พอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ (RECOMMENDED PORTFOLIO)

เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในสินทรัพย์ที่ลงทุนในกองทุนรวม จากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดังนั้นจึงได้มอบบริการพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ ให้กับการลงทุนในยูนิต ลิงค์

บริการพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ คือ อะไร

พอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ (Recommended Portfolio) คือ พอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คัดเลือกกองทุนและกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนที่แสดงอยู่นี้เป็นสัดส่วนเริ่มต้นของการลงทุน โดยระหว่างการลงทุนสัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน

จุดเด่นของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ

สามารถดูรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำปัจจุบัน และผลการดำเนินงานในอดีต คลิกที่นี่

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ทุกแบบ ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน

1. สำหรับลูกค้าที่กำลังจะซื้อกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ท่านสามารถได้รับคำแนะนำบริการพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำได้จากตัวแทนที่นำเสนอการขายให้กับท่าน และสามารถเลือกใช้บริการได้ทันที ตอนที่ท่านซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

2. สำหรับลูกค้าที่เคยซื้อกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ กับตัวแทนประกันชีวิตไปแล้ว ท่านสามารถสมัครใช้บริการนี้ได้โดยส่งคำสั่งในระบบ AIA iServices โดยเลือกบริการ “สับเปลี่ยนกองทุน” แล้วเลือกการสับเปลี่ยนกองทุนโดย “ประสงค์ที่จะลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนได้แนะนำตามคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน” และดำเนินการตามระบบ หรือ ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่าน เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการให้

- ลูกค้าสามารถเลือกพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำสำหรับกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ที่ต้องการได้เป็นรายกรมธรรม์

- ผู้จัดการกองทุนอาจดำเนินการปรับสัดส่วนหรือเปลี่ยนแปลงกองทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- กรณีที่มีการทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยยอมรับได้ และมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน บริษัทจะทำการปรับพอร์ตโฟลิโอให้ผู้เอาประกันภัยตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ และหรือให้สอดคล้องกับคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมล่าสุดในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้ ณ ปัจจุบัน (กองทุนในประเทศเท่านั้น หรือ กองทุนในประเทศและต่างประเทศ) ในทุกๆ วันที่ 21 ของเดือน หากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของกองทุน บริษัทจะทำรายการในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้ ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหลังวันที่ 19 ของเดือน บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

- การถอนเงินจากกรมธรรม์ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งถอนเงินเป็นแบบจำนวนบาทได้เท่านั้น โดยระบบจะถอนเงินตามสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของลูกค้า

- กรณีลูกค้าส่งคำสั่งดังรายละเอียดด้านล่างนี้ จะทำให้บริการพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำถูกยกเลิก
1. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)
3. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing)
4. การถอนเงิน โดยการส่งคำสั่งถอนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน หรือเป็นร้อยละจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน