I, identification number hereby declare that the information given in the declaration tab is true and correct. I also agree to my application as .

การลงลายมือชื่อต้องทำโดยผู้สมัครเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทนได้ การลงลายมือชื่อแทนบุคคลอื่นหรือรู้เห็นด้วยกับการปลอมลายมือชื่อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษทางอาญา

Signature of Applicant*

การลงลายมือชื่อต้องทำโดยผู้สมัครเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทนได้ การลงลายมือชื่อแทนบุคคลอื่นหรือรู้เห็นด้วยกับการปลอมลายมือชื่อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษทางอาญา