pageheroimage

การเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุรายบุคคล

    กรณีรักษาที่โรงพยาบาลเครือข่ายของเอไอเอ

    กรณีรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ

หากมีข้อสงสัย?

เรียนรู้เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยสำหรับการเคลมได้ในหน้า FAQs

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt


เมื่อคุณได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปล่วงหน้า คุณสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมโดยตรงกับเอไอเอได้ สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) หรือแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) โดยต้องส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วนตามที่เอไอเอกำหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

- กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อเรียกร้องสินไหมและให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับและใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย(ในกรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล)
- เอกสารอื่นๆ ตามประเภทการเรียกร้องสินไหม
- กรอกใบนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม

ดาวน์โหลดเอกสารเรียกร้องสินไหม


ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ 3 ช่องทางดังนี้
- ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้า
- ส่งด้วยตัวเองที่ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอสำนักงานใหญ่
- ส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเอไอเอสำนักงานใหญ่

ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ ประกันสุขภาพรายบุคคล หรือ ประกันกลุ่ม)

บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


ขั้นตอนที่ 3 เอไอเอพิจารณาสินไหม

เอไอเอจะพิจารณาสินไหมภายใน 5 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาสินไหมของคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

โดยจะมีการแจ้งเตือนสถานะการพิจารณาสินไหมให้คุณทราบผ่านทาง SMS และแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เมนู “จัดการเคลม”​ ตั้งแต่เอไอเอได้รับเอกสาร ไปจนถึงการพิจารณาสินไหมเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: สำหรับประกันกลุ่ม บริการ SMS แจ้งเตือนสถานะสินไหมจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง/องค์กรของคุณ


ขั้นตอนที่ 4 เอไอเอจ่ายสินไหม

คุณจะได้รับเงินสินไหมทดแทน (ตามช่องทางที่คุณได้เลือกไว้)
- กรณีเลือกรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร (AIA PAY) คุณจะได้รับเงินภายใน 3 วัน หลังจากเอไอเออนุมัติการจ่ายสินไหม
- กรณีเลือกรับเป็นเช็ค เช็คจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ภายใน 5-7 วัน หลังจากเอไอเออนุมัติการจ่ายสินไหม
- กรณีประกันกลุ่มการรับเงินสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง/องค์กรของคุณ

เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายมากกว่า คุณสามารถสมัครรับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง (AIA PAY)

หมายเหตุ: ช่องทางรับเงินสินไหมทดแทนของประกันกลุ่มจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง/องค์กรของคุณ


หมายเหตุ
- หลักเกณฑ์และการพิจารณาการจ่ายสินไหมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์จะทำให้ได้รับการพิจารณาสินไหมอย่างรวดเร็ว
- การไม่ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้บริษัททราบถึงเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว