pageheroimage

การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถกู้มูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ตัวเองได้ซึ่งจะเสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กรมธรรม์นั้นๆ กำหนดไว้

วิธีตรวจสอบยอดเงินที่สามารถกู้เงินสดตามกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่สามารถกู้ได้ผ่าน ระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService  หรือ AIA Call Center 1581 

- สำหรับแอปพลิเคชัน AIA iService ให้เลือกเมนู "ข้อมูลกรมธรรม์" => เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ => "รายละเอียดกรมธรรม์เต็มรูปแบบ" => เลื่อนดูหัวข้อ "มูลค่ากรมธรรม์" =>  ดู "ยอดเงินที่สามารถกู้ได้"

- สำหรับเว็บไซต์ AIA iService ให้เลือกเมนู "ข้อมูลกรมธรรม์" => เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ => "รายละเอียดกรมธรรม์" => เลื่อนดูหัวข้อ "มูลค่ากรมธรรม์" => ดู "ยอดเงินที่สามารถกู้ได้"

- สิทธิการกู้มูลค่าเงินสดเฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ (ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงกรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จและกรมธรรม์แบบขยายเวลา)

- หากกรมธรรม์เลยงวดการชำระมาแล้ว ต้องชำระเบี้ยงวดนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน

- วงเงินกู้ยืมขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน

เงื่อนไข

- สิทธิการกู้มูลค่าเงินสดเฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ (ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงกรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จและกรมธรรม์แบบขยายเวลา) 

- หากกรมธรรม์เลยงวดการชำระมาแล้ว ต้องชำระเบี้ยงวดนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน

- วงเงินกู้ยืมขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน 

เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้วผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัท ซึ่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีเพียง สัญญากู้เงิน  (สามารถดาวน์โหลดได้จากแถบด้านบน ที่นี่) และบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจะแตกต่างไป ตามช่องทางการยื่นเอกสาร ดังนี้

• ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รับเอกสาร (ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์) บริษัทเอไอเอ จำกัด 181 ถนน สุรวงศ์ เขต บางรัก กทม. 10500 

• เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

- ใบสัญญากู้เงิน 1 ใบ 

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

• บริษัทจะส่งเช็คไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทภายในประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หรือกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (AIAPAY) จะใช้เวลา 3 วันทำการหลังจากเงินกู้ อนุมัติ

• เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ 

- ใบสัญญากู้เงิน 1 ใบ 

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน 

• บริษัทจะส่งเช็คผ่านทางตัวแทนของลูกค้าภายในประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หากลูกค้าต้องการให้ส่งเช็คไปตามที่อยู่ของตนเองโดยไม่ผ่านตัวแทน ก็สามารถแจ้งความประสงค์โดยเขียนหมายเหตุในสำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (AIAPAY) จะใช้เวลา 3 วันทำการหลังจากเงินกู้อนุมัติ

ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ AIA บริษัท เอไอเอ จำกัด ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนน สุรวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 

ในเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00)

• เอกสารที่ต้องใช้กรณีมาด้วยตัวเอง ได้แก่

- ใบสัญญากู้เงิน 1 ใบ 

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

• เอกสารที่ต้องใช้กรณีที่ไม่ได้มาด้วยตัวเอง ได้แก่ 

- ใบสัญญากู้เงิน 1 ใบ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน 

- ใบมอบอำนาจ (บวกอากรแสตมป์ 10 บาทมีจำหน่ายที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์)

หมายเหตุ กรณีติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

1. กรณีมอบอำนาจที่อ้างอิงความสัมพันธ์ได้ คือ สามี – ภรรยา / บิดา , มารดา – บุตร นามสกุลเดียว กันมาทำเรื่องแทนได้ รอรับเช็คภายใน 1 ชั่วโมง ไม่จำกัดวงเงิน (ออกเป็นเช็ค ธ.ทหารไทย-TMB) ทั้งนี้ควรมาก่อน 15:00 น. เพื่อให้ออกเช็คได้ทันเวลา 

เอกสารที่ใช้: เอกสารสัญญากู้เงิน ต้องกรอกเรียบร้อยและเซ็นชื่อโดยผู้เอาประกัน + ใบมอบอำนาจ + สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ

2. กรณีมอบอำนาจที่อ้างอิงความสัมพันธ์ไม่ได้ (ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกัน รวมถึง ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว เช่น เลขา, คนส่งเอกสาร เป็นต้น) เช็คจะออกอีก 3 วันทำการ โดยส่งลงทะเบียนไปตามที่อยู่ของผู้เอาประกันเท่านั้น 

3. กรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ผู้เอาประกันกรอกเอกสารและสามารถดำเนินการพร้อมกับการทำเรื่องกู้ได้เลย แต่ต้องเพิ่ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงแบบที่ 1 จำนวน 2 ใบด้วย (กรณีมอบอำนาจต้องกรอกมาให้เรียบร้อย)

4. ใบมอบฉันทะ ใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันมายื่นเอกสารเองแต่ไม่สะดวกรอรับเอกสารหรือมารับตามที่นัดให้ใช้มอบฉันทะให้คนอื่นๆรับแทน

5. หากลูกค้าต้องการกู้เงินสดมากกว่า 1 ล้านบาท และขอรับเงินสดที่ TMB สาขาสุรวงค์ (ยกเลิกขีด คร่อมเช็ค) ต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนมาดำเนินการเพื่อให้ธนาคารสำรองเงินรอไว้