ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ AIA Hospital Award 2023

10 มีนาคม 2566

รางวัลทั้ง 5 ประเภท สำหรับโรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาคที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท มีดังนี้

BEST INSURANCE SUPPORT

โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยเพื่อการทำประกันภัยยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล)

วัดผลจาก:
• ความร่วมมือและระยะเวลาในการขอประวัติสุขภาพที่ดำเนินการโดยบริษัทผ่านทางอีเมล คิดเป็น 80%

• ความร่วมมือและความถูกต้องในการวางบิลรายการบริการตรวจสุขภาพประจำปี เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และ การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน AIA Credit Hospital คิดเป็น 20%


BEST MEDICAL UTILIZATION

โรงพยาบาลที่มีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล)

วัดผลจาก:  การรักษาตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ในผู้ป่วยกลุ่มโรค Simple Disease และวันนอนเฉลี่ยตามมาตรฐานทางการแพทย์อ้างอิงจาก Diagnosis Related Group (DRG)


BEST CLAIM MANAGEMENT

โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล)

วัดผลจาก:
• การส่งเคสเพื่อประเมินความคุ้มครองประกันสุขภาพล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์    (Pre-Authorization)

• ค่าใช้จ่ายที่ส่งประเมินความคุ้มครองประกันสุขภาพล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ (Pre-Authorization) เป็นราคาเดียวกับวันเข้ารับการรักษาจริง

• ความร่วมมือในการใช้ราคาแพ็กเกจในการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์


BEST DIGITAL TRANSFORMATION

โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล)

วัดผลจาก:  ความร่วมมือในการส่งข้อมูลประกอบการเรียกร้องสินไหมผ่าน API (Application Programming Interface)


BEST CLAIM EXPERIENCE

โรงพยาบาลที่ลูกค้าและตัวแทนได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล)

วัดผลจาก:  แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนเอไอเอที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลในกระบวนการเรียกร้องสินไหม และการให้ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเรียกร้องสินไหม

รางวัลพิเศษที่คำนวณคะแนนจากโรงพยาบาคู่สัญญาทั่วประเทศไทย มี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

BEST AIA PRESTIGE CLUB EXPERIENCE

โรงพยาบาลที่มีการบริการกลุ่มลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ยอดเยี่ยม (รวมทั้งหมด 2 รางวัล)

วัดผลจาก:
• แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลในการใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเอไอเอ เพรสทีจ คลับ และบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับสมาชิกคิดเป็น 70%
• ความร่วมมือในการพัฒนามุ่งยกระดับบริการ ส่งมอบประสบการณ์ดีเยี่ยมให้กับกลุ่มลูกค้าระดับบน อาทิ สนับสนุนการใช้ระบบ Smart Claim ในการให้บริการตรวจสุขภาพ กิจกรรมทางการตลาด/บริการพิเศษ รวมถึงการประสานงานในการให้บริการสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ คิดเป็น 30% (ประเมินโดยฝ่ายการแพทย์ และฝ่ายการตลาด เอไอเอ เพรสทีจ คลับ)


BEST AIA HEALTHCARE PARTNER 2023

โรงพยาบาลที่มีการบริการด้านการประกันภัยและการบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2566 (รวมทั้งหมด 3 รางวัล)

วัดผลจาก:  คะแนนรวมจากทั้ง 5 ประเภทรางวัล

              • การสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันภัย

              • การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์

              • การบริหารจัดการสินไหม

              • การเปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัล

              • ลูกค้าและตัวแทนเอไอเอได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม

เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

และจะประกาศผลโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคะแนนสูงสุด พร้อมมอบรางวัล AIA Hospital Award 2023

ในเดือนพฤศจิกายน 2566

(รายละเอียดในวันจัดงานจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Email: th.provider@aia.com

*หมายเหตุ คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินรางวัล โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี