pageheroimage

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน หรือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

• กรอกเอกสาร ใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 (ดาวน์โหลด คลิก) พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทนของท่าน หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

• เซ็นชื่อทั้งลายเซ็นเก่าและลายเซ็นใหม่ ในกรณีที่ไม่เปลี่ยนลายเซ็นตามกรมธรรม์จะต้องระบุในใบคำขอเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนว่า มีความประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงลายเซ็นยังคงใช้ลายเซ็นเดิมที่เคยให้ไว้ในกรมธรรม์เพื่อเป็นหลักฐาน

• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการ จดทะเบียนสมรส การหย่า หรือการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม จะต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว พร้อมทั้งให้ผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนา

หมายเหตุ
- สถานะกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ
- กรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องสินไหมมรณะกรรมไปแล้วจะไม่มีการดำเนินการใดๆ
- กรมธรรม์ที่เป็นการโอนผลประโยชน์เด็ดขาด (Absolute Assignment Warning) จะต้องมีลายเซ็นของผู้รับโอนประโยชน์เด็ดขาด เซ็นเข้ามาด้วย

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ(เบอร์โทร/อีเมล/ที่อยู่จัดส่งเอกสาร)

• สำหรับเว็บไซต์ AIA iService  ให้เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล" => "เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ“
• สำหรับแอปพลิเคชัน AIA iService ให้เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล" => "แก้ไข“

รายละเอียดการใช้งาน AIA iService

รับการอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลของเจ้าของกรมธรรม์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แบบ real-time

ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านทาง www.aia.co.th/contact ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและวัน/เดือน/ปีเกิด
  2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (eKYC)
  3. อัปเดตข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ/หรืออีเมล)

AIA Call Center 1581 (สามารถเปลี่ยนได้โดยเจ้าของกรมธรรม์เท่านั้น)

กรอกเอกสาร ใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 (ดาวน์โหลด คลิก) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทนของท่าน หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนน สุรวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500  หรือ อีเมล: th.customer@aia.com

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ โดยผู้รับประโยชน์จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เอาประกัน เช่น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียต่อการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน

• คลิกเมนูกรมธรรม์
• เลือกเมนู ผู้รับผลประโยชน์

รายละเอียดการใช้งาน AIA iService

ใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 (ดาวน์โหลด คลิก) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทนของท่าน หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) พร้อมผู้เอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนา เช่น บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ใบสมรส / หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล/ใบหย่า/หนังสือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  หรือ จดหมายผู้เอาประกันชี้แจงเหตุผลในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ให้กับผู้ที่มิใช่เป็นบุคคลในครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงตัวแทนให้บริการ

สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

แจ้งเปลี่ยนแปลงและติดตามความคืบหน้าการขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ให้บริการ ได้ที่อีเมล : th.ccc-change.agent@aia.com
 

เอกสารแนบในอีเมล

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุตัวแทนใหม่ที่ต้องการให้ดูแล พร้อมลงนามเซ็นชื่อกำกับ หรือกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกัน

สามารถเลือกการชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี รายหกเดือน รายสามเดือน รายเดือน

หากต้องการเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยฯเป็นแบบรายเดือน กรุณาเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยเป็นแบบหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

- คลิกเมนูกรมธรรม์
- เลือกเมนู การชำระเบี้ยฯ
- กดปุ่ม เปลี่ยน ที่เมนูงวดการชำระเบี้ยฯ

รายละเอียดการใช้งาน AIA iService

กรณีเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันเป็น รายปี รายหกเดือน รายสามเดือน รายเดือน

กรอกเอกสาร ใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนวิธีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยฯ โดยอัตโนมัติ (สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมัติ วันที่กรมธรรม์ก่อน 1 เม.ย. 2559)

กรอกเอกสารใบคำขอ

ช่องทางการส่งเอกสาร

1. ส่งเอกสารผ่านตัวแทนของท่าน

2. ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน มาที่

ศูนย์รับเอกสาร (ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์)

ชั้น 1 อาคาร เอไอเอ 2 บริษัท เอไอเอ จำกัด เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500

3. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2

   📍  (Google Maps)

บริการนัดหมายล่วงหน้า

การเวนคืนกรมธรรม์

การเวนคืนกรมธรรม์ หรือการขอยกเลิกกรมธรรม์ ก่อนครบกำหนดสัญญา อาจทำให้คุณเสียสิทธิมากกว่าที่คิด

ข้อควรทราบสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์

1. ผลประโยชน์ต่างๆ และ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ และสัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นสุดลง

2. เงินหรือมูลค่าเวนคืนจะได้คืนน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป

3. หากต้องการทำประกันใหม่ อาจจะเสียค่าเบี้ยฯแพงกว่าเดิม เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ประกอบการพิจารณาผลของสุขภาพ


หากคุณจำเป็นต้องการการเวนคืนกรมธรรม์ เพราะไม่สะดวกในการชำระเบี้ยฯ
แนะนำให้คุณพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา(ETI) - ทุนประกันภัยเท่าเดิม ระยะเวลา คุ้มครองลดลง หรือ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) - ทุนประกันภัยลดลง ระยะเวลาคุ้มครอง เท่าเดิม

หรือหากเป็นประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ อาจเลือกใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday) ตามเงื่อนไขของแบบประกัน โดยกรมธรรม์จะมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 

 กรมธรรม์ประกันชีวิต

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - ใบคำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์

 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย และเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย(แบบประกัน UL)

 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน -ยูนิตลิงค์ 

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนา

   ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 - ใบคำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ แบบยูนิตลิงค์ 

- ติดต่อและส่งเอกสารผ่านตัวแทนของบริการ*

- ส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ 

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500** ***

- ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 

  เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17:00 น.)

 

หมายเหตุ : 

*   กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ที่ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร

**  กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ขายผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อสาขาของธนาคาร หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

*** กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ขายผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคารกรุงเทพ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิมเติม BBL&AIA Call center 02-353-8855

การโอนประโยชน์เด็ดขาดตามกรมธรรม์ (Absolute Assignment)

ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะดำเนินการโอนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้กับบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ได้ แต่บุคคลดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เพียงผู้เดียว

- ผู้เอาประกันภัยต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริบูรณ์)

- ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บริษัท


การโอนประโยชน์เด็ดขาดตามกรมธรรม์นั้น จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกรมธรรม์ โดยผู้รับโอนสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งนิติกรรมต่างเกี่ยวกับกรมธรรม์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนสิทธิ์


สิทธิในกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ ,การเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ,การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ,การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ,การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ,การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ เป็นต้น

ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น การรับเงินจ่ายคืนรายงวด, การถอนเงินปันผล เป็นต้น

 

 

- ติดต่อและดำเนินการผ่านตัวแทนของบริการ

- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

- ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์

  เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17:00 น.)

กรณีการโอนสิทธิ์

บุคคลธรรมดา

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนา

   ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน*

 - แบบฟอร์มโอนประโยชน์เด็ดขาด (บุคคลธรรมดา)

 

นิติบุคคล

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนา 

   ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ ของผู้โอน

 - สัญญาเงินกู้ในกรณีโอนประโยชน์เด็ดขาด

 - แบบฟอร์มโอนประโยชน์เด็ดขาด (นิติบุคคล)

 

หมายเหตุ : 

*กรณีดำเนินการผ่านระบบงานตัวแทน ใช้บัตรประชาชนตัวจริง ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และลงลายมือชื่อผ่านระบบงานตัวแทน

 

กรณียกเลิกการโอนสิทธิ์

 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  รับรองสำเนา ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน*

 - แบบฟอร์มการยกเลิกโอนประโยชน์เด็ดขาด