คำถามที่พบบ่อย

วิธีดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย​

บนแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ​

ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

ไม่จำเป็น ในกรณีที่ลูกค้ามีสุขภาพ อายุ อาชีพ และวงเงินประกันในเกณฑ์ปกติ สามารถสมัครผ่านตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตขายประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพได้ แต่ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) ตามความเป็นจริง มิฉะนั้นสัญญาประกันชีวิตอาจถูกยกเลิกในภายหลังได้

ปัญหาสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยมีผลต่ออัตรามรณะที่สูงขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ การตรวจสุขภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงจะทำให้บริษัทประเมินความเสี่ยงของข้อมูลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ได้แก่ ความดัน เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง และ ภาวะคุ้มกันบกพร่อง โดยทั่วไปจะไม่สามารถทำประกันชีวิตได้ แต่ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณารับประกันหากโรคร้ายแรงนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ลูกค้าสามารถลองสมัครเข้ามา

ส่วนลูกค้าที่มีความพิการ บริษัทสามารถพิจารณารับประกันได้โดยมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความผิดปกติของความพิการ

การทำประกันคือการเฉลี่ยความเสี่ยงของลูกค้าทุกคน ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงจึงต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูงกว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงปกติ

ทำได้ 2 วิธี คือ

1) การเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (บริการ Cashless หรือ Fax Claim) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากโรงพยาบาลส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมให้เอไอเอครบถ้วน ยกเว้นกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม อาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

บริการนี้เป็นเพียงบริการเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน   ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องสินไหมอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ เช่น 🤒เจ็บป่วยมาก่อนทำประกัน 🚫การเรียกร้องสินไหมที่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ การรักษาที่ไม่เป็นไปตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นต้น ผู้เอาประกันภัยอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ โดยต้องสำรองจ่ายและยื่นเรียกร้องสินไหมให้บริษัทพิจารณาตามขั้นตอนปกติในข้อ 2) ด้านล่าง

👨🏻‍⚕️นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบความคุ้มครองและสิทธิการใช้บริการล่วงหน้าได้ ผ่านบริการพิจารณาความคุ้มครองในกรมธรรม์ก่อนการผ่าตัด (Pre-Authorization)  หรือ บริการประเมินการเรียกร้องสินไหมล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป (Pre-Admission Assessment) ได้ก่อนเข้ารับการรักษา

 คลิกที่นี่ เพื่อเช็กรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา

 

2) กรณีสำรองจ่ายลูกค้าสามารถยื่นเรียกร้องสินไหมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้บริษัทพิจารณามี 3 ช่องทาง ดังนี้

    1. 🙋🏻‍♂️ ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้าของท่าน

    2. 📨 ส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัท เอไอเอ จำกัดฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ ประกันสุขภาพรายบุคคล หรือ ประกันกลุ่ม) บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

    3. 📱 ส่งผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เมนู จัดการเคลม คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจะพิจารณาสินไหมภายใน 5 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาสินไหมของคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

ส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมพร้อมแนบสำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด และฟิล์มเอกซเรย์ (ถ้ามี) มายังบริษัทภายใน 180 วันนับจากวันที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) และทุพพลภาพโดยถาวรสิ้นเชิง (APWP)

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ) ของท่าน ผ่าน 2 ช่องทางนี้

    1. 🙋🏻‍♂️ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้าของท่าน

    2. 📨 ส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัท เอไอเอ จำกัด
ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนน สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

    - 🤒 การเจ็บป่วยโรคทั่วไปหรืออุบัติเหตุ ต้องส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ หรือ จากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

    - 🎗 โรคร้ายแรง ต้องส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    - ♿ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ) ต้องส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมภายใน 180 วัน นับจากวันที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    - ⚰️ กรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ต้องส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบว่าผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

หมายเหตุ : กรณีมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเรียกร้องสินไหมภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชี้แจงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด ถึงเหตุจำเป็นอันสมควรที่ทำให้ไม่สามารถเรียกร้องสินไหมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)  เมนู “จัดการเคลม” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเท่านั้น แต่หากเป็นการเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “จัดการเคลม” สามารถถ่ายรูปจากใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้

เมื่อส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหม ขอให้แนบแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์การขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับคืนในครั้งเดียวกัน คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์การขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับคืน

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ คลิกที่นี่

ในการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลลูกค้าสามารถใช้บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือ ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ประกันสุขภาพ จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือ ระยะเวลารอคอย 30 วัน และ 120 วัน

- 30 วัน ❌ ยังไม่คุ้มครอง โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย

- 120 วัน ❌ยังไม่คุ้มครอง โรคร้ายแรง เช่น ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดินอยด์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น

ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับอาจมีการระบุโรคและระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือ ระยะเวลารอคอยแตกต่างกันไป กรุณาศึกษารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ

• หากเป็นการรักษาจากอุบัติเหตุสามารถเรียกร้องสินไหมได้ตั้งแต่กรมธรรม์เริ่มมีผลความคุ้มครอง

ประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือ ระยะเวลารอคอยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
- 60 วัน ❌ ยังไม่คุ้มครอง โรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับวาย โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

ซึ่งระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือ ระยะเวลารอคอยของโรคร้ายแรงแต่ละโรคขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมที่ลูกค้าซื้อ  กรุณาศึกษารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ

ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย (Grace Period)  คือ ระยะเวลาที่บริษัทประกันจะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยจะมีเวลา 31 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เช่น ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยวันที่ 5 มกราคม 2567 ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยได้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองตามเดิมอยู่ แต่หากมีการเรียกร้องสินไหมในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าต้องชำระเบี้ยประกันแก่บริษัทให้ครบถ้วนก่อนบริษัทจึงจะพิจารณาจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองให้

😲 หากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาผ่อนผันอาจทำให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองได้

1) กรณีที่ยังเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลไปไม่เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน สามารถนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่มีการประทับตรารับรองการจ่ายจากบริษัทประกันอื่น หรือ จากประกันของรัฐบาล พร้อมแนบ ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม และรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการเรียกร้องสินไหมโดยตรงกับเอไอเอ เพื่อเรียกร้องสินไหมในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมได้

2) กรณีที่เรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันอื่น หรือ จากประกันของรัฐบาลไปเต็มจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถมาเรียกร้องสินไหมเพิ่มเติมจากเอไอเอได้

บริษัทจะพิจารณาและจ่ายสินไหมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาและจ่ายสินไหมออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทราบถึงเหตุที่ล่าช้า (แล้วแต่กรณี)  ในการนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร

บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในช่วงเวลาที่บริษัทจ่ายสินไหมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเกินกว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปข้างต้น

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง และสินไหมมรณกรรม

 • ชำระด้วยตัวเอง ดูช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ที่นี่

 • ติดต่อผ่านตัวแทนบริการหรือที่สำนักงานตัวแทนเอไอเอทุกแห่ง และขอใบรับเงินชั่วคราวเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) หรือบนใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย สามารถชำระล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย และมีระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 31 วันนับจากวันถึงกำหนด โดยถือว่ากรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ได้รับความคุ้มครองตามปกติ

วันที่หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตจะแตกต่างกันตามประเภทกรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ หรือ ยูนิต ลิงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ​

 • กรมธรรม์ประกันชีวิต​
1. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่สมัครหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต อัตโนมัติไว้ก่อนปี พ.ศ. 2566​

กรณีที่งวดครบกำหนดชำระเป็นวันที่ 1-15 จะหักวันที่ 15 กรณีที่งวดครบกำหนดชำระเป็นวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน จะหักวันสิ้นเดือน​
​2. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่สมัครหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566​

     2.1  กรมธรรม์ที่หักบัญชีธนาคาร ​

            กรณีที่งวดครบกำหนดชำระเป็นวันที่ 1-15 จะหักวันที่ 15 ​

            กรณีที่งวดครบกำหนดชำระเป็นวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน จะหักวันสิ้นเดือน​

    2.2 กรมธรรม์ที่หักบัตรเครดิต วันหักจะเป็นวันที่ลูกค้าเลือกไว้ ณ ตอนที่ทำการสมัคร โดยสามารถเลือกวันหักได้ไม่เกิน 20 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ และ ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้จากจดหมายยืนยันการหักชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีซึ่งบริษัทจะส่งให้หลังจากอนุมัติบริการดังกล่าว (กรณีที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมแจ้งวันที่จะหักบัญชีในงวดถัดไป)​

 • กรมธรรม์อุบัติเหตุ ​

1. กรมธรรม์อุบัติเหตุรายปี จะหักก่อนงวดครบกำหนดชำระ 21 วัน​
2. กรมธรรม์อุบัติเหตุรายเดือน จะหักก่อนงวดครบกำหนดชำระ 7 วัน​

 • กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์​
จะหักหลังงวดครบกำหนดชำระ 1 วัน

 • ผ่านตัวแทนบริการ​
ติดต่อและดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทนบริการ​

 • ผ่านหน่วยงานบริการลูกค้า​
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอไอเอ ชั้น 2 เอไอเอ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อ AIA Call Center 1581​

ลูกค้าสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุในสำเนาบัตรประชาชนว่า “แจ้งยกเลิกการหักชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิต” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายเซ็นต้องเหมือนกับที่ให้ไว้ในกรมธรรม์

เบื้องต้นอาจมีสาเหตุจากยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอในวันที่บริษัทแจ้งให้ธนาคารทำเรื่องหักบัญชีในงวดก่อนหน้า หรืออาจเกิดจากเหตุผลอื่น ๆ  โดยหากไม่สามารถหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตได้ ทางบริษัทจะส่งจดหมายและ SMS แจ้งลูกค้าให้ชำระทางช่องทางอื่น ​

ทั้งนี้ หากไม่ใช่สาเหตุดังกล่าว หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ AIA Call center 1581 เพื่อประสานงานตรวจสอบข้อมูล

กรุณาติดต่อ AIA Call center 1581 โดยเร็วที่สุด

กรณีที่บริษัทพบว่าลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยเกิน หรือชำระซ้ำ และไม่มียอดหนี้สินคงค้างในกรมธรรม์ ​

 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทจะคืนเงินเข้าบัตรเครดิต​

 • กรณีชำระด้วยเงินโอน / เงินสด บริษัทจะคืนผ่านบัญชีธนาคารที่สมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY) หรือคืนเป็นเช็คจัดส่งตามที่อยู่ในกรมธรรม์

 • ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัย ​

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) วันทำการถัดไป 

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) หรือ www.aia.co.th/tax เลือก “แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิทางภาษี (Tax consent)” บริษัทจะนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยให้กรมสรรพากรทุกปี อย่างไรก็ตามหากยังประสงค์ขอรับหนังสือรับรองฯ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนี้ ​

 • หนังสือรับรองเบี้ยประกันภัยตนเอง ​

ผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตนเอง ปีปัจจุบัน และย้อนหลังได้ 3 ปี ที แอปพลิเคชัน AIA+ หรือ www.aia.co.th/tax เลือก “ดาวน์โหลดหนังสือรับรองชำระเบี้ยประกันภัย”​

 • หนังสือรับรองเบี้ยประกันภัยสุขภาพ บิดา-มารดา ​

กรณีผู้เอาประกันภัย ประสงค์ให้บุตรที่มีเงินได้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่ชำระจริงไม่เกิน 15,000 บาท (ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 360) ทั้งผู้เอาประกันภัย (บิดา-มารดา) และบุตร ทั้ง 2 ฝ่ายต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับเอไอเอก่อนเพียงครั้งเดียว* เมื่อบริษัทบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงจะดาวน์โหลดหนังสือรับรองชำระเบี้ยประกันภัยได้​

*หากยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิทางภาษีเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา โดยกรอกข้อมูลบิดา-มารดาและบุตร พร้อมลงนามและแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่ th.taxconsent@aia.com

 • หนังสือรับรองในนามบริษัท​

กรณีที่บริษัทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายนี้ไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร หากมีความประสงค์ขอหนังสือรับรองฯ ในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วน สามารถดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้​

1. บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทำจดหมายแจ้งความประสงค์ พร้อมระบุรายละเอียด (เลขที่กรมธรรม์ ชื่อนามสกุลผู้เอาประกันภัย ที่อยู่บริษัท ปีที่ขอ)​

2. สำเนาหลักฐานการจ่ายชำระเบี้ยประกันภัย (ที่ออกโดยบริษัทผู้เอาประกันภัย)​

 • กรณีที่จ่ายชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเช็ค (ให้แนบสำเนาเช็ค) หรือ​

 • กรณีที่จ่ายชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด, บัตรเครดิต, เงินโอนชำระ (ฝ่ายบัญชีของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ออกเป็นใบสำคัญจ่ายแนบแทน)​

ช่องทางการติดต่อส่งเอกสารมายังเอไอเอ : th.customer@aia.com หรือ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ส่วนงานรับเอกสาร) ​181 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพ 10500 

ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย มีเพียงต้นฉบับที่ส่งให้ลูกค้าเท่านั้น กรณีต้องการหลักฐานเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยแทน ได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) หรือ www.aia.co.th/tax

ลูกค้ายังสามารถมาชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 31 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ โดยกรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ และกรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอชำระเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์จะอยู่ในสถานะกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (อ้างอิงข้อ 12)

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันหลังจากครบกำหนดชำระ บริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ (หักหนี้สินถ้ามี) มาชำระ เบี้ยประกันภัยให้โดยอัตโนมัติ ในลักษณะของการให้กู้ยืม ลูกค้าสามารถนำเงินมาจ่ายคืนได้พร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ การกู้กรมธรรม์อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยจะทำให้ลูกค้ายังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

 • ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)  หน้า “รายละเอียดกรมธรรม์” ที่ “สถานะกรมธรรม์”  ​

 • ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบจากบริษัท

ตรวจสอบยอดเงินกู้กรมธรรม์อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) หรือ ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย​

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย ​

 • ชำระด้วยตัวเอง ข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่นี่ ​

   กรณีการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/โลตัส/ที่ทำการไปรษณีย์/mPay Station และ True Money ซึ่งจะสามารถชำระได้เฉพาะเบี้ยประกันภัยตามใบเตือนเท่านั้น (ไม่รวมดอกเบี้ย)   ​

 • ติดต่อผ่านตัวแทนบริการและที่สำนักงานตัวแทนเอไอเอทุกแห่ง และขอใบรับเงินชั่วคราวเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง

แบบประกันจะมีสัญญา 2 ส่วน คือ​

1) สัญญาประกันชีวิต ซึ่งเป็นสัญญาหลักและเบี้ยประกันภัยคงเดิมตลอดอายุสัญญา ​

2) สัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในแต่ละกรมธรรม์ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

จำนวนเบี้ยประกันภัยที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระจริงในปีนั้นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลทำให้​

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ที่ถือเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น คือ เบี้ยประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การชดเชยการทุพพลภาพ และ การสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ การแตกหักของกระดูก เนื่องจากอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง และ การดูแลระยะยาว ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะลดหย่อนภาษีไม่ได้ รวมถึง เบี้ยประกันสุขภาพบางรายการที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น มีการคำนวณจากอายุ และเพศของผู้เอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระ ทำให้เบี้ยประกันสุขภาพส่วนที่นำมาใช้สิทธิลดหย่อนบางรายการ มีจำนวนไม่เท่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริง​

 • สิทธิลดหย่อนภาษีของเบี้ยประกันสุขภาพ เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383) และกฏกระทรวงฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2563) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้กับบริษัทด้วย

ตามประกาศของกรมสรรพากร​

 • เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาตนเอง/บิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ (หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี) บุตรที่มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปใช้สิทธิ ตามจำนวนที่ชำระจริงไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิผ่านเอไอเอ เพื่อนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิทางภาษีเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา​

 • เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ผู้มีเงินได้ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระให้สามี/ภรรยาไปใช้สิทธิ ตามจำนวนที่ชำระจริงไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เอไอเอได้ที่ www.aia.co.th/tax​

 • การลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง​

หมายเหตุ: กรณีที่บิดามารดาชำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย คือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดามารดาจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวมาใช้สิทธิลดหย่อนได้

 แอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “กรมธรรม์” โดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ และ   ​เลือกเมนู “เงินคืน” หรือ “เงินปันผล”

สามารถเลือกรับได้ 2 วิธีดังนี้​

1) เช็คขีดคร่อม ซึ่งบริษัทจะส่งไปตามที่อยู่ของท่าน หรือ ผ่านตัวแทน​

2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้นเงินครบสัญญา) สามารถทำรายการผ่าน แอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “กรมธรรม์ หัวข้อบริการต่าง ๆ เลือกเมนู “ผูกบัญชีรับเงิน” ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 

แอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “กรมธรรม์ หัวข้อบริการต่าง ๆ เลือกเมนู “ผูกบัญชีรับเงิน” ​

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 

แอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “กรมธรรม์” โดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ และเลือกเมนู “เงินปันผล” ​
ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

เพื่อการรับเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารใหม่ สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ตลอดเวลา ผ่าน แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)  เมนู “กรมธรรม์” หัวข้อบริการต่าง ๆ เลือกเมนู “ผูกบัญชีรับเงิน” ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

หากบริษัทได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าได้ บริษัทจะจัดส่งเช็คขีดคร่อม (A/C Payee Only) ไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์​

ในกรณีที่กรมธรรม์ขาดอายุแล้ว และลูกค้ายังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ สามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ ซึ่งลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)​

• กรณีกรมธรรม์ขาดอายุไม่เกิน 180 วัน ​

• กรณีกรมธรรม์ขาดอายุเกิน 180 วัน​

กรมธรรม์ทุกแบบ สามารถต่ออายุได้ภายใน 5 ปีหลังจากกรมธรรม์ขาดอายุ​

1) ลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่เนื่องจากอายุที่สูงขึ้น​

2) ลูกค้าอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติอีกต่อไป เนื่องจากสุขภาพแย่ลงทำให้เบี้ยประกันภัยสูงขี้น หรืออาจถูกปฏิเสธการรับประกันภัย หรือไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเวนคืนเงินสด บริษัทจะดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว​

สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เมนู “กรมธรรม์” หัวข้อบริการต่างๆ และเลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว” > “ที่อยู่ติดต่อ” หรือลูกค้าสามารถสมัครรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ 

1) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับประโยชน์ปัจจุบันจากเล่มกรมธรรม์​

2) การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ โดยผู้รับประโยชน์จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เอาประกันภัย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียต่อการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย​

3) สามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เมนู “กรมธรรม์” โดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ และเลือกเมนู “เปลี่ยนผู้รับประโยชน์”  คลิกที่นี่​

ช่องทางการดำเนินการ​

1. ผ่านอีเมล​

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ให้บริการ ​

- กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ​

   • ระบุหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ​

   • กรอกข้อมูลตัวแทนบริการ (ใหม่)​

- แนบแบบฟอร์มและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​

2. ผ่านตัวแทนบริการใหม่​

ติดต่อและดำเนินการผ่านตัวแทนบริการใหม่ของคุณ พร้อมเอกสาร​

   • เขียนหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุตัวแทนใหม่ที่ต้องการให้ดูแล พร้อมลงลายมือชื่อ​

   • หรือกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

ขอออกสำเนากรมธรรม์ พร้อมจ่ายเงิน 305 บาท ได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “กรมธรรม์” โดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ และเลือกเมนู “ขอออกสำเนากรมธรรม์”

การกู้มูลค่าเงินสดคือ การเบิกเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มาใช้ล่วงหน้าก่อนครบสัญญา ซึ่งจะเสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กรมธรรม์นั้นๆ กำหนดไว้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่สามารถกู้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เมนู “กรมธรรม์” โดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ และเลือกเมนู “กู้เงินจากกรมธรรม์”  คลิกที่นี่