โปรโมชันประจำเดือน

ฟรี! Exclusive trip แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566

Luxury Cruise Trip “Spectrum of the Seas” โครงการมอบเอกสิทธิ์พิเศษแก่ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทุกฉบับต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 25 รางวัล ยกเว้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) 

ฟรี! แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas โดย Royal Caribbean International สิงคโปร์-ปีนัง 4 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน 1 ห้องนอน รวมมูลค่า 90,000 บาท 


ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ

แบบประกันชีวิตทั่วไป (OL) ทุกประเภท

ยกเว้น แบบประกันยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)


รายละเอียดโครงการ

เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทุกฉบับ ตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป ต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัย (25 รางวัล)


เอกสิทธิ์พิเศษ

ฟรี! Exclusive Trip แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas โดย Royal Caribbean International สิงคโปร์ - ปีนัง 4 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน 1 ห้องนอน รวมมูลค่า 90,000 บาท

สงวนสิทธิ์เฉพาะ 25 สิทธิแรก ซึ่งนับตามลำดับการได้รับอนุมัติและต้องชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัย


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  

 • การคำนวณเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามข้อกำหนดการคำนวณเบี้ยประกันภัยของโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

 • นับเบี้ยประกันภัยรวมจากแบบประกันภัยตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติและต้องชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เท่านั้น

 • ในระหว่างระยะเวลาโครงการ หากมีผู้ได้รับสิทธิครบตามจำนวน บริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือของโครงการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ โทร. 02 353 8900 ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ บริษัทจะทำการสรุปรายชื่อและแจ้งผล ให้ผู้ได้รับสิทธิและตัวแทนที่เกี่ยวข้องทราบ 

 • บริษัทจะส่งมอบเอกสิทธิ์พิเศษให้ผู้ได้รับสิทธิผ่านทางอีเมลตามข้อมูลที่ระบุในกรมธรรม์ พร้อมเอกสารการแสดงความจำนงรับเอกสิทธิ์ และวิธีการสำรองสิทธิภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการ

 • เอกสิทธิ์พิเศษที่ผู้ได้รับสิทธิได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดได้

 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

 • สถานะกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่รับรางวัล หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลดวงเงินเอาประกันภัย หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะกรมธรรม์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบเอกสิทธิ์พิเศษ โดยให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 • หากท่านมีข้อโต้แย้งใด ๆ บริษัทจะรับพิจารณาก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการโต้แย้งหรือ อุทธรณ์ และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดการรับรางวัล: รางวัล Exclusive Trip แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas โดย Royal Caribbean International สิงคโปร์ - ปีนัง 4 วัน 3 คืน

 • ผู้ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษ ฟรี! Exclusive Trip แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas โดย Royal Caribbean International สิงคโปร์ - ปีนัง 4 วัน 3 คืน (25 รางวัล) จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 

 • 1 สิทธิ สำหรับการเดินทาง ด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สำหรับ 2 ท่านเท่านั้น โดยเดินทางวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) พร้อมแพ็กเกจล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas โดย Royal Caribbean International สิงคโปร์ - ปีนัง 4 วัน 3 คืน จำนวน 1 ห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน (พักห้องเดียวกัน) 

 • ผู้ได้รับสิทธิกรุณากรอกข้อมูลแสดงความจำนงรับเอกสิทธิ์ที่ต้องการในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดส่งให้อย่างครบถ้วน และนำส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 

  ที่ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอ เพรสทีจ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 โทรสาร 02 783 4817 หรือ อีเมล th.prestigeclub@aia.com หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับเอกสิทธิ์โครงการทุกประเภท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น หรือคืนเป็นเงินสดได้

 • หากมีผู้ติดตามร่วมเดินทางเพิ่มเติม สามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้โดยชำระค่าบริการแก่บริษัททัวร์ผู้รับผิดชอบโดยตรง รายละเอียดการชำระค่าบริการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 • ผู้ได้รับสิทธิต้องนำส่งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการเดินทางให้ครบถ้วนแก่บริษัททัวร์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับเอกสิทธิ์โครงการทุกประเภท และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้

 • ผู้ได้รับเอกสิทธิ์และผู้เข้าร่วมทริปฯ ต้องไม่มีสถานะเป็นตัวแทนบริษัทประกันใดๆ และไม่ใช่พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ