แผนประกัน ไฟว์ อัพ (พลัส)

ประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (แบบสวัสดิการพนักงาน)

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

icon health

แผนประกัน ไฟว์ อัพ (พลัส)

สวัสดิการประกันกลุ่ม คุ้มครองครบ จบในแผนเดียว เพื่อพนักงานคนสำคัญของคุณ

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 - 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด

5 - 19 คน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

WorkWell with AIA

ให้เอไอเอดูแลองค์กรของคุณและชีวิตรอบด้านของพนักงานคนสำคัญทุกคน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมสนับสนุนสุขภาพรอบด้านตลอดปี พิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสวัสดิการกลุ่มเอไอเอเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม

AIA Health Plus

พิเศษ เฉพาะสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ เหมา เบิ้ล คุ้ม หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เติมความอุ่นใจ พร้อมผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง
   - การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
   - การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
   - การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
   - การสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดย สิ้นเชิงถาวร
   - การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร
   - สูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง
   - สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร
   - การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
   - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

2. คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย
   
- ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 20-50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับเอไอเอ ณ ปัจจุบัน
   - ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15-65 ปีซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
   - อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

3. การเลือกแผนประกันภัย
   
- พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
   - 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
   - ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน ตัวอย่างเช่น กรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
   - ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ารักษาทันตกรรมและสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทำแล้วพนักงานจะต้องเข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
   - พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันได้ เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น

การประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (Group Employee Benefits - GEB) คืออะไร

คือ สวัสดิการที่องค์กรธุรกิจ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ มอบให้แก่พนักงานประจำของตน และสามารถขยายความคุ้มครองให้แก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน โดยนายจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้  

   - การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
   - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า
   - สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
   - สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

บทความที่น่าสนใจ