ข้อตกลงการใช้

เงื่อนไขการใช้ 

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้ต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยจะแสดงให้ปรากฎอยู่บนหน้าของเว็บไซต์นี้โดยท่านจะต้องผูกพันต่อบรรดาเงื่อนไขที่มีการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวด้วย ดังนั้น ท่านควรเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีผลผูกพันท่าน 

 

ข้อสงวนสิทธิ 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด (1) เนื้อหาสาระต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างที่ปรากฏอยู่และปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม บริษัท เอไอเอ จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า "เอไอเอ") ขอสงวนสิทธิในการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายทางการค้าหรือตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (2) เอไอเอไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาต่างๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองว่าข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย และ 

(3) เอไอเอไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ข้อมูลและคำบรรยายต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มิให้ถือว่าถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขทั้งหลายที่ใช้บังคับแก่สินค้าและบริการต่างๆ แต่เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดทั้งหมดกรุณาพิจารณาจากนโยบายหรือสัญญาของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

เว็บไซต์นี้ อาจปรากฏลิงก์ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เอไอเอไม่ได้ดูแล เอไอเอไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในการเชื่อมโยงไปใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อความใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ท่านรับทราบและยอมรับว่า การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง 

 

ข้อจำกัดความรับผิด 

แม้ว่าเอไอเอจะได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความผิดพลาดและการตกหล่นต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด เอไอเอไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องในเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

ความประมาทเลินเล่อ เอไอเอและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง จัดทำ หรือก่อให้เกิดเว็บไซต์นี้ไม่ต้องรับผิดชดใช้ต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ โดยมีความเกี่ยวเนื่อง โดยอ้อม หรือเป็นความเสียหายที่มีโทษอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าเอไอเอหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม อนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเอไอเอทั้งหมดต่อท่านสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลแห่งคดีต่างๆ จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปเพื่อการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) 

นอกจากนั้น เอไอเอไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และจะไม่รับผิดชดใช้ต่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่างๆ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นของท่านเสียหาย อันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้เข้า ใช้ หรือท่องอยู่ในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงการที่ท่านได้ดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ด้วย 

 

ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล 

เอไอเอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่เอไอเอจะได้อนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เอไอเอไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลง เก็บข้อมูลไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ใช้เพื่อสร้างงานที่มีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ) จัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้หรือ 

เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเอไอเอเป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้อนุญาต หรือเป็นผู้ควบคุมในกรณีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะและเพื่อประโยชน์ทางการค้า ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อประโยชน์ของท่านเองเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ท่านยังคงต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์และคำประกาศความเป็นเจ้าของต่างๆ ทั้งหลาย ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ 
ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถจัดจำหน่าย แก้ไข ดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอไอเอ 

เอไอเอไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการใช้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์นี้ของท่านจะไม่ฝ่าฝืนสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอก 

 

เรื่องเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล 

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เอไอเอไม่รับรองว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้จะเหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ในทุกสถานที่ ผู้ใดก็ตามที่ได้เข้าเว็บไซต์นี้ได้เข้าไปด้วยความประสงค์ของตนเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ 

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำเสนอเพื่อขายหรือคำชี้ชวนเพื่อให้ซื้อหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือสินค้าและบริการอื่นๆ โดยเอไอเอ ทั้งนี้ เอไอเอไม่ได้เสนอหรือประสงค์จะขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือสินค้าและบริการอื่นๆ และในกรณีที่เอไอเอได้ทำการขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัย สินค้าและบริการดังกล่าว การขายนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งกำหนดให้การเสนอ การชี้ชวน การซื้อ หรือการขายดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ประกันภัยและกฎหมายอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลนั้น นอกจากนี้ อาจไม่มีสินค้าและบริการบางอย่างในทุกเขตอำนาจศาล 

 

ความเป็นเจ้าของข้อมูล 

ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านได้ส่งมายังเอไอเอผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะโดยผ่านทางจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยทางอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้มีการแสดงความเป็นเจ้าของ และถือเป็นทรัพย์สินของเอไอเอ ข้อมูลเหล่านี้นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ การชี้ชวน การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ และการประกาศ เอไอเอมีอิสระที่จะใช้มุมมอง แนวความคิด ความรู้ความชำนาญ (Know-How) หรือเทคนิคต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่ท่านได้ส่งให้แก่เอไอเอผ่านทางเว็บไซต์นี้และผ่านทางช่องทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนาและการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น ทั้งนี้ ท่านได้สละสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านอาจมีในข้อมูลใดๆ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านได้ส่งให้แก่ไอเอผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และตราสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นสมบัติของเอไอเอ เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้และเว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ไม่มีส่วนใดที่ระบุในเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทำให้เกิดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเอไอเอ ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยตรง โดยปริยาย หรือโดยกฎหมายปิดปากแต่อย่างใด หากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอไอเอ ห้ามมิให้ท่านใช้เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ต่างๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด 

 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ 

ในกรณีที่มีซอฟต์แวร์ใดๆ บนเว็บไซต์นี้ที่ท่านสามารถใช้ได้ เอไอเออนุญาตให้ท่านมีสิทธิประเภทไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) และเป็นสิทธิที่จำกัดและเป็นการเฉพาะตัวในการที่จะดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้สิทธิอื่นใดในซอฟต์แวร์ดังกล่าว และบรรดาสิทธิต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์นั้นจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเอไอเอ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) แยกส่วนประกอบ แก้ไขดัดแปลง หรือเปลี่ยนเพื่อทำลายซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

 

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 

เอไอเอให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความลับของผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าการทำธุรกรรมแก่บุคคลใดบนสื่อสาธารณะอย่างเช่นบนอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยง เอไอเอได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อคุ้มกันและป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ที่ปลอดภัยนี้ได้ใช้เทคนิคเพื่อป้องกันความปลอดภัยชั้นสูงซึ่งต้องการระบบโปรแกรมเน็ตสเคปรุ่น 4.0 หรือ ไมโครซอฟต์อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์รุ่น 4.0 ขึ้นไป 

 

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ 

เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยคู่สัญญาต่างๆ ตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น