การเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบประกันกลุ่ม

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา

วิธีตรวจสอบความคุ้มครองประกันกลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)​

ลูกค้าประกันกลุ่มเอไอเอที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายของเอไอเอ ไม่ว่าจะการรักษาพยาบาลแบบคนไข้ใน (IPD) หรือแบบคนไข้นอก (OPD) หรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือทันตกรรม (ตามสิทธิความคุ้มครองประกันกลุ่มที่ท่านมี) สามารถยื่น “บัตรประจำตัวประชาชน” เพียงใบเดียว แทนการยื่นบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มเอไอเอได้ โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่าย

หากมีข้อสงสัย?

เรียนรู้เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยสำหรับการเคลมได้ในหน้า FAQs

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

เมื่อคุณได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปล่วงหน้า คุณสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมโดยตรงกับเอไอเอได้ สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) หรือแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) โดยต้องส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วนตามที่เอไอเอกำหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม มีดังนี้

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม มีดังนี้

·         กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อเรียกร้องสินไหมและให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง

·         ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับและใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย(ในกรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล)

·         เอกสารอื่นๆ ตามประเภทการเรียกร้องสินไหม

·         กรอกใบนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม

·         คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเรียกร้องสินไหม

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ 3 ช่องทางดังนี้

·         ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้า

·         ส่งด้วยตัวเองที่ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอสำนักงานใหญ่

·         ส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเอไอเอสำนักงานใหญ่

ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ ประกันสุขภาพรายบุคคล หรือ ประกันกลุ่ม)

บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เอไอเอจะพิจารณาสินไหมภายใน 5 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาสินไหมของคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

โดยจะมีการแจ้งเตือนสถานะการพิจารณาสินไหมให้คุณทราบผ่านทาง SMS และแอปพลิเคชัน AIA iService ตั้งแต่เอไอเอได้รับเอกสาร ไปจนถึงการพิจารณาสินไหมเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

สำหรับประกันกลุ่ม บริการ SMS แจ้งเตือนสถานะสินไหมจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง/องค์กรของคุณ

คุณจะได้รับเงินสินไหมทดแทน (ตามช่องทางที่คุณได้เลือกไว้)

- กรณีเลือกรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร (AIA PAY) คุณจะได้รับเงินภายใน 3 วัน หลังจากเอไอเออนุมัติการจ่ายสินไหม

- กรณีเลือกรับเป็นเช็ค เช็คจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ภายใน 5-7 วัน หลังจากเอไอเออนุมัติการจ่ายสินไหม

- กรณีประกันกลุ่มการรับเงินสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง/องค์กรของคุณ

เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายมากกว่า คุณสามารถสมัครรับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง (AIA PAY) เพียงคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ

ช่องทางรับเงินสินไหมทดแทนของประกันกลุ่มจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง/องค์กรของคุณ