส่งไวรัส หรือโค้ดประเภทอื่นใดที่เป็นอันตราย ซึ่งจะหรืออาจส่งผลกระทบไม่ว่าในทางใดต่อการทำงานหรือการปฏิบัติการของ SIM แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ไม่ว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้นจะเชื่อมโยงเข้ากับ SIM แพลตฟอร์มหรือไม่

ฏ. การเข้าถึงหรือติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งานที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฐ. การกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ซึ่งเป็นการต้องห้าม (1) ทำสำเนา แจกจ่าย หรือเปิดเผยส่วนใด ๆ ของบริการไม่ว่าในสื่อใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดึงข้อมูล (scraping) ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ (2) ใช้ระบบอัตโนมัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “โรบอท” “สไปเดอร์” “ออฟไลน์ รีดเดอร์” เพื่อเข้าถึงบริการในลักษณะที่เป็นการส่งข้อความร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์มากเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้ภายในช่วงระยะเวลาที่เท่ากันจากการใช้เบราว์เซอร์เว็บออนไลน์ปกติ (3) ส่งสแปม จดหมายลูกโซ่ หรืออีเมลอื่นที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (4) พยายามรบกวนความถูกต้องสมบูรณ์หรือความมั่นคงปลอดภัยของระบบ หรือแปลงข้อมูลที่ส่งไปยังหรือส่งจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการให้บริการ (5) ดำเนินการใด ๆ ที่บริษัทเห็นตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นการทำให้หรืออาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทมีภาระงานมากเกินสมควรหรือไม่ได้สัดส่วน และ (6) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์เอเจนท์อื่น ๆ ผ่านทางบริการ

3.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าเนื้อหา ภาพ วีดีโอ ตัวเลข โฆษณา แบนเนอร์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดให้ท่านเข้าถึง ใช้งาน หรือเผยแพร่ได้ผ่านทาง SIM แพลตฟอร์ม (“เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม”) ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเอไอเอ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เอไอเอกำหนด โดยที่ในการใช้บริการในการเข้าถึง ใช้ หรือเผยแพร่เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม ผู้เข้าใช้บริการจะไม่มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดเติม เสริมแต่ง หรือกระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเอไอเอก่อน

3.5 ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มได้ตามรูปแบบ และช่องทางที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น โดยผู้ใช้งานเข้าใจ และตกลงว่าเอไอเอไม่มีหน้าที่ หรือไม่จำต้องรับผิดชอบถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เป็นช่องทางส่วนตัวของท่านที่ไม่ใช่ SIM แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้งานบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกจาก SIM แพลตฟอร์ม เอไอเอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนหรือขณะใช้งาน

3.6 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ใช้งาน หรือเผยแพร่เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มได้ตราบเท่าที่การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของการดำเนินการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอเท่านั้น เช่น ท่านไม่สามารถนำเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ ส่วนตน หรือเพื่อการดำเนินการประกอบธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ

3.7 การใช้งาน การเผยแพร่เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวด้านธุรกิจของตัวแทน (Agent Profile) และการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย หรือการให้บริการในฐานะของตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอจะกระทำได้ในประเทศไทยเท่านั้น

3.8 ในการส่งข้อมูล หรือเผยแพร่เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม หรือข้อมูลส่วนตัวด้านธุรกิจของตัวแทน (Agent Profile)ของท่านให้แก่ลูกค้า ผู้มุ่งหวัง หรือบุคคลใด ๆ โดยการใช้ SIM แพลตฟอร์ม ท่านต้องแน่ใจว่าผู้มุ่งหวัง ลูกค้า หรือผู้รับข้อมูลได้ยินยอม หรือคาดหมายได้ถึงการรับข้อมูล หรือเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มนั้นๆ ทั้งนี้ การติดต่อผู้มุ่งหวัง หรือบุคคลที่ยังไม่เป็นลูกค้าเอไอเอจะอยู่ภายใต้ความรับผิดของท่านเท่านั้น เอไอเอไม่จำต้องรับผิดใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว

3.9 ผู้ใช้งานรับทราบ และตกลงว่าข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีการแสดง หรือจัดให้มีบน SIM แพลตฟอร์มนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และห้ามนำไปเผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยถูกต้องตามกฎหมาย

3.10 ผู้ใช้งานรับทราบ และตกลงว่าข้อมูลของผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบน SIM แพลตฟอร์มอาจมีการเชื่อมต่อหรือเกี่ยวโยงกับฐานข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่านและลูกค้าของบริษัท

3.11 ผู้ใช้งานรับทราบ และตกลงว่าเอไอเอสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์และกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน SIM แพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน SIM แพลตฟอร์มของท่านได้ทุกเมื่อเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจรวมถึงการบริหารจัดการตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท

3.12 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานไมโครไซต์ (microsite) หรือข้อมูลส่วนตัวด้านธุรกิจของตัวแทน (Agent Profile)

3.12.1 ผู้ใช้งานรับทราบ และอนุญาตให้ลูกค้า ผู้มุ่งหวัง หรือบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานบน SIM แพลตฟอร์ม เช่น การเข้าถึงประวัติ หรือข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้งานผ่านไมโครไซต์ (microsite) หรือข้อมูลส่วนตัวด้านธุรกิจของตัวแทน (Agent Profile) สามารถติดต่อท่านผ่าน SIM แพลตฟอร์ม หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ท่านได้แสดงไว้บน SIM แพลตฟอร์มได้

3.12.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในไมโครไซต์ (microsite) หรือข้อมูลส่วนตัวด้านธุรกิจของตัวแทน (Agent Profile) ที่มีการนำเข้า แก้ไข ระบุ หรือเพิ่มเติมโดยท่าน (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมาย

3.12.3 ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานนำเข้า ระบุ แก้ไข เพิ่มเติมบน SIM แพลตฟอร์มเป็นเนื้อหาที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ก. อาจส่งเสริมให้มีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเสื่อมถอยลง

ข. อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีความเสียหาย การสูญเสีย อันตราย ความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจ ความบีบคั้นทางอารมณ์ การเสียชีวิต ความพิการ ความพิกลพิการ หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายหรือทางจิตใจของบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวท่านเองและผู้ใช้งานรายอื่น ลูกค้า และผู้มุ่งหวัง

ค. เป็นเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง คุกคาม ข่มขู่ ละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่รูปร่างลักษณะของบุคคล ข่มเหง ทำให้เกิดความไม่พอใจ ยั่วยุ หรือหลอกลวง

ง. อาจเป็นความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการส่งเสริมให้มีหรือเป็นการแนะวิธีหรือให้คำสั่งให้กระทำความผิดทางอาญา หรืออาจละเมิดสิทธิของบุคคลใด ๆ รวมถึงผู้ใช้งานรายอื่น

จ. อาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ

ฉ. อาจฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของท่าน เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจธนาคาร

ช. อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียแก่บุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ

ซ. อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศของท่านและ/หรือประเทศอื่นใด

ฌ. อาจทำให้เกิดการแบ่งแยก โดยเฉพาะการแบ่งแยกเนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ชาติกำเนิด หรือประเทศที่เกิด

ญ. ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิจัดให้มีตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และตามหน้าที่ตามสัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับเอไอเอ รวมถึงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ระเบียบ นโยบาย หรือประกาศใดๆ ของเอไอเอด้วย

ฎ. ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง และ

ฏ. ข้อมูลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงว่าจะขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

3.12.4 ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในเนื้อหาของผู้ใช้งาน และการกระทำการอื่นกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวโดยตกลงว่าบริษัท จะไม่ต้องรับผิดชอบและ/หรือรับผิดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่าน รวมถึงการสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่าน

3.12.5 ผู้ใช้งานตกลงว่ากรณีที่เอไอเอทราบว่ามีการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของเอไอเอ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของผู้ใช้งานและการใช้บริการ SIM แพลตฟอร์ม เอไอเอมีสิทธินำเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นออก ลบ อย่างถาวร ระงับ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้ ในกรณีดังกล่าวเอไอเอไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานที่นำเข้าเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้น หรือแก่บุคคลอื่นใด

4. เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก

SIM แพลตฟอร์มอาจมีลิงค์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกเพื่อจัดให้บริการของบริษัท หรือเพื่อการโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ในการนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์และและแอปพลิเคชันอื่นที่มีการเชื่อมโยงไปดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือนโยบายอื่น ๆ ของเอไอเอ แต่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก

5. ข้อสงวนสิทธิของเอไอเอ

5.1 เอไอเอขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งาน SIM แพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อที่จะบำรุงรักษา อัพเดท ทดสอบ ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมระบบของบริษัท หรือ SIM แพลตฟอร์ม หรือเมื่อเอไอเอหยุดให้ใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม หรือเมื่อเอไอเอระงับการดำเนินกิจการของบริษัท

5.2 เอไอเอขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ SIM แพลตฟอร์มของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุควรเชื่อได้ว่าท่านมีการใช้งาน SIM แพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือฉบับอื่นใดของเอไอเอ หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

5.3 เอไอเอขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม ลด เพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มตามที่เอไอเอเห็นสมควร

5.4 เอไอเอไม่ให้การรับประกันหรือคำรับรองใด ๆ สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บน SIM แพลตฟอร์ม เว้นแต่เท่าที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในหนังสือสัญญาใด ๆ ที่ท่านอาจเข้าทำกับเอไอเอ หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

6. ข้อจำกัดความรับผิด

6.1 การเข้าถึง SIM แพลตฟอร์มจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของท่าน เอไอเอขอสงวนสิทธิในการยกเว้นความรับผิดของบริษัท สำหรับความเสียหายใด ๆ หรือการที่อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถทำงานได้โดยปกติเนื่องจากการติดตั้งหรือการใช้งาน SIM แพลตฟอร์ม หรือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ นอกจากนี้ เอไอเอไม่รับรองหรือรับประกันว่า SIM แพลตฟอร์มจะปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ของท่าน

6.2 เอไอเอไม่ต้องรับผิดต่อท่านและ/หรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือสิทธิเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเอไอเอ

6.3 เอไอเอไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นความผิดของเอไอเอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์

6.4 เอไอเอไม่ต้องรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ ของ SIM แพลตฟอร์มที่เกิดจากการส่งข้อมูล ความล่าช้าของระบบ ความล่าช้าของอุปกรณ์ หรือความล่าช้าและปัญหาอื่นใดที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อบลูทูธหรือไวฟาย การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ของท่าน การสูญเสียการเชื่อมต่อหรือการไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงความถูกต้องสมบูรณ์หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือที่เกิดขึ้นจากมนุษย์

6.5 เอไอเอไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือเผยแพร่เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเอไอเอ

7. การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงและยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายต่อเอไอเอ ตลอดจนบริษัทในเครือ พันธมิตร คู่ค้า ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (หากมี) เจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการ ผู้แทนของบริษัท และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เอไอเอกำหนด (“ผู้ได้รับการชดใช้”) สำหรับค่าเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย การเรียกร้อง หรือการยื่นคำร้องเรียน/คำฟ้องโดยบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้เอไอเอมีความรับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับ SIM แพลตฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อันเนื่องมาจาก (1) การใช้งานโดยผู้ใช้งานหรือการกระทำอื่น ๆ ของผู้ใช้งานที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ (2) การที่ผู้ใช้งานกระทำการอื่นใดโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานตกลงว่าการบริการ ข้อมูล เนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์ม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของเอไอเอ และ/หรือผู้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ (หากมี) โดยสัญญาฉบับนี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือให้อำนาจเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเว้นแต่เท่าที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่ตกลงกันระหว่างผู้ใช้งานกับเอไอเอ และท่านตกลงว่าจะไม่ทำซ้ำ ขาย เข้าถึง หรือใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใน SIM แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาบน SIM แพลตฟอร์มทั้งปวงไม่ว่าในลักษณะใด ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเอไอเอก่อน

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านเข้าใจและตกลงว่าเมื่อท่านใช้ SIM แพลตฟอร์ม จะถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท แล้ว หรือเป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเอไอเอก่อนที่จะเข้าใช้งาน SIM อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี

10. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเอไอเอกับผู้ใช้งาน และมีผลลบล้างข้อตกลง ตลอดจนเงื่อนไข ข้อความ หรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ทั้งปวงที่มีมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ในเรื่องที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (หากมี)

11. การแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

11.1 เอไอเอขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควรหรือตามที่กฎหมายกำหนด (“การแก้ไขเพิ่มเติม”) ทั้งนี้เอไอเอจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ที่เอไอเอใช้ในการสื่อสารกับท่านเป็นการทั่วไป หรือตามช่องทางและวิธีการอื่นตามที่เอไอเอกำหนด การที่ผู้ใช้งานยังคงใช้ SIM แพลตฟอร์มต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจะถือว่าท่านรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ถือเป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ

11.2 หากท่านไม่ประสงค์จะใช้ SIM แพลตฟอร์มหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กรุณาหยุดใช้บริการ SIM แพลตฟอร์มทันที

12. การแยกออกจากกันได้ของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเนื้อหาใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการตัดสินว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือยังคงสมบูรณ์และใช้บังคับต่อไปได้อย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายอนุญาต

13. การสละสิทธิ

การที่เอไอเอไม่ใช้หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการที่เอไอเอใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวหนึ่งครั้งหรือแต่เพียงบางส่วน จะไม่เป็นการห้ามไม่ให้เอไอเอใช้สิทธิอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือใช้สิทธิเดียวกันนั้นในครั้งต่อไป ในกรณีที่เอไอเออนุญาตให้ผู้ใช้งานไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือสละสิทธิใด ๆ ในหนึ่งครั้ง จะไม่ถือเป็นการแสดงว่าเอไอเอได้อนุญาตให้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิดังกล่าวนั้นในครั้งอื่น

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย

15. การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสาร ธุรกรรม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างเอไอเอกับผู้ใช้งาน หรือจากการใช้ SIM แพลตฟอร์ม ให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน และระงับข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าว

16. ติดต่อเอไอเอ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสอบถามใด ๆ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อดังนี้

โทร AIA Call Center 1581

 

แก้ไขครั้งที่  1.0 โดยมีผลวันที่: 1 มีนาคม 2565