คำมั่นสัญญาของเอไอเอ ประเทศไทย

Our Commitment

ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่ดี

ที่เอไอเอ พนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตามมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูงสุด คงไว้ซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นรากฐานของความสำเร็จและความยั่งยืนในระยะยาว

ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่ดีของเอไอเอกำหนดหลักในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูงสุด ซึ่งผู้บริหารและพนักงานเอไอเอทุกคน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนตัวแทนประกันชีวิต หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตาม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอไอเอ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพยายามเสาะหาวิธีการที่กระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจ "การทำสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ด้วยคนที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง" กลุ่มบริษัทเอไอเอทำงานอย่างกระตือรือร้น และหมั่นตรวจสอบและพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เอไอเอ ประเทศไทย ก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคตกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ (ORGANISATION OF THE FUTURE)

3 เรื่องหลักเพื่อการก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต (OOTF)

1. การทำให้องค์กรเรียบง่ายที่สุด หรือที่เรียกว่า Organization Simplification เช่น การลดลำดับชั้น (Layer) ให้น้อยลง 

2. New Ways of Working เช่น รูปแบบการทำงานแบบ Tribe ที่เป็นลักษณะการทำงานแบบ Cross Functional มีการทดสอบและเรียนรู้ Test and Learn เพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น 

3. การพัฒนาพนักงานในด้าน Technology, Digital, Analytics (TDA) โดยจะมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญ (Upskill & Reskill) ของพนักงานในการทำงานกับเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของการเปิดช่องทางให้พนักงานเติบโตได้ 2 สายอาชีพ (Career Stream) จากเดิมที่เรามีแค่ช่องทางเดียวคือโตแบบสายงานการจัดการ (Managerial Track) แต่วันนี้พนักงานเอไอเอสามารถเติบโตในสายเฉพาะทาง (Specialist Track) ได้