error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง​

1. การประกันภัยกลุ่ม : ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง​

2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร จากอุบัติเหตุทั่วไป หรือ อุบัติเหตุสาธารณภัย*  จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง​

*อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ โรงมหรสพ โรงแรม ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้​
 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัย​

บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 และไม่เกิน 50 ปี  ในวันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง และผู้เอาประกันภัยสามารถรับสิทธิได้เพียงสิทธิเดียวต่อรายชีวิต​
 

ข้อยกเว้นของการประกันชีวิตกลุ่ม​

เอไอเอ จะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง และกรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ​
 

ข้อยกเว้นของการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ​

เอไอเอ จะไม่คุ้มครองถึงการเสียชีวิต การสูญเสียหรือการทุพพลภาพใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้​

1. การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตนเอง หรือการพยายามที่จะกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าในขณะที่วิกลจริต หรือไม่ก็ตาม​

2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การปฏิวัติหรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม​

3. การเข้าร่วมการจลาจล สงครามกลางเมือง การประท้วงหรือการก่อการร้าย​

4. การฝ่าฝืน หรือพยายามฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการขัดขืนการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่​

5. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ การแข่งม้าหรือการแข่งขันที่ใช้ล้อ​
 

การเรียกร้องสินไหมทดแทน​

เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้ว ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ เอไอเอ ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สามารถเรียกร้องสินไหม โดยเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม เอกสารประกอบอื่น ๆ และที่อยู่ในการส่งข้อเรียกร้องสินไหม​
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิประโยชน์ ​

1. เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ​

2. ในบางสถานการณ์ที่ท่านไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตการดูแลสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต​
 

หมายเหตุ:​

1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยและปฏิเสธในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย​

2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม  ​

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย​