ติดต่อเรา

สนใจประกัน

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
 • แบบประกันที่สนใจ
  ประกันชีวิต
  ประกันสุขภาพ
  ประกันสะสมทรัพย์และควบการลงทุน
  เอไอเอ เพรสทีจ

หน่วยงานบริการลูกค้า

เพราะเสียงของลูกค้าสำคัญเสมอ

เอไอเอ ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทเอไอเอ จึงได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ (People) พัฒนากระบวนการปฎิบัติงาน (Process) และ เครื่องมือสนับสนุน (Tools) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการลูกค้า / ผู้ถือกรมธรรม์ ที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดตั้ง ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center) เพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน คปภ. อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน

 1. กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายังบริษัทตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน
 2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ศูนย์ดูแลลูกค้าจะส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ท่านทราบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ
 3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้   

 1. แจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 2. จดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ (E-mail) th.customercare@aia.com
 3. ไปรษณีย์: ศูนย์ดูแลลูกค้า บริษัท เอไอเอ จำกัด  เอไอเอ ทาวเวอร์ I ชั้น 5 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
 4. สำนักงานใหญ่ บริษัท เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน        

บริษัทจะพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตและเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีที่ใช้ระยะเวลานานกว่า 30 วัน ศูนย์ดูแลลูกค้าจะส่ง SMS เพื่อแจ้งให้ผู้เอาประกันรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

แจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
 • หัวข้อที่ต้องการสอบถามหรือแนะนำบริการ
  ทุจริตเบี้ย
  เสนอขายผิดเงื่อนไข
  การพิจารณาสินไหม
  เงินครบกำหนดสัญญา
  ไม่พอใจการบริการ
  ร้องเรียนอื่นๆ
 • 0/500