ข้อมูลเอไอเอ ยูนิต ลิงค์
ข่าวสารเพิ่มเติม

ฺKSAM : การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 20 กองทุน
 04 ธันวาคม 2566
ฺEastspring : ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน
 17 พฤศจิกายน 2566
ฺPrincipal : Evergrande บริษัทอสังหาฯ จีนได้ยื่นคำร้องต่อศาลสหรัฐฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว
 18 สิงหาคม 2566
ฺBBLAM : มุมมองจากทีมผู้จัดการกองทุน บลจ บัวหลวง กรณี China Evergrande
 21 สิงหาคม 2566
ฺPrincipal : Evergrande บริษัทอสังหาฯ จีนได้ยื่นคำร้องต่อศาลสหรัฐฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว
 18 สิงหาคม 2566
ฺAIAIMT : เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) กองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund – Class Z (Acc) USD ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI)
 15 สิงหาคม 2566
ฺKSAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 22 กองทุน
 11 สิงหาคม 2566
ฺKSAM : ปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) มีผลใช้บังคับเฉพาะวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
 04 สิงหาคม 2566
ฺKKPAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ( KKP GNP FUND)
 27 กรกฎาคม 2566
ฺBBLAM : ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการ จำนวน 2 กองทุน (B-TNTV, B-TREASURY)
 24 กรกฎาคม 2566
ฺKSAM : การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนKFCASH-A, KFCASHSSF, KFCASHPLUS และ KFCASHRMF มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
 06 กรกฎาคม 2566
ฺKSAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME) และกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KFCINCOM)
 30 มิถุนายน 2566
KSAM : การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน
 30 มิถุนายน 2566
BBLAM : แจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) จำนวน 11 กองทุน
 29 มิถุนายน 2566
ฺONEAM : เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
 29 มิถุนายน 2566
KSAM : การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 45 กองทุน
 12 มิถุนายน 2566
KKPAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 3 กองทุน
 06 มิถุนายน 2566
KSAM : สรุปประเด็นธนาคาร Credit Suisse และมุมมองธนาคารในยุโรป
 16 มีนาคม 2566
Eastspring : Credit Suisse Too Big To Fail 
 16 มีนาคม 2566
BCAP : สาเหตุของ Bank Run ในกรณีของ Silicon Valley Bank (SVB) 
 13 มีนาคม 2566
KSAM : สรุปประเด็น SVB และคำแนะนำการลงทุนเพิ่มเติมจากบลจ.กรุงศรี 
 13 มีนาคม 2566
AIAIMT : Special Fund Insights : การปิดกิจการของธนาคาร Silicon Valley Bank และ Signature Bank 
 13 มีนาคม 2566
KSAM : ทางการสหรัฐฯ ออกมาตรการควบคุมผลกระทบกรณี SVB 
 13 มีนาคม 2566
SCBAM : HOT ISSUE: SVB เจอวิกฤตปัญหาสภาพคล่อง ล่าสุด! ทางการยื่นมือช่วยเหลือแล้ว 
 13 มีนาคม 2566
Eastspring : Special Report : Silicon Valley Bank (SVB) 
 13 มีนาคม 2566
BBLAM : ผลกระทบจากการปิดกิจการของSilicon Valley Bank (SVB)
 13 มีนาคม 2566
ONEAM : มุมมองการลงทุนจากกรณี Silicon Valley Bank (SVB) และ  Signature Bank
 13 มีนาคม 2566
BBLAM : แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)
 15 กุมภาพันธ์ 2566
 KKPAM : การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจำนวน 25 กองทุน
 02 กันยายน 2565
 SCBAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 168 กองทุน
 11 กรกฏาคม 2565
 แจ้งรายละเอียดการควบรวม บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาต เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 11 กรกฏาคม 2565
 ONEAM : แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 76 กองทุน
 06 กรกฏาคม 2565
 KKPAM : การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 43 กองทุน
 04 กรกฏาคม 2565
 BCAP : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดจำนวน 35 กองทุน
 01 กรกฏาคม 2565
 BBLAM : แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 81 กองทุน
 01 กรกฏาคม 2565
 KSAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 126 กองทุน
 01 กรกฏาคม 2565
 AIAIMT : แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จำนวน 17 กองทุน
 30 มิถุนายน 2565
 AIA : แจ้งปรับรูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานของกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ (สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางตัวแทน)
 28 มิถุนายน 2565
 PrincipalAM : การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 64 กองทุน
 02 มิถุนายน 2565
 UOBAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ จำนวน 111 กองทุน
 01 มิถุนายน 2565
 TMBAM Eastspring : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนภายใต้การจัดการ ของ บลจ.ทหารไทย
 26 พฤษภาคม 2565
 KSAM : ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนรวมภายใต้การบริหารจำนวน 125 กองทุน
 10 พฤษภาคม 2565
 KKPAM : ประกาศ การแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน
 03 พฤษภาคม 2565
 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เกี่ยวกับการให้บริการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 29 เมษายน 2565
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 1/2565
 26 เมษายน 2565
 KSAM : ประกาศ ขอแจ้งรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซีย เบลารุส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 19 เมษายน 2565
 AIAIMT : แก้ไขดัชนีชี้วัดในโครงการ เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500)
 28 มีนาคม 2565
 AIAIMT : แก้ไขดัชนีชี้วัดในโครงการ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA)
 28 มีนาคม 2565
 AIAIMT : แก้ไขดัชนีชี้วัดในโครงการ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ)
 28 มีนาคม 2565
 AIAIMT : แก้ไขดัชนีชี้วัดในโครงการ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA)
 28 มีนาคม 2565
 AIAIMT : แก้ไขดัชนีชี้วัดในโครงการ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น (AIA-GAA)
 28 มีนาคม 2565
 BBLAM : ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 47 กองทุน
 25 มีนาคม 2565
 AIAIMT : การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จำนวน 7 กองทุน
 17 มีนาคม 2565
 KKPAM : ประกาศ การเลื่อนการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกลุ่ม SGAA
 08 มีนาคม 2565
 AIAIMT : แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (BENCHMARK) ของกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)
 28 กุมภาพันธ์ 2565
 UOBAM : มุมมองการลงทุนของ บลจ.ยูโอบี กับสถานการณ์ รัสเซีย-ยูเครน
 25 กุมภาพันธ์ 2565
 ONEAM : ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 81 กองทุน
 02 กุมภาพันธ์ 2565
 AIAIMT : แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (BENCHMARK) ของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ)
 01 กุมภาพันธ์ 2565
 AIAIMT : แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (BENCHMARK) ของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500)
 01 กุมภาพันธ์ 2565
 AIAIMT : แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (BENCHMARK) ของกองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI)
 01 กุมภาพันธ์ 2565
 AIAIMT : การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจำนวน 4 กองทุน
 28 มกราคม 2565
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 4/2564
 21 มกราคม 2565
 Principal : แจ้งปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดจำนวน 29 กองทุน
 22 ธันวาคม 2564
 Principal : การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 62 กองทุน
 21 ธันวาคม 2564
 การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ที่มีรูปแบบการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ (แผน 1 ถึง 10) ประจำเดือนธันวาคม 2564
 17 ธันวาคม 2564
 KSAM : ประกาศ แก้ไขโครงการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) เกี่ยวกับการเปลี่ยนกองทุนหลักและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน มีผลตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 15 ธันวาคม 2564
 KKPAM : ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 4 กองทุน
 10 พฤศจิกายน 2564
 KKPAM : ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 7 กองทุน
 28 ตุลาคม 2564
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 3/2564
 27 ตุลาคม 2564
 KSAM : ประกาศ แก้ไขโครงการ 17 กองทุน KF-HEUROPE
 08 ตุลาคม 2564
 AIAIMT : Special Fund Insights : การคุมเข้มธุรกิจของรัฐบาลจีนและวิกฤตหนี้กลุ่ม Evergrande
 27 กันยายน 2564
 ผลกระทบจากข่าว Evergrande บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของจีนต่อการลงทุนในจีน
 22 กันยายน 2564
 ONEAM : ประกาศ เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนกองทุน ONE-UGG และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนกองทุน ONE-DISC&ONE-UGERMF
 22 กันยายน 2564
 KSAM : ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุนหลัก
 01 กันยายน 2564
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 2/2564
 05 กรกฏาคม 2564
 Principal : ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จำนวน 59 กองทุน
 2/ กรกฏาคม 2564
 KSAM : ประกาศ แก้ไขโครงการกองทุน KFAFIX โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนclass C (หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 07 มิถุนายน 2564
 KKPAM : ประกาศ แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน จำนวน 34 กองทุน ในเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 20 พฤษภาคม 2564
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 1/2564
 27 เมษายน 2564
 BBLAM : ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการจำนวน 69 กองทุน
 08 เมษายน 2564
 ยกเลิกการเข้าร่วมการให้บริการออกแบบการลงทุนภายใต้โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน
 01 เมษายน 2564
 KSAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 13 กองทุน
 25 มีนาคม 2564
 KSAM : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จำนวน 107 กองทุน
 17 กุมภาพันธ์ 2564
 KSAM : เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (KFSEQ)
 02 กุมภาพันธ์ 2564
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 4/2563
 28 มกราคม 2564
 UOBAM : ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 97 กองทุน
 27 มกราคม 2564
 Aberdeen Standard ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
 13 มกราคม 2564
 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน บลจ. บัวหลวง 17 กองทุน
 28 ธันวาคม 2563
 SCBAM : ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
 16 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 31 กองทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 16 พฤศจิกายน 2563
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 3/2563
 27 ตุลาคม 2563
 PhatraAsset : แจ้งเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 30 กันยายน 2563
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 2/2563
 30 กรกฏาคม 2563
 TMBAM และ SCBAM ชี้แจงว่าไม่มีการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 19 พฤษภาคม 2563
 KSAM: ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ (KFSPLUS KFAFIX-A KFMTFI KFHAPPY-A)
 21 เมษายน 2563
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 1/2563
 20 เมษายน 2563
 KSAM : ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 4 กองทุน
 01 เมษายน 2563
 SCBAM : สาส์นจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ เรื่องมาตราการณ์สนันสนุนสภาพคล่องกองทุนรวมตราสารหนี้
 27 มีนาคม 2563
 สถานการณ์การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 26 Mar 2020
 27 มีนาคม 2563
 อุตสาหกรรมกองทุนพร้อมดำเนินมาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 มั่นใจรักษาเสถียรภาพกองทุนตราสารหนี้
 23 มีนาคม 2563
 เกาะติดสถานการณ์ตลาดตราสารหนี้ โดยทีมผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงศรี
 23 มีนาคม 2563
 SCBAM : ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBTMF และ SCBTMFPLUS มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 63
 19 มีนาคม 2563
 SCBAM: ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBTMF และ SCBTMFPLUS
 16 มีนาคม 2563
 SCBAM : อัพเดทสถานการณ์ราคานำมันและผลกระทบต่อกองทุนของ SCBAM
 16 มีนาคม 2563
 PHATRA ASSET: แจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง จำนวน 5 กองทุน
 11 มีนาคม 2563
 KSAM: มุมมองการลงทุนและผลกระทบจาก Coronavirus โดยทีมผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงศรี
 05 มีนาคม 2563
 SCBAM: บทวิเคราะห์สถานการณ์โรคระบาดในจีน
 30 มกราคม 2563
 มุมมองการลงทุนและผลกระทบจาก Coronavirus โดย Principal
 30 มกราคม 2563
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 4/2562
 24 มกราคม 2563
 KSAM ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
 28 พฤศจิกายน 2562
 PHATRA ASSET ประกาศแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 28 กองทุน
 15 พฤศจิกายน 2562
 Aberdeen Standard ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
 13 พฤศจิกายน 2562
 SCBAM ประกาศแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
 12 พฤศจิกายน 2562
 KSAM ประกาศการแก้ไขโครงการ กองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 101 กองทุน
 12 พฤศจิกายน 2562
 Principal ประกาศแจ้งการแก้ไขพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 48 กองทุน
 12 พฤศจิกายน 2562
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 3/2562
 18 ตุลาคม 2562
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 2/2562
 26 กรกฏาคม 2562
 ประกาศ การจัดเก็บภาษีได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม (AIMC)
 30 พฤษภาคม 2562
 ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 55 กองทุน
 29 พฤษภาคม 2562
 ประกาศ จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
 26 เมษายน 2562
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 1/2562
 24 เมษายน 2562
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 4/2561
 28 มกราคม 2562
 ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 55 กองทุน
 20 กันยายน 2561
 แจ้งการแก้ไขโครงการ การเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการและชื่อกองทุน
 18 กันยายน 2561
 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 31 สิงหาคม 2561
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 2/2561
 20 กรกฏาคม 2561
 แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)
 25 พฤษภาคม 2561
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 1/2561
 23 เมษายน 2561
 ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ประจำไตรมาส 4/2560
 30 มกราคม 2561
 ประกาศ ปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM)
 12 ธันวาคม 2560
 ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
 29 มิถุนายน 2560
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBTMFPLUS-I
 14 มิถุนายน 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำนวน 90 กองทุน
 16 พฤษภาคม 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงศรี จำนวน 81 กองทุน
 15 พฤษภาคม 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)
 18 เมษายน 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)
 07 เมษายน 2560
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สำหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย
 06 กุมภาพันธ์ 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย
 16 มกราคม 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์
 24 มกราคม 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.อเบอร์ดีน
 16 มกราคม 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง และกองทุนกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
 04 มกราคม 2560
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงศรี
 04 กรกฏาคม 2557
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์
 30 มิถุนายน 2557
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.อเบอร์ดีน
 16 มิถุนายน 2557
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทย
 29 พฤษภาคม 2557
 ประกาศ เรื่อง การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทย
 25 กุมภาพันธ์ 2557
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของบลจ.ไทยพาณิชย์
 10 กุมภาพันธ์ 2557
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของบลจ.ทหารไทย
 30 มกราคม 2557