เรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

บริการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident (PA)) ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมผ่านสถานพยาบาลคู่สัญญาได้ทันที หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เริ่มมีผลคุ้มครอง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ได้ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 

ความคุ้มครอง: การรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

วิธีการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินสิทธิผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) กับสถานพยาบาลคู่สัญญา

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์และการพิจารณาการจ่ายสินไหมจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- สาเหตุที่เข้ารับการรักษาพยาบาลต้องเป็นเหตุโดยตรงจากอุบัติเหตุ ตามความหมายที่ระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและจะไม่คุ้มครองหากการรักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

- ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิได้กับสถานพยาบาลคู่สัญญาเอไอเอ ขณะที่เข้ารับการรักษาเท่านั้น

- กรณีสำรองจ่าย กรุณาส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมตามระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ดังนี้ กรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสียชีวิตหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ

หากมีข้อสงสัย?

เรียนรู้เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยสำหรับการเคลมได้ในหน้า FAQs

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt