รับคุ้ม 3 ต่อ รับสูงสุด 4,100 airasia points

พิเศษ รับฟรี! ประกันชีวิตกลุ่มจาก เอไอเอ ​​ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ 25 พ.ย. 66  –  31 ธ.ค. 66

คุ้มครอง ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงทะเบียนจนถึง 30 เม.ย. 67

ต่อที่ 1 รับฟรี ประกันชีวิตกลุ่ม 10,000 บาท เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ AIA

ต่อที่ 2 รับฟรี 100 airasia points เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ AIA

ต่อที่ 3 รับเพิ่มสูงสุด 4,000 airasia points เมื่อซื้อแบบประกันของ AIA ที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม (ต่อที่ 1)

 1. ความคุ้มครอง : ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567​
 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัยจะต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชีย ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 49 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยอายุแรกเข้าสูงสุดไม่เกิน 49 ปี​
 3. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแอร์เอเชีย ที่ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นี้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 –  31 ธันวาคม 2566
 4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่ม ทันที โดยความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไป เวลา 00.01 น. ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.01 น.
 5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิเท่านั้น (รวมทุกช่องทาง) ซึ่งรวมถึงทุกแคมเปญของการประกันชีวิตกลุ่มฟรี​
 6. เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อเอไอเอได้รับหลักฐานแสดงถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่เอไอเอกำหนดแล้ว​
 7. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียกร้องอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี และที่อยู่ในการส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม
 8.  ข้อยกเว้น: เอไอเอจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยและกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิประโยชน์​

 1. เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ เหล่านี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้​

หมายเหตุ

 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับคะแนน AirAsia Points จำนวน 100 คะแนน จาก airasia rewards (ต่อที่ 2)

 1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตามแคมเปญนี้จะต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชีย ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 49 ปี ณ วันที่เข้าร่วมกิจกรรม
 2. สำหรับสมาชิกแอร์เอเชียที่ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 –  31 ธันวาคม 2566 จะได้รับของขวัญเป็นคะแนน airasia points จำนวน 100 คะแนน
 3. สงวนสิทธิ์การให้ของขวัญเฉพาะสมาชิกแอร์เอเชีย 1 ท่าน / 1 สิทธิเท่านั้น ตลอดระยะเวลาแคมเปญ (รวมทุกช่องทาง)
 4. สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มีชื่อ และนามสกุล และ airasia member ID จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับชื่อสมาชิก และ airasia member ID ในระบบของแอร์เอเชีย เท่านั้น
 5. เอไอเอจะมอบคะแนน airasia points ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ โดยจะจัดส่งคะแนน airasia points ด้วยระบบอัตโนมัติ ในรูปแบบของคะแนน airasia points โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน airasia
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้คะแนน airasia points หรือเรียกคะแนนคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นทันที
 7. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัดและบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 8. สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 9. กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ airasia reward ที่เว็บไซต์ https://www.airasia.com/rewards/th/th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับคะแนน AirAsia Points จำนวน 1,000 คะแนน หรือ 4,000 คะแนน จาก airasia rewards (ต่อที่ 3)

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ:ทั้งแบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท

ยกเว้น ประกันกลุ่ม, ประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINKED) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

1. โครงการนี้สำหรับการซื้อแบบประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคือ AIA PAY LIFE PLUS (NON PAR), AIA 20 PAY LIFE (NON PAR), AIA HEALTH HAPPY, AIA HEALTH SAVER, AIA H&S (NEW STANDARD), AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD), AIA MULTI-PAY CI PLUS,  AIA CI SUPERCARE 10/99 (NON PAR), AIA CI SUPERCARE 20/99 (NON PAR), AIA CI PLUS, AIA CI TOP UP, AIA LEGACY PRESTIGE, AIA LEGACY PRESTIGE PLUS, AIA CI SUPERCARE PRESTIGE, AIA EXCELLENT (NON PAR), AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR), AIA SAVING SURE (NON PAR), AIA ANNUITY FIX และ AIA ANNUITY SURE (ยกเว้น ประกันภัยกลุ่ม, ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA))

2. สงวนสิทธิ์การให้ของขวัญเป็นคะแนนสะสมเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอร์เอเชียเท่านั้น

3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนบน หน้าเว็บไซต์ของเอไอเอ ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2566 และซื้อกรมธรรม์ใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต  และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 –  31 ธันวาคม 2566  เท่านั้น

4. ลูกค้าจะได้รับของขวัญคะแนน airasia points ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 เลขกรมธรรม์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • จำนวน 1,000 คะแนน เมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ และมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • จำนวน 4,000 คะแนน เมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ และมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
  ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ต่อ 1 สมาชิกแอร์เอเชียตลอดระยะเวลาแคมเปญ

5. กรณีกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณจะเป็นเบี้ยประกันภัยก่อนได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า

6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีชื่อ และนามสกุล จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับชื่อผู้เอาประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

7. คะแนน airasia points จะถูกส่งให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติเรียบร้อย โดยจะจัดส่งคะแนน airasia points แก่ลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ ในรูปแบบของคะแนน airasia points โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน airasia

8. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้คะแนน airasia points หรือเรียกคะแนนคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที

9. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

10. กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581

11. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

13. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด