icon health

AIA CI ProCare | ประกันชีวิต

วางแผนชีวิตได้อย่างโปรด้วยเบี้ยฯ คงที่ คุ้มครองยาวนาน 99 ปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงทุกระดับการเจ็บป่วย ไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ ทิ้ง

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุครบ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 60 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ

1 ระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองของแต่ละผลประโยชน์ภายใต้แบบประกัน AIA CI ProCare เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

2 ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางมาก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้สูงสุด 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและจำกัดสูงสุดจำนวน 1 ครั้ง หรือหนึ่งโรคร้ายแรงตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์นี้เท่านั้น

3 ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงมาก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและจำกัดสูงสุดจำนวน 1 ครั้ง หรือหนึ่งโรคร้ายแรงตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์นี้เท่านั้น

4 หลังจากจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสำหรับ โรคมะเร็งระยะลุกลาม / กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด / โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และต่อมาเกิดการกลับมาเป็นซ้ำตามเงื่อนไข บริษัทจะจ่ายอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โรคละ 1 ครั้ง รวมในจำนวนสูงสุด 6 ครั้ง

5 เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยในวิกฤต (ICU) ของโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันติดต่อกัน จากสาเหตุหรือการรักษาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บตามเงื่อนไขของผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

6 คุ้มครอง 8 โรคที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ได้แก่ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง, การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง, การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

7 ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยจะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

8 ในขณะที่บันทึกสลักหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้มีผลบังคับ และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่เคยได้รับผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขของการประกันภัยแบบ AIA CI ProCare มาก่อน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์โบนัสสุขภาพตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นี้ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครแบบประกัน ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั้งนี้ อัตราโบนัสสุขภาพของสถานะซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทตินัม เท่ากับ 1, 4 และ 9 ตามลำดับ

9 เบี้ยประกันภัยชีวิต เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

๐ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

๐ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

๐ การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง และหรือผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และหรือผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรงจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงแต่ละโรคในแต่ละผลประโยชน์ และหรือความเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ตามความหมายของภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตที่ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

2.การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

3.การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

เอไอเอ ซีไอ โปรแคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ ซีไอ โปรแคร์ (ไม่มีเงินปันผล)

1 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ ณ วันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า    1) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 2) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์** หรือ 3) จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง และหรือผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และหรือผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรงที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากสาเหตุและหรือเหตุการณ์เดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้สูงที่สุดเพียง 1 โรคเท่านั้น และให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่า เกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกันข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 2 การบาดเจ็บ “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” 

ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 4 “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” และต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

ดังต่อไปนี้ “อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา” หรือ “การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หรือ   

“ตาบอด” โดยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง”

ทั้งนี้ จะถือว่าการจ่ายผลประโยชน์ใน 4 กรณีนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงในแต่ละกรณีเท่านั้น

3 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสำหรับ “ภาวะอะแพลลิก” หรือ “การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” เฉพาะกรณีที่เป็นการจ่ายผลประโยชน์นี้ครั้งแรก หรือ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

**เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ คือ มูลค่ากรมธรรม์หลังหักผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง และหรือผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB) และหรือผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)