pageheroimage

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ

  ภาษาไทย

  English

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เอไอเอ ประเทศไทย และบริษัทในเครือ (“เอไอเอ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของเรา ในเรื่องของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประการอื่น ๆ

คุณค่าที่บริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอ (“กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) ยึดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มีให้แก่เราในเรื่องการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม ลูกค้าคาดหวังให้เราเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้อง และปกป้องข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้ในทางที่ผิดและความผิดพลาด ตลอดจนปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างถูกต้อง

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว”) เป็นการแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ที่เราอาจจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ตลอดจนวิธีการเข้าถึง แก้ไข และวิธีการใช้สิทธิของท่านในการดำเนินการประการอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจคำแถลงฉบับนี้ ก่อนให้ความยินยอมแก่เรา ในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น ๆ หากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของท่านจำเป็นต้องให้ความยินยอมเป็นการเพิ่มเติม

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี้

 • เมื่อท่านซื้อหรือใช้ ประกันชีวิต ประกันกลุ่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือ
  แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ ทางออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่น ๆ ของเราหรือของบุคคลใด (“ผลิตภัณฑ์” หรือ “บริการ”)
 • เมื่อท่านส่งเอกสารและใบคำขอเอาประกันเพื่อซื้อหรือใช้ หรือเมื่อพิจารณาจะซื้อหรือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของเรา
 • เมื่อท่านส่งคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของท่าน หรือคำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมถึงการส่งแบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวกับการขอรับบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • เมื่อท่านตอบกลับข้อสอบถามของเราหรือเมื่อท่านร้องขอให้เราติดต่อท่าน
 • เมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า คนกลางประกันภัย ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของเอไอเอ หรือกลุ่มบริษัทเอไอเอ และผู้แทนไม่ว่ารายใด ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ”) ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ SMS โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
 • เมื่อเราได้รับการแนะนำลูกค้า หรือเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราเพื่อเข้าร่วมในการจับฉลาก การประกวด งานอีเว้นท์ หรือการแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามเอไอเอ หรือบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ หรือ
 • เมื่อเราขอข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบ แหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล (data providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น องค์กรธุรกิจประกันภัยอื่น หรือสมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน การรับประกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ของท่าน การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเอไอเอที่ใช้หรือซื้อโดยท่าน (“แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก”)
 • เมื่อเราขอข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแลในประการอื่น ๆ
 • การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่เรา (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เอาประกัน บุคคลที่ท่านไว้วางใจ สมาชิกในครอบครัว หรือผู้รับประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  และได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าวก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแล้ว ยกเว้นเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมนั้น

ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ จากและต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การลงโทษ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใดทั้งปวง ซึ่งรวมถึงค่าปรับ หรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความประมาทของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น หรือที่ส่งผลให้เราฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น ๆ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ วันเกิด อาชีพ รูปถ่าย สถานภาพทางการสมรส และข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะของท่าน ข้อมูลทางชีวภาพ และเสียงที่บันทึกไว้
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและประวัติการทำงานของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล การตรวจทางการแพทย์ การสืบสวนทางการแพทย์ ประวัติการขอคำปรึกษา การสั่งจ่ายยา บันทึก การรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ รายงานทางการแพทย์ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
 • ข้อมูลเกี่ยวประวัติการดำเนินคดีความทางแพ่งหรืออาญาของท่าน เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือ การดำเนินคดีอื่น ๆ
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ท่านเคยซื้อจากเอไอเอ หรือองค์กรธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน การเปลี่ยนแปลง/การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน หรือประวัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ ชื่อผู้จ่าย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และ สถานะล้มละลาย  กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) รายงานของตำรวจ และคำสั่งศาล
 • ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (user profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลขอีมี่ (IMEI) ข้อมูลเครือข่ายไร้สายและข้อมูลเครือข่ายทั่วไป) และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านให้แก่เราที่เกี่ยวกับการซื้อ หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อการแนะนำลูกค้า

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องที่กระทำโดยสมัครใจ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ แต่การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจกระทบต่อการทำธุรกิจของเรากับท่าน หรือต่อการตอบสนองข้อร้องขอต่าง ๆ ของท่านได้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้ เปิดเผย หรือโอน เพื่อวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้

 • เพื่อเสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการ ทำให้แล้วสำเร็จ และ ทำให้เกิดผลซึ่งข้อร้องขอ หรือ ธุรกรรมที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ เอกสารอื่นใดที่ท่านอาจส่งให้กับเราเป็นครั้งคราว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการประเมินความจำเป็นทางการเงินของท่าน และการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน การเก็บเบี้ยประกัน และ เงินค้างชำระจากท่าน การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน และการต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก หรือการประกันภัยต่อ
 • การใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ (หากมี)
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของเอไอเอ หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ของเอไอเอ
 • การประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน
 • การติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใดๆ ที่ท่านอาจมีกับเรา การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ้นต่อคำแถลงฉบับนี้ในอนาคต
 • การทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยเอไอเอ กลุ่มบริษัทเอไอเอ บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • การสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง และการกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการประกัน ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และ การทำธุรกรรมขององค์กร
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ 
 • เพื่อการติดตามพฤติกรรมของท่าน เช่น พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ การทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการ หรือประเมิน และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของเอไอเอ (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)
 • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของ เอไอเอ ที่ยึดถือปฏิบัติ
 •  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
 • เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oic.or.th)
 • เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยเราหรือในนามของเรา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  และ การดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา
 • เพื่อการดำเนินการด้านการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ
 • เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น เราจะขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำแถลงนี้

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาดูหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง”

บุคคลใดบ้างที่เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนั้น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ เพื่อทำการขาย จัดจำหน่าย  หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยเอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอให้แก่ท่าน
 • ผู้ถือกรมธรรม์ (ในกรณีประกันกลุ่ม)
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือ เข้าทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอดังกล่าว เพื่อทำการขาย
  จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยเอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอให้แก่ท่าน
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ เพื่อช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอไอเอ ที่มีการเสนอ/ขายให้แก่ท่าน เช่น บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทจัดการการลงทุน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทต่าง ๆ ซึ่งทำการสืบสวน หรือคู่ค้ารายอื่น ๆ
 • บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ ไม่ว่ารายใดก็ตาม ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดการต่าง ๆ การให้บริการประมวลผลข้อมูล บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การทวงหนี้ หรือ การหักบัญชีหลักทรัพย์ บริการโทรคมนาคม บริการด้านเทคโนโลยี บริการคลาวด์ บริการจัดหาผู้รับจ้างปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บของ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการสแกน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการจัดพิมพ์ บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการตลาด บริการทำการวิจัย บริการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอไอเอ หรือการจัดให้มีการบริหารจัดการ การดำเนินการ การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอไอเอให้แก่ท่าน
 • องค์กรธุรกิจประกัน
 • สมาคมหรือสมาพันธ์ในภาคธุรกิจ
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ ที่เอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอต้องเปิดเผยข้อมูลให้ (ก) ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศหรือเขตการปกครองนั้นหรือประเทศหรือเขตการปกครองอื่นใด ที่ใช้บังคับกับบริษัทนั้น ๆ ในกลุ่มบริษัทเอไอเอ หรือ (ข) ตามข้อตกลง หรือ นโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอกับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัทเอไอเอ
 • ผู้ให้คำปรึกษาของเอไอเอซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
 • บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้
 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

ในบางครั้งคราว เราอาจเข้าซื้อหรืออาจจำหน่ายธุรกิจ หรือ มากกว่าหนึ่งธุรกิจ (บางส่วนของธุรกิจ) ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการนี้ และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายดังกล่าว หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขาย

ในกรณีที่เราซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากธุรกิจนั้นจะถูกดำเนินการตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติและหากได้รับอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ ในกรณีของการขายธุรกิจ เราจะระบุในสัญญาซื้อขายธุรกิจให้ผู้ซื้อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลในประการอื่นโดยเอไอเอ หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เราอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทย ไปยังสถานที่ดำเนินการต่าง ๆ ของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอกที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่มีระดับการคุ้มครองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในระดับที่น่าพอใจเท่านั้น ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องเทียบได้กับระดับความคุ้มครองในประเทศหรือเขตการปกครอง หรือดินแดน ที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เอไอเอมีมาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสม เพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าถึง การประมวลผล การลบ การสูญหาย หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ

เอไอเอจะลบหรือทำลายข้อมูลของท่านภายใน 11 ปีนับจากสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน หรือนานกว่านั้น หากมีการกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นประการอื่น

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อ

ท่านมีสิทธิดำเนินการต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าเอไอเอมีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ และท่านมีสิทธิเข้าถึง หรือขอรับสำเนาของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว และ/หรือเข้าถึงข้อมูลว่าเอไอเอใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • ขอให้เอไอเอทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์
 • เพิกถอนความยินยอมของท่านหรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่าน
 • ขอให้เพิกถอนการลงทะเบียนบัญชีหรือลบบัญชีของท่านที่ลงทะเบียนไว้ (ถ้ามี)
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เอไอเอดำเนินการ และ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของเอไอเอ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล ขอแก้ไข และข้อร้องเรียน หรือคำร้องขออื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้ที่  เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1581 หรืออีเมลมาที่ th.customer@aia.com

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ข้างต้น และท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

หากท่านสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอไอเอ (Data Protection Officer: DPO) ผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อมาตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้

บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

ผลของการเพิกถอนความยินยอม

 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ตามที่ระบุไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยการแจ้งให้เราทราบอย่างเหมาะสม

หากท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน ที่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ใช่สำหรับการดำเนินการด้านการตลาด เราอาจไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ หรือบริการ และ/หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน หรือความสัมพันธ์ของท่าน และ/หรือ บัญชีของท่านที่มีกับเราได้ ในกรณีนี้ ท่านอาจได้รับการร้องขอให้เวนคืน หรือ บอกเลิกกรมธรรม์ หรือ บัญชีต่าง ๆ ทั้งหมดของท่าน หรือเพิกถอนจากโปรแกรมใด ๆ ก็ตามที่ท่านกำลังเข้าร่วมอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ เนื่องจากท่านอาจสูญเสียผลประโยชน์อันมีค่าที่จะได้รับจากกรมธรรม์ของท่าน หรือ จากการเข้าร่วมในโปรแกรมใด ๆ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเวนคืน หรือ ท่านอาจไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับความคุ้มครองตามเงื่อนไขเดิมในอนาคตได้อีก

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่ต้องบอกกล่าว เอไอเอ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยเพียงแจ้งการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวแก่ท่านเท่านั้น การแจ้งนั้นสามารถทำได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไปวิธีอื่น ๆ

หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในประการสำคัญของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และหากจำเป็น เราอาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติของเอไอเอ ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กรุณาติดต่อเราได้ทันที (กรุณาดูหัวข้อ “สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อ” ข้างต้น)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เอไอเอ ประเทศไทย และบริษัทในเครือ (“เอไอเอ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ประสงค์จะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ของท่าน กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) และรหัสไปรษณีย์ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา (“รายละเอียดข้อมูลติดต่อ”) เพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้

 • การส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คำแนะนำและให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงแบบประกันชีวิตและสุขภาพ และประกันบำนาญ รวมไปถึงการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การธนาคาร บริการทางการเงิน บัตรเครดิต การรักษาทางการแพทย์/สุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล/ให้ประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร (“ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด”) และ
 • การจัดการประกวด จับฉลาก งานอีเว้นท์ และการแข่งขัน ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม

ตามที่กฎหมายกำหนด เราจำต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อที่จะดำเนินการเหล่านี้ได้

เราประสงค์จะแจ้งชื่อของท่าน และให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่าน แก่บุคลากรและคู่ค้าของ เอไอเอ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด และให้บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือให้บริการทางการตลาดใด ๆ เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และทำการตลาดทางตรง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลดังกล่าวต้องการเสนอ ให้แก่ท่านได้ แต่ทั้งนี้เราจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

เอไอเอจะลบหรือทำลายข้อมูลของท่านภายใน 11 ปีนับจากสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารการตลาดทางตรงใด ๆ ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย ติดต่อผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1581 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ คำร้องขอดังกล่าวควรระบุอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดของการเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการแสดงเจตนาในส่วนนี้มีผลแทนที่การแสดงเจตนาที่ท่านได้เคยให้ไว้ก่อนหน้า (ถ้ามี)

AIA PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT

Privacy Policy Version

AIA Company Limited, Thailand Branch and its affiliates ("AIA", "we", "us", "our") recognise our responsibilities in relation to the collection, use, disclosure and other processing and storage of personal data.

Among the most important assets of the AIA Group Limited group of companies ("AIA Group") is the trust and confidence placed on properly handling information. Customers expect us to maintain their information accurately, protected against manipulation and errors, secure from theft and free from unwarranted disclosure.

This personal information collection statement ("privacy statement") provides you with notice as to how your personal data is collected, what personal data is collected, for what purposes your personal data is collected, used, disclosed or transferred, to whom your personal data may be disclosed or transferred, and how to access, amend and otherwise exercise your rights in respect of your personal data. You are required to read and understand this statement, before giving your consent for us to collect, use, disclose and otherwise process of your personal data. If you are less than 20 years old, your parental consent is additionally required.

How we collect personal data

We may collect and store your personal data in the following ways:

 • when you purchase or use our individual insurance, group insurance and services, or when you access or use our or third parties’ websites, apps, and online, mobile, telephone or other services (“Products” or “Services”);
 • when you submit documents and application forms for the purchase or use, or in consideration of the purchase or use, of our Products or Services;
 • when you submit requests for changes or updates to your Product or any other requests in connection with your Product including through the submission of Product servicing forms and documents;
 • when you respond to our queries or when you request for us to contact you;
 • when you interact with personnel, customer service officers, sales representatives, agents, brokers, intermediaries, contractors, business partners, service providers or other associated persons or organisations of AIA or AIA Group, and representatives of any of these persons or organisations (collectively “AIA Persons and Partners”), via websites, apps, social media, phone, email, face to face meetings, interviews, SMS, fax, regular mail or otherwise;
 • when we receive referrals or collect personal data from AIA Persons and Partners;
 • when you submit personal data to us to participate in lucky draws, contests, events or competitions organised by or on behalf of AIA or AIA Persons and Partners; or
 • when we seek information from third parties about you, including without limitation from investigators, public, private or commercial information sources, websites, application, social media sources, data providers, medical sources, health facilities, hospitals, doctors, other healthcare professionals, other insurance organisations, or industry associations or federations, in connection with your product, product applications, underwriting the risks of your product, product claims and/or Products and Services of AIA used or purchased by you (“Third Party Sources”);
 • when we seek information from third parties about you for compliance and other regulatory purposes.

By providing us with any personal data relating to a third party (including without limitation insured persons, trusted persons, family members or beneficiaries), you represent and warrant the accuracy of such personal data and that you have fully informed our collection, use, disclosure and transfer of such third party’s personal data for the relevant purposes, and have obtained such third party’s prior consent, except to the extent that such consent is not required under applicable laws and regulations.

To the fullest extent permitted by law, you further agree to keep us fully indemnified from and against any and all damages, losses, costs, legal fees, penalties and proceedings, including any penalties or other amounts levied, imposed or charges by any regulator or regulatory authority, arising out of or in connection with your (or those of your officers, employees, advisors, agents or representatives) acts or omission, fault or negligence in performing these obligations or which result in us breaching any applicable laws.

 

What personal data do we collect, use or disclose

The personal data we collect, use and disclose (which includes sensitive personal data as provided in the Personal Data Protection Act B.E. 2562, as amended from time to time, and other relevant applicable laws and regulations), includes the following:

 • your personal data which enables your identification, such as your name, surname, identification numbers, passport numbers, phone numbers, email addresses, postal addresses and other contact details, date of birth, occupation, photographs, marital status and information about your dependants, Biometric data, and voice recordings;
 • your financial information such as income, source of income, tax information, bank account numbers, bank statements, credit card details, loan details, investment information and other payment details;
 • your employment information and employment history;
 • your health and medical information such as medical history, medical examination, medical investigation, consultation history, prescriptions, notes, treatments, description of medical services rendered medical reports, autopsy reports and medical billing;
 • information relating to your civil or criminal litigation background, such as criminal, civil and other litigation records;
 • details of the products and services you have purchased with AIA or other insurance organisations, such as policy numbers, amounts insured, policy alterations/transactions, premium payment method, premium payment history, or loan history, beneficiary, payer name, claims made, Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing and bankruptcy statuses, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), police reports and court orders;
 • technical information and personal activities/preference collected when you use certain websites, apps and social media platforms, such as customer’s unique identification on social media platforms, IP address, browser type and version, time zone settings, browser plugin types, operating systems and platform, user profile, device information (including with respect to mobile devices the IMEI number, wireless networks and general network information); and
 • personal data of a third party that you provide to us in connection with the purchase or use of our Products and Services, or for referrals.
 • The provision of your personal data is voluntary. You may choose not to provide us with the requested data, but failure to do so may inhibit our ability to do business with you or to respond to your enquiries.
 • Purposes for which personal data is collected, used or disclosed
 • Personal data is collected or may be used, disclosed or transferred for the following purposes:
 • to offer, sell, provide, manage, operate, process and administer our Products and Services to you;
 • to process, administer, implement and effect the requests or transactions contemplated in this document or any other documents you may submit to us from time to time, including without limitation to evaluate your financial needs and provide recommendations of suitable products and services to you; to process Product applications; to administer your Product; to collect premiums and outstanding amounts from you; to manage provident fund, to investigate, analyse, process and pay claims/policy benefits made under your policies; and to renew, modify, cancel or reinsure your policy;
 •  to exercise any right under your Product including right of subrogation, if applicable;
 • to design new or enhance existing Products and Services of AIA;
 • for reinsurance of our Products and Services to you;
 • to communicate with you, including to send you administrative and other communications about any Product or account you may have with us, to provide technical support for our websites and apps, or about future changes to this privacy statement;
 • for market research, advanced data analytics, and statistical or actuarial research, reporting or financial assessment undertaken by AIA, the AIA Group, AIA Persons and Partners, or our respective regulators;
 • for investigation or prevention of fraud-related activities and other actual or suspected misconduct, particularly to communicate with companies within the financial services and insurance industries, and our respective regulators;
 • for purposes of corporate reorganisations and corporate transactions
 • to provide you with access to the content on certain websites, apps or social media platforms;
 • to monitor your behaviour, such as your use of certain websites, apps and social media platforms, conduct analysis of your use of them and understand your preferences in order to personalise, operate, evaluate and improve them, our Products and our Services, troubleshoot any problems, provide recommendations of relevant Products and Services and provide targeted advertising on our websites, apps or other channels;
 • for regulatory compliance, and (internal and external) audit reviews of AIA’s business;
 • to meet requirements of prevailing internal policies of AIA;
 • for purposes of storage, archiving, back-up or destruction of personal data;
 • to meet requirements imposed by applicable laws, rules, regulations, agreements or schemes imposed by any government regulators, law enforcement agencies, government authorities, dispute resolution or industry bodies;
 • For the purpose of supervision and promotion of insurance business under applicable laws relating to supervision and promotion of insurance business and life insurance, pursuant to the privacy policy of the Office of Insurance Commission. (You may find further details at https://www.oic.or.th.)
 • to assist in law enforcement purposes, investigations by us or on our behalf, by police or by other government or regulatory authorities in any jurisdiction, and to meet reporting obligations and requirements imposed by law or agreed to with government or regulatory authorities in any jurisdiction;
 • for quality and training purposes when our communications are recorded;
 • to conduct general administration in connection with the foregoing purposes; and
 • to perform other necessary activities directly relating to any of the above purposes.

Unless otherwise permitted by applicable laws and regulations, we will obtain consent from you if we wish to use your personal data for purposes other than those stated in this privacy statement or a directly related purpose.

For our Product on using your personal data for promotional or marketing purposes, please see the section entitled “Use of Personal Data for Direct Marketing Purposes” below.

 

Who may be provided with your personal data

Personal data will be kept confidential but we may, where permitted by applicable law or where such disclosure is necessary to satisfy the purpose or a directly related purpose for which the personal data was collected, provide such personal data to the following parties:

 • any person authorised to act as an AIA Person and Partner for the sale, distribution or servicing of Products and Services offered by AIA or an AIA Group company to you;
 • Policyholder (in case of group insurance);
 • any person who is employed or contracted to work for such AIA Person and Partner for the sale, distribution or servicing of Products and Services offered by AIA or an AIA Group company to you;
 • any person authorised to act as an AIA Person and Partner to help deliver our Products or Services offered/sold to you, such as reinsurance companies, investment management companies, ratings agencies, investigation companies or other partners;
 • any AIA Persons and Partners who provide administration services, data processing services, business processing services, payment services, debt collection or securities clearing services, telecommunication services, technology services, cloud services, outsourcing services, call centre services, storage services, document processing, archiving services, scanning services, mailing services, scanning services, printing services, courier or messenger services, data analytics services, marketing services, research services, crisis management services or other services in connection with the operation of AIA's business or the provision management, operation, processing or administration of our Products or Services to you;
 • insurance organisations;
 • industry associations or federations;
 • any law enforcement agencies, statutory boards, government or regulatory bodies, dispute resolution bodies, or any other person in any jurisdiction to whom AIA or another member of the AIA Group must disclose data: (a) under a legal and/or regulatory obligation in that or any other jurisdiction applicable to that particular AIA Group company; or (b) pursuant to an agreement or scheme between the AIA Group company and the relevant government, regulatory body or other person;
 • any member of the AIA Group;
 • our professional advisors such as lawyers, auditors or consultants;
 • any party to whom you have consented the disclosure of your personal data; or
 • any other party permitted under applicable law;
 • Third Party Sources

 

Corporate Transactions

From time to time, we may acquire or dispose of one or more of businesses (or portions thereof) and for this purpose, to the extent permitted by applicable law, your personal data may be transferred or disclosed as a part of the purchase or sale or a proposed purchase or sale.

In the event that we purchase a business, the personal data received with that business would be treated in accordance with this privacy statement, if it is practicable and permissible to do so. In the event that we sell a business, we will include provisions in the selling contract requiring the purchaser to treat your personal data in the same manner required by this privacy statement.

Third Country/Cross-Border Transfer

Your personal data may be transferred to, stored or otherwise processed by AIA, or provided to any of the above persons who may be located or who may provide services, in or outside ThailandWhere required under relevant law, we may seek your consent to the transfer of such information outside Thailand to our facilities or to those third parties with whom we share it as described above. Your personal data will only be transferred to other locations, where we are satisfied that adequate levels of protection exist to protect the integrity and security of your personal data, which as minimum are comparable to the jurisdiction or territory in which you provided such personal data.

 

Security and Retention of Personal Data

AIA applies reasonable security measures to prevent unauthorised or accidental access, processing, erasure, loss or use.

AIA will delete or destroy your personal data within 11 years after end of relationship with you or a longer period as otherwise required to ensure compliance with applicable laws and regulations.

Your rights with respect to Personal Data and Point of Contact

You have the right to:

 • verify whether AIA holds any personal data about you, to access or obtain a copy of any such data, and/or to access information about how AIA uses or discloses your personal data;
 • require AIA to correct any personal data relating to you which is inaccurate;
 • request that the processing of your personal data be restricted under certain circumstances;
 • request deletion or destruction of your personal data under certain circumstances;
 • request a temporarily suspension of the processing of your personal data under certain circumstances;
 • withdraw your consent or request a change to your scope of consent;
 • request deregistration or deletion of your registered account (if any);
 • make a complaint about AIA's data handling; and
 • enquire about AIA’s policies and practices in relation to personal data.

 

Requests for access, correction, complaints or other queries relating to your personal data should be addressed to AIA Customer Service Center or AIA Call Center 1581 or email at th.customer@aia.com.

Under applicable laws and regulations, we may have the right to charge reasonable costs for the processing of the above personal data requests. In the event that we violate or do not comply with applicable laws, you have right to file a complaint to Office of the Personal Data Protection Committee.

If you suspect any breach involving personal data, please notify Data Protection Officer (DPO) via AIA Call Center 1581 or email at th.privacy@aia.com or contact at the following address.

AIA Company Limited

181 Thanon Surawong

Khwaeng Suriya Wong

Bang Rak, Bangkok 10500

 

Consequences of consent withdrawal

You may withdraw your consent to collect, use, maintain or disclose (part of) your personal data as set out in this privacy statement by giving us reasonable notice.

If you withdraw your consent for us to collect, use, maintain or disclose your personal data for non-marketing reasons, we may be unable to process, administer and/or manage your Product, relationship and/or account with us. In such event, you may be required to surrender or terminate all your policies or accounts or withdraw from any programmes in which you are participating. This may be to your disadvantage, as you may be losing valuable benefits from your policies or programmes, incur surrender charges or it may not be possible for you to obtain a similar level of protection on the same terms in the future.

Amendments to this Privacy Statement

AIA reserves the right, at any time and without notice, to add to, change, update or modify this privacy statement, to the extent permitted by law, simply by notifying you of such change, update or modification. The notification could be made by email or other common mode of communications. 

Where required by applicable law, we may also notify you in the event of material changes to this privacy statement and, where required, seek your consent to those changes.

Additional Information

Should you have any questions on any part of this privacy statement or would like additional information regarding AIA's data privacy practices, please do not hesitate to contact us (see the section entitled “Your rights with respect to Personal Data and Point of Contact” above).

Use of Personal Data for Direct Marketing purposes

To provide you with information about our products and services, AIA Company Limited, Thailand Branch and its affiliates (“AIA”, "we", "us", "our") would like to use your name, surname, age, gender, email address, telephone (including mobile) number, and postal address you provide to us ("contact details") to,

 • send you promotional materials and direct marketing communications about our products, services, advice and subjects, including insurance, annuities; wealth management; investment; banking; financial services; credit cards; medical/health treatment; health information; recruitment; training; reward/loyalty/privilege programmes; charitable/non-profitable causes ("Classes of Marketing Subjects"); and
 • to administer contests, lucky draws, events and competitions to which you choose to participate.

 

We are required by law to obtain your explicit consent in order to do so.

We would also like to share your name and contact details with AIA Persons and Partners providing any of the Classes of Marketing Subjects and call centre, marketing or research services so that they can send you promotional materials and conduct direct marketing in relation to the products and services they offer, but we also cannot do so without your written consent.

AIA will delete or destroy your personal data within 11 years after end of relationship with you. If you do not wish to receive any direct marketing communications, you may withdraw your consent at any time free of charge by contacting AIA Call Center 1581 or through AIA+ application. Any such request should clearly state details of the personal data in respect of which the request is being made.  Please note that in this section your latest declaration shall prevail all declaration that you gave earlier (if any).