เรียกร้องสินไหมผ่าน AIA Health Care

เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือกรณี Day Case ตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ โดยการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บนั้นได้รับความคุ้มครอง ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (H&S) หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

• กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากสัญญาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น

• กรณีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับค่าสินไหมชดเชยจากสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) หรือค่าชดเชยรายวันจากโรคมะเร็ง (CR) หรือค่าชดเชยอันพึงได้รับจากอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่เอไอเอจะดำเนินการพิจารณาและจัดส่งค่าสินไหมชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยโดยตรง ตามช่องทางการรับสินไหมที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งความประสงค์ไว้ เช่น การรับเงินสินไหมผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY)

• กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเรียกร้องผลประโยชน์โรคร้ายแรง ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือผลประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ ผู้เอาประกันภัยต้องนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางปกติ โดยส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม พร้อมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม แล้วแต่กรณี ผ่านตัวแทน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงบริษัทได้โดยตรง

• กรณีบริษัทพิจารณาแล้ว ไม่สามารถอนุมัติให้ใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางปกติ โดยส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม พร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ รายละเอียดค่ารักษา และเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมอื่นๆ ผ่านตัวแทน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงบริษัทได้โดยตรง

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. สำหรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (H&S)

กรณีเจ็บป่วย สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลได้ หลังจากสัญญามีผลบังคับไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

กรณีอุบัติเหตุ สามารถใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) สามารถใช้บริการได้ทันที เมื่อกรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง

2. บริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติให้ใช้สิทธิผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์เมื่อได้พิจารณาเอกสารจากโรงพยาบาลผ่านระบบ Smart Claim ของเอไอเอ หรือระบบโทรสาร

3. ใช้สิทธิได้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอเท่านั้น

4. ไม่สามารถใช้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

• กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง ในขณะที่อายุกรมธรรม์ยังไม่ถึง 2 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

• กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคหรือการบาดเจ็บที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม "ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)” ซึ่งแนบอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละฉบับ หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

• กรณีการเข้าพักในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพ การพักฟื้น หรือการทำกายภาพบำบัด

• กรณีที่จำเป็นต้องรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การพิจารณานั้นถูกต้องและเป็นธรรม

หากมีข้อสงสัย?

เรียนรู้เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยสำหรับการเคลมได้ในหน้า FAQs

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt