pageheroimage

การเรียกร้องสินไหมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

ตอบ บริการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) เป็นบริการสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพทุกคนที่มีบัญชีผู้ใช้งาน AIA+ โดยครอบคลุมทั้งลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลที่รับเงินผลประโยชน์กรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY) และลูกค้าประกันกลุ่มที่ได้รับสิทธิและแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของผู้เอาประกันไว้กับทางเอไอเอ

ตอบ ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ ท่านต้องสมัครบริการ AIAPAY ก่อนใช้บริการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคล (สมัครเพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่มใช้บริการ โดยใช้เวลาดำเนินการ 5 วันทำการ) คลิกเพื่อสมัคร https://iservice.aia.co.th/th/aiapay/aia-pay.html

ตอบ สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “จัดการเคลม” ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตอบ 4.1 การเรียกร้องสินไหมสำหรับประกันสุขภาพรายบุคคล มีเงื่อนไขดังนี้
- กรณีเจ็บป่วยเรียกร้องสินไหมได้หลังจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคลเริ่มมีผลคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุ(Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

- กรณีอุบัติเหตุเรียกร้องสินไหมได้ทันทีเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคลเริ่มมีผลคุ้มครอง

      4.2 การเรียกร้องสินไหมสำหรับประกันกลุ่มนั้น เงื่อนไขจะเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของแต่ละองค์กร

บริการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น โดยผลประโยชน์ที่สามารถยื่นเรียกร้องสินไหมได้ มีรายการดังต่อไปนี้

- ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ สูงสุด 1 ล้านบาท ต่อ 1 การรักษา ทั้งผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก(OPD)
(รวมถึงผลประโยชน์ทันตกรรม ค่าแว่นสายตา ฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพ กรณีที่มีความคุ้มครอง)

- ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล (HB)

- ค่าชดเชยสำหรับผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ (AI)

ตอบ กรณีที่มีการเรียกร้องสินไหมนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กล่าวถึงในข้อ5. ข้างต้น จะไม่สามารถดำเนินการผ่านบริการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ได้ แต่ท่านสามารถยื่นเรียกร้องสินไหมผ่านทางตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิตของท่าน หรือส่งด้วยตนเองที่เอไอเอสำนักงานใหญ่ หรือผ่านไปรษณีย์มายัง บริษัท เอไอเอ จํากัด ศูนย์รับเอกสาร ชั้น 1 เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ ประกันสุขภาพรายบุคคล หรือประกันกลุ่ม) 

ตอบ หากท่านต้องการยื่นเรียกร้องสินไหมร่วมทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม ให้เลือกยื่นเรียกร้องสินไหมเพียง 1 ประเภท (ประเภทใดก็ได้) พร้อมเขียนระบุด้านบนแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ว่า “ส่งต่อประกันรายบุคคล” (กรณีเลือกยื่นเรียกร้องสินไหมประเภทประกันกลุ่ม)  หรือ “ส่งต่อประกันกลุ่ม” (กรณีเลือกยื่นเรียกร้องสินไหมประเภทประกันรายบุคคล) พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ และเลขที่ใบรับรอง (ถ้ามี)

ตอบ ท่านสามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยได้โดยยื่นเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) เพียงครั้งเดียว

1. เลือกประเภทการเรียกร้องเป็น "ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จและค่าชดเชย (ถ้ามี)”

2. เลือกประเภทการรักษาเป็น "ผู้ป่วยใน IPD"

3. เลือกสาเหตุเป็น "อุบัติเหตุ"

เอไอเอจะพิจารณาสินไหมให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของท่าน ในทุกผลประโยชน์ที่ท่านมี ทั้งค่ารักษาพยาบาล (H&S) ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล (HB) และ ค่าชดเชยสำหรับผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ (AI)

ตอบ หากระบบอัตโนมัติได้สุ่มเลือกตรวจสอบเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในการยื่นเรียกร้องสินไหมของท่าน กรุณานําส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งเอกสารผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตหรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท เอไอเอ จํากัด ศูนย์รับเอกสาร ชั้น 1 เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ ประกันสุขภาพรายบุคคล หรือประกันกลุ่ม) หากเอกสารต้นฉบับไม่ถูกจัดส่งถึงเอไอเอภายใน 15 วันนับจากวันที่แจ้งให้ท่านนำส่งเอกสารต้นฉบับ เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ โดยท่านสามารถยื่นเรียกร้องสินไหมอีกครั้งผ่านช่องทางอื่นๆของเอไอเอ

ตอบ เอไอเอจะพิจารณาสินไหมภายใน 5 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่เอไอเอมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เอไอเอจะรีบดำเนินการพิจารณาสินไหมของท่านโดยเร็วที่สุด หลังจากเอไอเอได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

ตอบ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาการเรียกร้องสินไหม ได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เมนู “จัดการเคลม” หรือรับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือข้อความ SMS ตามที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน AIA+

ตอบ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายสินไหมเข้าเลขที่บัญชีธนาคารที่ทางผู้เอาประกันภัยแจ้งไว้กับทางเอไอเอเท่านั้น ท่านจะได้รับเงินผลประโยชน์สินไหมประกันสุขภาพรายบุคคลผ่านบริการ AIAPAY ซึ่งเป็นบริการโอนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผลประโยชน์สินไหมประกันกลุ่มโดยการโอนเงินผ่านบัญชีที่แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของผู้เอาประกันไว้กับทางเอไอเอ

ตอบ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามผ่าน AIA Live Chat ในแอปพลิเคชัน AIA+ ได้ทันที (บริเวณปุ่มรูปแชทขวาล่าง) และหากนอกเวลาทำการสามารถติดต่อ AIA Call Center โทร.1581 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

- หลักเกณฑ์และการพิจารณาการจ่ายสินไหมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- ไม่สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากเอไอเอ สวัสดิการของรัฐ หน่วยงานอื่น และ บริษัทประกันภัยอื่น รวมกันเกินกว่าจำนวนที่จ่ายจริง หากพบว่ามีการเรียกร้องรวมกันเกินกว่าค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ทบทวนการเรียกร้องสินไหมดังกล่าว

- เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารต้นฉบับ กรณีเอไอเอแจ้งให้นำส่งเอกสารต้นฉบับ และไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับภายใน 15 วันนับจากวันที่ระบุในเอกสารแจ้งให้ผู้เอาประกันนำส่งเอกสารต้นฉบับ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่ท่านติดต่อ หรือส่งด้วยตนเองที่เอไอเอสำนักงานใหญ่ หรือผ่านไปรษณีย์มายังบริษัท บริษัท เอไอเอ จํากัด ศูนย์รับเอกสาร ชั้น 1 เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ ประกันสุขภาพรายบุคคล หรือประกันกลุ่ม)

- การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 ตามมาตรา 114/4