pageheroimage

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล หรือ ลายมือชื่อผู้เอาประกัน หรือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

ช่องทางการดำเนินการ

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

มีขั้นตอน ดังนี้

-  เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู กรมธรรม์ ไปที่หัวข้อบริการต่างๆ

-  เลือก “เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว”

-  เลือก “ชื่อ-นามสกุล” ระบุข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

-  อัปโหลดเอกสาร "ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล"

-  หลังจากยืนยันการเปลี่ยนแปลง จะได้รับรหัส OTP ที่จะได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล 

เปลี่ยนลายมือชื่อ

มีขั้นตอน ดังนี้

-  เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู กรมธรรม์ ไปที่หัวข้อบริการต่างๆ

-  เลือก “เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว”

-  เลือก “ลายเซ็น” อัปโหลดรูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว 

-  จากน้ันอัปโหลดเอกสารประกอบ

   • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเขียนคำขอเปลี่ยนบนกระดาษขาว 

   • รูปหน้าตรงพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชนและคำขอเปลี่ยน

-  หลังจากยืนยันการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับรหัส OTP ที่จะได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่ให้ไว้กับริษัท

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ หากเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

รายละเอียดการใช้งาน AIA+

ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน​ พร้อมเอกสาร

- หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล*

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา**
 

หมายเหตุ

* สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการ จดทะเบียนสมรส การหย่า หรือ การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

** กรณีผู้เอาประกันเปลี่ยนเฉพาะลายมือชื่อ ใช้เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาเท่านั้น

เอกสาร

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

   • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เปลี่ยนลายมือชื่อ

   • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเขียนคำขอเปลี่ยน ลงลายมือชื่อเก่า และลายมือชื่อใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบนกระดาษขาว 

   • ภาพถ่ายรูปหน้าตรงพร้อมถือบัตรบัตรประจำประชาชนและ ระบุคำขอเปลี่ยน

example

example

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และ ลายมือชื่อ

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเป็นสำเนา กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนา (เซ็นชื่อทั้งลายเซ็นเก่าและลายเซ็นใหม่ ในกรณีที่ไม่เปลี่ยนลายเซ็นตามกรมธรรม์จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีความประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงลายเซ็นยังคงใช้ลายเซ็นเดิมที่เคยให้ไว้ในกรมธรรม์เพื่อเป็นหลักฐาน)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการ จดทะเบียนสมรส การหย่า หรือ การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม ที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว)"

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ(เบอร์โทร/อีเมล/ที่อยู่จัดส่งเอกสาร)

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ / อีเมล

ช่องทางการดำเนินการ

อัปเดตหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลของเจ้าของกรมธรรม์ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แบบ real-time

สามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านทาง  www.aia.co.th/contact ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

-  กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและวัน/เดือน/ปีเกิด

-  ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (eKYC)*

-  อัปเดตข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ/หรืออีเมล)
 

*หมายเหตุ : ช่องทางสำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทยเท่านั้น

มีขั้นตอน ดังนี้

-  เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู Profile ที่มุมขวาบน

-  เลือก "ข้อมูลติดต่อ"

-  กดปุ่มแก้ไขหลังข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

-  กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและวัน/เดือน/ปีเกิด

-  ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (eKYC)*

-  อัปเดตข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ/หรืออีเมล)
 

*หมายเหตุ : ช่องทางสำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทยเท่านั้น"

ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน​ พร้อมเอกสาร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้เอาประกันภัยชาวต่างชาติ)

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่
 

สำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทย กรุณาเตรียมเอกสาร

• บัตรประจำตัวประชาชน
 

สำหรับผู้เอาประกันภัยชาวต่างชาติ กรุณาเตรียมเอกสาร

• หนังสือเดินทาง
 

For foreign customers, please prepare documents.

• Passport

• Write the change request on white paper and sign.

• A picture of a straight face holding a passport and requesting a change as above.

Contact AIA Customer Service Center, 2nd floor, AIA Head Office, or take a photo of a document and email to th.customer@aia.com*

*Note: Email channel is for foreign insureds only.

 

เอกสาร

ตัวอย่างเอกสาร,รูปถ่าย / Example

example

example

เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ช่องทางการดำเนินการ

มีขั้นตอน ดังนี้

-  เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนูกรมธรรม์ เลือก "เปลี่ยนที่อยู่ติดต่อ"

-  เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ หรือหากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อสำหรับทุกกรมธรรม์ กดเลือกทั้งหมดที่มุมขวาบน

-  ระบุที่อยู่ติดต่อใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน

-  ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ ผ่านอีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดส่ง

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ หากเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่เดิมและ ที่อยู่ใหม่ที่แจ้งไว้

รายละเอียดการใช้งาน AIA+

ติดต่อและดำเนินการผ่านตัวแทนบริการของคุณ พร้อมเอกสาร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

- สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา (ผู้เอาประกันภัยชาวต่างชาติ)

การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ โดยผู้รับประโยชน์จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เอาประกันภัย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัย

ช่องทางการดำเนินการ

มีขั้นตอน ดังนี้

- เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู กรมธรรม์ กด "ดูกรมธรรม์ทั้งหมด"

- เลือกกรมธรรม์ ที่คุณต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ไปที่เมนู “เปลี่ยนผู้รับประโยชน์”

- ระบุข้อมูลผู้รับประโยชน์* ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และสัดส่วนผลประโยชน์

- กดยืนยันการเปลี่ยนแปลง จะได้รับรหัส OTP ที่จะได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่ให้ไว้กับริษัท

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ หากเรียบร้อยแล้ว จะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

*หมายเหตุ :

• กรณีผู้รับประโยชน์ไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร กรุณาแนบหลักฐานเพื่อยืนยันความสัมพันธ์

รายละเอียดการใช้งาน AIA+

ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน​ พร้อมเอกสาร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

- หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ (กรณีผู้รับประโยชน์ไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร)

เอกสาร

หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) พร้อมผู้เอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนา เช่น

   • บัตรประจำตัวประชาชน

   • ทะเบียนบ้าน

   • ใบทะเบียนสมรส

   • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

   • ใบหย่า

   • หนังสือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ

   • จดหมายผู้เอาประกันชี้แจงเหตุผลในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ให้กับผู้ที่มิใช่เป็นบุคคลในครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงตัวแทนให้บริการ

สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลงตัวแทนให้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ

ช่องทางการดำเนินการ

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ให้บริการ 

- กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ

   • ระบุหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ

   • ข้อมูลตัวแทนบริการ (ใหม่)

- แนบแบบฟอร์มและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 

แจ้งยกเลิกขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ให้บริการ 

- กรอกแบบฟอร์มแจ้งยกเลิกขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ

   • ระบุหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ

   • ข้อมูลตัวแทนบริการ (เดิม)

- แนบแบบฟอร์มและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 

ติดตามความคืบหน้าการขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ให้บริการ

- ระบุหมายเลขกรมธรรม์ และชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัย


ส่งอีเมล มาที่ : th.ccc-change.agent@aia.com

ติดต่อและดำเนินการผ่านตัวแทนบริการใหม่ของคุณ พร้อมเอกสาร

   • เขียนหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุตัวแทนใหม่ที่ต้องการให้ดูแล พร้อมลงลายมือชื่อ

   • หรือ กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง"

การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกัน

การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกัน สามารถเลือกเป็น รายปี รายหกเดือน รายสามเดือน หรือ รายเดือน

แต่หากต้องการเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยฯเป็นแบบรายเดือน กรุณาเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยเป็นแบบหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

ช่องทางการดำเนินการ

มีขั้นตอน ดังนี้

-  เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู กรมธรรม์ เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ

-  ไปที่เมนู การชำระเบี้ยฯ กดปุ่ม "เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยฯ" ที่หัวข้อประวัติการชำระเบี้ยฯ ครั้งล่าสุด

-  เลือกงวดการชำระเบี้ยฯ ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และกดยืนยัน   

-  ยืนยันด้วยรหัส OTP ที่จะได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลที่ให้ไว้กับริษัท

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ หากเรียบร้อยแล้ว จะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

รายละเอียดการใช้งาน AIA+

ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน​ พร้อมเอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

กรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนวิธีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยฯ โดยอัตโนมัติ (สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมัติ วันที่กรมธรรม์ก่อน 1 เม.ย. 2559) กรุณากรอกเอกสารใบคำขอ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2

พร้อมเอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

 • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1

   📍  (Google Maps)

   📅 บริการนัดหมายล่วงหน้า 

   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17:00 น.)

การเวนคืนกรมธรรม์

การเวนคืนกรมธรรม์ หรือการขอยกเลิกกรมธรรม์ ก่อนครบกำหนดสัญญา อาจทำให้คุณเสียสิทธิมากกว่าที่คิด

ข้อควรทราบสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์

1. ผลประโยชน์ต่างๆ และ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ และสัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นสุดลง

2. เงินหรือมูลค่าเวนคืนจะได้คืนน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป

3. หากต้องการทำประกันใหม่ อาจจะเสียค่าเบี้ยฯแพงกว่าเดิม เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ประกอบการพิจารณาผลของสุขภาพ


หากคุณจำเป็นต้องการการเวนคืนกรมธรรม์ เพราะไม่สะดวกในการชำระเบี้ยฯ
แนะนำให้คุณพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา(ETI) - ทุนประกันภัยเท่าเดิม ระยะเวลา คุ้มครองลดลง หรือ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) - ทุนประกันภัยลดลง ระยะเวลาคุ้มครอง เท่าเดิม

หรือหากเป็นประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ อาจเลือกใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday) ตามเงื่อนไขของแบบประกัน โดยกรมธรรม์จะมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 

 กรมธรรม์ประกันชีวิต

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - ใบคำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์

 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย และเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย(แบบประกัน UL)

 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน -ยูนิตลิงค์ 

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - ใบคำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ แบบยูนิตลิงค์ 

- ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน*

- ส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ 

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500** ***

- ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 

  เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17:00 น.)

 

หมายเหตุ : 

*   กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ที่ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร

**  กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ขายผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อสาขาของธนาคาร หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

*** กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ขายผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคารกรุงเทพ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิมเติม BBL&AIA Call center 02-353-8855

การโอนประโยชน์เด็ดขาดตามกรมธรรม์ (Absolute Assignment)

ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะดำเนินการโอนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้กับบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ได้ แต่บุคคลดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เพียงผู้เดียว

- ผู้เอาประกันภัยต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริบูรณ์)

- ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บริษัท


การโอนประโยชน์เด็ดขาดตามกรมธรรม์นั้น จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกรมธรรม์ โดยผู้รับโอนสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งนิติกรรมต่างเกี่ยวกับกรมธรรม์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนสิทธิ์


สิทธิในกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ ,การเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ,การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ,การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ,การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ,การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ เป็นต้น

ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น การรับเงินจ่ายคืนรายงวด, การถอนเงินปันผล เป็นต้น

 

 

- ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน

- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

- ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์

  เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17:00 น.)

กรณีการโอนสิทธิ์

บุคคลธรรมดา

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน*

 - แบบฟอร์มโอนประโยชน์เด็ดขาด (บุคคลธรรมดา)

 

นิติบุคคล

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ ของผู้โอน

 - สัญญาเงินกู้ในกรณีโอนประโยชน์เด็ดขาด

 - แบบฟอร์มโอนประโยชน์เด็ดขาด (นิติบุคคล)

 

หมายเหตุ : 

*กรณีดำเนินการผ่านระบบงานตัวแทน ใช้บัตรประชาชนตัวจริง ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และลงลายมือชื่อผ่านระบบงานตัวแทน

 

กรณียกเลิกการโอนสิทธิ์

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนา ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน*

 - แบบฟอร์มการยกเลิกโอนประโยชน์เด็ดขาด

การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถบริหารพอร์ตการลงทุน และปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดด้วยตนเอง

การสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ สามารถทำผ่านได้ 3 ช่องทาง

ช่องทางการดำเนินการ

มีขั้นตอน ดังนี้

-  เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู กรมธรรม์ ไปที่ "ดูกรมธรรม์ทั้งหมด"

-  เลือกกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ที่ต้องการ

-  กรุณาอ่านคำเตือนและข้อมูลสำคัญของกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ทำเครื่องหมายที่ช่อง ยอมรับ และกดถัดไป*

-  ไปที่เมนู "สับเปลี่ยนกองทุน" โดยสามารถเลือก

   • ลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ**

   • ลงทุนด้วยตนเอง  

-  ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส OTP ที่จะได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล

หากเรียบร้อยแล้วจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หรือตรวจสอบข้อมูล และภาพรวมกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้จากเมนู "ข้อมูลการลงทุน"
 

หมายเหตุ :

*   กรณีแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของคุณหมดอายุแล้วหรือยังไม่เคยทำ กรุณาทำแบบประเมินใหม่

** ตามคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน"

รายละเอียดการใช้งาน AIA+

ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทน (ที่มี IC license) พร้อมเอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

 • ใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์

 • แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน (บุคคลธรรมดา) และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (วัตถุประสงค์ในการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน)

กรมธรรม์ แบบยูนิต ลิงค์ ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารกรุงเทพ

ติดต่อสาขาของธนาคารกรุงเทพ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

 • ใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ 

 • แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน (บุคคลธรรมดา) และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (วัตถุประสงค์ในการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน) ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ 

 

กรมธรรม์ แบบยูนิต ลิงค์ ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ติดต่อสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

 • ใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ขายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 • แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน (บุคคลธรรมดา) และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (วัตถุประสงค์ในการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน) ขายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา