pageheroimage

คำถามที่พบบ่อย

วิธีดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย

บนเว็บไซต์ iservice.aia.co.th ผ่านช่องทาง Google Chrome, Safari, Internet Explorer

ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

ไม่จำเป็น ในกรณีที่ลูกค้ามีสุขภาพ อายุ อาชีพ และวงเงินประกันในเกณฑ์ปกติ สามารถสมัครผ่านตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตขายประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพได้ แต่ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) ตามความเป็นจริง มิฉะนั้นสัญญาประกันชีวิตอาจถูกยกเลิกในภายหลังได้

ปัญหาสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยมีผลต่ออัตรามรณะที่สูงขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ การตรวจสุขภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงจะทำให้บริษัทประเมินความเสี่ยงของข้อมูลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ได้แก่ ความดัน เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง และ ภาวะคุ้มกันบกพร่อง โดยทั่วไปจะไม่สามารถทำประกันชีวิตได้ แต่ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณารับประกันหากโรคร้ายแรงนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ลูกค้าสามารถลองสมัครเข้ามา

ส่วนลูกค้าที่มีความพิการ บริษัทสามารถพิจารณารับประกันได้โดยมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความผิดปกติของความพิการ

การทำประกันคือการเฉลี่ยความเสี่ยงของลูกค้าทุกคน ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงจึงต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูงกว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงปกติ

ทำได้ 2 วิธี คือ

1) การให้โรงพยาบาลเก็บค่ารักษาจากบริษัทโดยตรง (Fax Claim) สามารถเช็กรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการได้ ที่นี่ โดยทำการเบิกจ่ายก่อนออกจากโรงพยาบาล ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากโรงพยาบาลส่งเอกสารครบถ้วน

2) การสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจึงมาเรียกร้องสินไหมจากบริษัท โดยการกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม พร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ แล้วส่งเข้ามาที่บริษัท ใช้เวลาพิจารณา 5-7 วันทำการหลังจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การเรียกร้องสินไหม

1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ) หลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าลูกค้าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน สามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม พร้อมแนบสำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด และฟิลม์เอกซเรย์ (ถ้ามี) ส่งเข้ามายังบริษัท ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2) กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (เสียชีวิต) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ เลือก แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม => ข้อ 2 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม เพื่อดูแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ใบนำส่งเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ และแบบฟอร์มที่ต้องกรอก)

ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าญาติไม่ทราบมาก่อนว่าผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต อนุโลมให้แจ้งได้ภายใน 7 วันหลังจากทราบ

ตรวจสอบผ่านระบบ AIA iService (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์) หรือ AIA Call Center 1581

สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน เลือก เมนู "สินไหม"

สำหรับ AIA iService เว็บไซต์ เลือกเมนู "บริการกรมธรรม์" => "ตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหม"

ใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นในกรณีที่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

เมื่อส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ขอให้แนบแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์การขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับคืนให้ผู้เอาประกันภัยในครั้งเดียวกัน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ AIA Health Care คลิกที่นี่

บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายแนบและออกโดยหน่วยงานราชการต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ (หากมี)

ถ้าเกิดการเจ็บป่วยในช่วงเวลารอคอยจะไม่สามารถเรียกร้องสินไหมได้

ระยะเวลารอคอยหรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จะแตกต่างกันในแต่ละสัญญาเพิ่มเติมตามรายละเอียดในกรมธรรม์

สำหรับกรณีอุบัติเหตุและเสียชีวิตจะไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

ช่วงเวลาผ่อนผัน คือช่วงเวลาที่บริษัทยืดความคุ้มครองให้แม้ลูกค้าจะไม่ได้ชำระเบี้ยภายในกำหนด (ปกติผ่อนผันให้ 31 วันนับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ย)

ลูกค้าจะสามารถเรียกร้องสินไหมได้ตามปกติในช่วงเวลาผ่อนผัน แต่จะต้องมาชำระเบี้ยที่เลยกำหนดให้ครบก่อน

1) กรณีที่ยังเบิกค่ารักษาพยาบาลไปไม่เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน สามารถนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง ที่มีการประทับตรารับรองการจ่าย มาส่งเอไอเอ เพื่อเรียกร้องเพิ่มเติมได้

2) กรณีที่เบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปเต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถมาเรียกร้องเพิ่มเติมได้

บริษัทจะพิจารณาและจ่ายสินไหมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม (เคลม) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด จากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาและจ่ายสินไหมออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม (เคลม) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทราบถึงเหตุที่ล่าช้า (แล้วแต่กรณี)  ในการนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร

บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในช่วงเวลาที่บริษัทจ่ายสินไหมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเกินกว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปข้างต้น

ดูช่องทางการชำระเบี้ยได้ ที่นี่

วันที่ถึงกำหนดชำระของกรมธรรม์ของลูกค้าจะแสดงปรากฏในบนใบแจ้งเตือน โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยได้ภายใน 31 วันนับจากวันถึงกำหนด โดยถือว่ากรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ได้รับความคุ้มครองตามปกติ

วันที่หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตจะแตกต่างกันตามประเภทกรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ หรือ ยูนิต ลิงค์ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีงวดครบกำหนดชำระช่วงวันที่ 1-15 ของเดือน บริษัทจะหักบัญชีทุกวันที่กลางเดือน หากกรมธรรม์ที่มีงวดครบกำหนดชำระช่วงวันที่ 16-31 ของเดือน บริษัทจะหักบัญชีทุกวันสิ้นเดือน เป็นต้น

ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้จาก จดหมายยืนยันการหักชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีซึ่งบริษัทจะส่งให้หลังจากอนุมัติบริการดังกล่าว (กรณีที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมแจ้งวันที่จะหักบัญชีในงวดถัดไป)

ลูกค้าสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุในสำเนาบัตรประชาชนว่า “แจ้งยกเลิกการหักชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิต” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายเซ็นต้องเหมือนกับที่ให้ไว้ในกรมธรรม์ และส่งอีเมลมาที่ th.customer@aia.com

เบื้องต้นอาจเกิดจากยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอในวันที่บริษัทแจ้งให้ธนาคารทำเรื่องหักบัญชี หรืออาจเกิดจากไม่สามารถตัดยอดในงวดก่อนหน้านี้ได้ ลูกค้าควรติดต่อ AIA Call Center 1581 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง

ลูกค้าสามารถแจ้งอีเมลหรือเบอร์โทรล่าสุดของตนเองเพื่อขอรับใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ AIA Call Center 1581 หรือ ตรวจสอบด้วยตัวเองผ่าน AIA iService (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์)

สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน เลือกเมนู "ชำระเบี้ย"

สำหรับ AIA iService เว็บไซต์ เลือกเมนู "บริการกรมธรรม์" => "ดาวน์โหลดเอกสารและจดหมายแจ้งเตือน" => "ใบแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย"

ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ตัวแทนเอไอเอ และที่สำนักงานตัวแทนเอไอเอทุกแห่ง และต้องขอใบรับเงินชั่วคราวเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง

ลูกค้าสามารถส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และ เขียนจดหมายหัวข้อ "ชำระเบี้ยประกันผิดกรมธรรม์" ระบุเลขที่กรมธรรม์ที่ต้องการชำระ ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ รายละเอียดการทำรายการที่ไม่ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนในกรมธรรม์ และ ส่งอีเมลมาที่ th.pmc@aia.com และ CC: th.customer@aia.com

สามารถชำระล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

กรณีที่บริษัทพบว่าลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยเกิน หรือชำระซ้ำ และไม่มียอดหนี้สินคงค้างในกรมธรรม์ บริษัทจะส่งเช็คเงินคืนให้ลูกค้าไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์ หรือ ส่งผ่านตัวแทนเพื่อมอบให้ลูกค้าโดยตรง

สามารถตรวจสอบได้จาก AIA iService (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์) หรือ AIA Call Center 1581 

สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน ให้เลือก เมนู "ข้อมูลกรมธรรม์" => เลือกหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบ=> "ข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัย"

สำหรับ AIA iService เว็บไซต์ ให้เลือกเมนู "บริการกรมธรรม์" => "ดาวน์โหลดเอกสาร และจดหมายแจ้งเตือน" => "หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต" ถ้ามีหนังสือรับรองออกมาแสดงว่าบริษัทได้รับเบี้ยของลูกค้าแล้ว

ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้จาก AIA iService ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ iservice.aia.co.th  

ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบให้เลือกเมนู "เอกสาร" และเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย มีเพียงต้นฉบับที่ส่งให้ลูกค้าเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี บริษัทจะออกเป็นหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยให้แทน

ลูกค้ายังสามารถมาจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 31 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ โดยกรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ และกรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอชำระเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์จะอยู่ในสถานะกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันหลังจากครบกำหนดชำระ บริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ (หักหนี้สินถ้ามี) มาชำระเบี้ยประกันให้โดยอัตโนมัติ ในลักษณะของการให้กู้ยืม ลูกค้าสามารถนำเงินมาจ่ายคืนได้พร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ การกู้อัตโนมัติจะทำให้ลูกค้ายังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบจากบริษัท รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ผ่าน AIA iService  (แอปพลิเคชันเท่านั้น) หรือ ติดต่อ AIA Call Center 1581

สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน เลือกเมนู "ข้อมูลกรมธรรม์" => เลือกหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบ => "ข้อมูลการชำระเบี้ย" (จะมีรายละเอียดว่าเป็นการชำระเงินปกติ หรือ ชำระโดยการกู้อัตโนมัติ)

สามารถใช้ช่องทางการชำระเบี้ยได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้โลตัส/ที่ทำการไปรษณีย์/mPay และ True Money ซึ่งจะสามารถชำระได้เฉพาะเบี้ยประกันตามใบเตือนเท่านั้น (ไม่รวมดอกเบี้ย)   

สำหรับการชำระเบี้ยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถสอบถามดอกเบี้ยที่ต้องชำระได้ที่ AIA Call Center 1581 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่นี่

แบบประกันจะมีสัญญา 2 ส่วน คือ

1) สัญญาประกันชีวิต ซึ่งเป็นสัญญาหลักและเบี้ยประกันภัยคงเดิมตลอดอายุสัญญา 

2) สัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จำนวนเบี้ยที่สูงขึ้นของสัญญาเพิ่มเติมในแต่ละช่วงอายุได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้ว

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

กรณีลูกค้าทำประกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป เบี้ยประกันภัยที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะเป็นเฉพาะเบี้ยประกันภัยหลักเท่านั้น เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามามารถนำมาหักลดหย่อนได้ ลูกค้าสามารถดูยอดเบี้ยประกันภัยที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ในหนังสือรับรองการรับชำระเบี้ยประกันภัย

ตามประกาศของสรรพากร

เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้เอาประกันและคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ นำมาหักภาษีของตนเองได้ไม่เกิน 15,000 บาท (บิดามารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปีนั้น)

เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ นำมาหักภาษีของตนเองได้ไม่เกิน 10,000 บาท

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองดังกล่าวได้โดยกรอกแบบฟอร์มดังนี้

1) ประกันชีวิต คลิกที่นี่  

2) ประกันอุบัติเหตุ คลิกที่นี่  

สามารถเลือกรับได้ 4 วิธีดังนี้

1) เช็คขีดคร่อม ซึ่งบริษัทจะส่งไปตามที่อยู่ของท่าน หรือ ผ่านตัวแทน

2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้นเงินครบสัญญา) สามารถทำรายการผ่าน AIA iService แอปพลิเคชัน (เลือกเมนู "รับเงินผลประโยชน์ผ่านธนาคาร" => "สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ") หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ ส่งเอกสารมายังบริษัทก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์อย่างน้อย 1 เดือน

3) ฝากสะสมไว้ในกรมธรรม์ ท่านจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สามารถทำรายการ โดยการกรอกฟอร์ม ที่นี่ ส่งเข้ามาที่บริษัท

4) เฉพาะเงินคืนและเงินครบสัญญา สามารถขอรับเช็คด้วยตนเองที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่ หรือ แจ้งมาที่ AIA Call Center 1581 (กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดสัญญาหรือวันครบรอบปีกรมธรรม์)

1) ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในวันครบรอบปีกรมธรรม์ และจดหมายใบแจ้งประจำปี

2) AIA iService เลือก เมนู "เงินปันผล/เงินคืน"

3) AIA Call Center 1581  

AIA iService แอปพลิเคชัน (เลือกเมนู "รับผลประโยชน์ผ่านธนาคาร" => "สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ") หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

AIA iService เลือก เมนูเงินปันผล/เงินคืน

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนเช็ค/เช็คหมดอายุ/เช็คสูญหาย โดยกรอกข้อมูลพร้อมลงนามในแบบฟอร์ม หรือดาวน์โหลดได้  ที่นี่

ส่งแบบฟอร์มได้ที่

1) ตัวแทนหรือสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ

2) อีเมล th.customer@aia.com

3) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่

4) ส่งไปรษณีย์มายังบริษัท เอไอเอ จำกัด - ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพ 10500

หลังได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าได้ บริษัทจะจัดส่งเช็คขีดคร่อม (A/C Payee Only) ไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์

เพื่อการรับเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารใหม่ สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ตลอดเวลา  

ในกรณีที่กรมธรรม์ขาดอายุแล้ว และลูกค้ายังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ สามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ

กรมธรรม์ทุกแบบ ต่ออายุได้ภายใน 5 ปีหลังจากกรมธรรม์ขาดอายุ

กรณีสมัครกรมธรรม์ผ่านตัวแทนประกันชีวิต

ลูกค้าสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังเอไอเอ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ และเอไอเอจะคืนเบี้ยประกันหลังหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้

กรณีสมัครกรมธรรม์ผ่าน Telesales

ลูกค้าสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังเอไอเอ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ (ไม่ถูกหักค่าใช้จ่าย 500 บาท)

1) ลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่เนื่องจากอายุที่สูงขี้น

2) ลูกค้าอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันในอัตราปกติอีกต่อไป เนื่องจากสุขภาพแย่ลงทำให้เบี้ยประกันสูงขี้น หรืออาจถูกปฏิเสธการรับประกัน

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเวนคืนเงินสด บริษัทจะดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

1) สามารถทำได้เองผ่าน AIA iService (แอปพลิเคชันและเว็บไซต์) หรือ AIA Call Center 1581

2) สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน ให้เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล" => "แก้ไขที่อยู่"

3) สำหรับ AIA iService เว็บไซต์ ให้เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล" => "เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ"

1) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับประโยชน์ปัจจุบันจากเล่มกรมธรรม์

2) การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ โดยผู้รับผลประโยชน์จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เอาประกัน เช่น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียต่อการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน

3) ให้กรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ ส่งกลับมาที่ AIA 

สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุตัวแทนใหม่ที่ต้องการให้ดูแล พร้อมลงนามเซ็นชื่อกำกับ หรือกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ที่นี่ ส่งมายังบริษัท ถึงศูนย์ดูแลลูกค้า 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 หรือ th.customer@aia.com 

แจ้งขอรับบัตรใหม่ได้ที่

AIA Call Center 1581 หรือ 

แจ้งความประสงค์เป็นจดหมายลงลายมือชื่อ อีเมล th.customer@aia.com 

สำหรับบัตรประกันอุบัติเหตุต้องแนบใบแจ้งความด้วย บริษัทจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์ภายใน 7 วันทำการ

แจ้งขอกรมธรรม์ใหม่ได้ดังนี้

1) แจ้งความเรื่องกรมธรรม์สูญหาย นำสำเนาใบแจ้งความแนบกับแบบฟอร์ม

2) กรอกแบบฟอร์มขอออกกรมธรรม์ใหม่ 2 ใบ พร้อมจ่ายเงิน 305 บาทได้ที่ธนาคารหรือผ่านตัวแทน

ส่งเอกสารแบบลงทะเบียนมาที่ ศูนย์รับเอกสารฝ่ายปฏิบัติการผู้ถือกรมธรรม์ ชั้น 1 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 บริษัทจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

การกู้มูลค่าเงินสดคือการเบิกเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มาใช้ล่วงหน้าก่อนครบสัญญา ซึ่งจะเสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กรมธรรม์นั้นๆ กำหนดไว้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่สามารถกู้ได้ผ่าน AIA iService (แอปพลิเคชันและเว็บไซต์) หรือ AIA Call Center 1581 

สำหรับ AIA iService แอปพลิเคชัน ให้เลือกเมนู "ข้อมูลกรมธรรม์" => เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ => "รายละเอียดกรมธรรม์เต็มรูปแบบ" => เลื่อนดูหัวข้อ "มูลค่ากรมธรรม์" => ดู "ยอดเงินที่สามารถกู้ได้"

สำหรับ AIA iService เว็บไซต์ ให้เลือกเมนู "ข้อมูลกรมธรรม์" => เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ => "รายละเอียดกรมธรรม์" => เลื่อนดูหัวข้อ "มูลค่ากรมธรรม์" => ดู "ยอดเงินที่สามารถกู้ได้"

กรอกเอกสารสัญญาเงินกู้ (ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด ที่นี่) แนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร สามารถยื่นเอกสารได้หลายช่องทาง คือ

1) ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รับเอกสาร (ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์) 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 บริษัทจะส่งเช็คไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทภายในประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

2) ผ่านตัวแทนหรือสำนักงานตัวแทนใกล้บ้าน บริษัทจะส่งเช็คผ่านทางตัวแทนของลูกค้าภายในประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หากลูกค้าต้องการให้ส่งเช็คไปตามที่อยู่ของตนเองโดยไม่ผ่านตัวแทน ก็สามารถแจ้งความประสงค์โดยเขียนหมายเหตุในสำเนาบัตรประชาชนได้เลย

ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ สุรวงศ์ กรุงเทพ ในเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00) สามารถรอรับเช็คได้ใน 1-1.5 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรมาก่อน 15:00 เพื่อให้ออกเช็คได้ทันเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService คลิก

APL - สถานะการกู้เงินอัตโนมัติจากกรมธรรม์เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อคงความคุ้มครองที่ต่อเนื่องตามกรมธรรม์ โดยจะเกิดขึ้นได้กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอสำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 

การชำระคืนเงินกู้อัตโนมัติ - ชำระเบี้ยประกันภัยตามจำนวนเงินที่กู้อัตโนมัติพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม

PAPL - สถานะการกู้เงินจากกรมธรรม์เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติแบบต่อเนื่องเพื่อคงความคุ้มครองที่ต่อเนื่องตามกรมธรรม์ กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าไม่เพียงพอสำหรับงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบเดิม บริษัทจะเปลี่ยนงวดชำระเป็นรายเดือนและกู้อัตโนมัติจนกว่ามูลค่านั้น มีไม่เพียงพอที่จะชำระเบี้ยประกันภัยได้ครบเดือนในเดือนสุดท้าย บริษัทจะปัดความคุ้มครองขึ้นให้เต็มเดือน หลังจากนั้นกรมธรรม์จะขาดอายุ

การชำระคืนเงินกู้อัตโนมัติแบบต่อเนื่อง - ชำระเบี้ยประกันภัยตามจำนวนเงินที่กู้อัตโนมัติพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม

Lapsed - กรมธรรม์ขาดอายุ หรือ สิ้นสุดความคุ้มครอง เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันและกรมธรรม์ไม่มีมูลค่าเพียงพอที่จะกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยได้ 

การต่ออายุกรมธรรม์

1) ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยสำหรับการต่ออายุ ซึ่งดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ย จนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้การต่ออายุต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่กรมธรรม์ขาดอายุ

2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ จะต้องส่งหนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) เพื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทตามปกติ ทั้งนี้ การเริ่มนับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จะเริ่มนับใหม่จากวันที่บริษัทอนุมัติการต่ออายุ

อ่านเพิ่มเติม

ETI - การหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย แล้วขอใช้สิทธิที่ทำให้กรมธรรม์ยังมีการคุ้มครองชีวิตต่อไป โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมแต่ระยะเวลาที่คุ้มครองจะลดลง และจะให้ความคุ้มครองเฉพาะสัญญาหลักเท่านั้น ส่วนสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีอยู่จะสิ้นผลบังคับทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

การกลับคืนสู่สถานะกรมธรรม์ปกติ

1) ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยสำหรับการกลับคืนสู่สถานะเดิม ซึ่งดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ย จนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนสถานะ

2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ จะต้องส่งหนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) เพื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทตามปกติ ทั้งนี้ การเริ่มนับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จะเริ่มนับใหม่จากวันที่บริษัทอนุมัติการกลับคืนสู่สถานะกรมธรรม์ปกติ

อ่านเพิ่มเติม

RPU - การหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย แล้วขอใช้สิทธิที่ทำให้กรมธรรม์ยังมีการคุ้มครองชีวิตต่อไปจนครบสัญญาเหมือนเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลง และจะให้ความคุ้มครองเฉพาะสัญญาหลักเท่านั้น ส่วนสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีอยู่จะสิ้นผลบังคับทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

การกลับคืนสู่สถานะกรมธรรม์ปกติ

1) ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยสำหรับการกลับคืนสู่สถานะเดิม ซึ่งดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ย จนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนสถานะ

2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ จะต้องส่งหนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) เพื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทตามปกติ ทั้งนี้ การเริ่มนับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จะเริ่มนับใหม่จากวันที่บริษัทอนุมัติการกลับคืนสู่สถานะกรมธรรม์ปกติ

อ่านเพิ่มเติม

ยังคงมีการหักค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์และค่าการประกันภัยรายเดือน และกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอ อ่านเพิ่มเติม​

ยังคงมีการหักค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์และค่าการประกันภัยรายเดือน และกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอ

โปรดเลือกแบบประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday)​ อ่านเพิ่มเติม

1) สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ที่เปิดขายในปัจจุบัน สำหรับช่องทางตัวแทน และช่องทางธนาคารกรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม

2) สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ที่เปิดขายในปัจจุบัน สำหรับช่องทางธนาคารกรุงศรีฯ อ่านเพิ่มเติม​

3) สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (ที่ปิดการขายแล้ว) แบบ เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) และ แบบ เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) อ่านเพิ่มเติม

ความคุ้มครองใดๆ ภายใต้สัญญาประกันภัยจะขาดอายุและสิ้นผลบังคับทันทีตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้​

1) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ ยกเว้นเข้าเงื่อนไขสิทธิการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง (Non-Lapse Guaranteed) หรือ​

2) เมื่อกรมธรรม์ถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติเนื่องจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หรือ​

3) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระในงวดใด​

ในกรณีข้างต้น กรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัย

อ่านเพิ่มเติม