pageheroimage

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ทราบว่าผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
  • เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม (แล้วแต่กรณี)

ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต

บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2

เลขที่ 181 ถนน สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัย?

เรียนรู้เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยสำหรับการเคลมได้ในหน้า FAQs

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt