กรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับเลย ก่อนจะสายเกินไป

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
1 จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป ของแผนประกันภัย 200,000 บาท
2 ค่าชดเชยรายวันสูงสุดคืนละ 1,000 บาท สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
3 คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับเพศหญิงอายุ 50 ปี แผนความคุ้มครอง 100,000 บาท
4 เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุนพิเศษ (ไม่มีเงินปันผล)(เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ :  50 - 70 ปี
การพิจารณารับประกัน : การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
จำนวนเงินเอาประกันภัย :  100,000 / 150,000 / 200,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :           ครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองตลอดชีวิต หรืออายุครบ 90 ปี
ผลประโยชน์
Benefit
ผลประโยชน์ - กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวนผลประโยชน์
1-2 อุบัติเหตุ* รับเงินเท่ากับเบื้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าวและรับเพิ่ม 110%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยค่าชดเชยรายวันฯที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (ถ้ามี)
เหตุอื่น ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
3 ทุกกรณี* 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
4 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
5 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
6 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
7 เป็นต้นไป 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
ผลประโยชน์ - กรณีค่าชดเชยรายวันการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ปีกรมธรรม์ สาเหตุการเข้าพักรักษาตัว จำนวนผลประโยชน์สูงสุด
1-2 อุบัติเหตุ* 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เหตุอื่น ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง
3 ทุกกรณี* 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
4 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
5 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
6 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
7 เป็นต้นไป 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
ผลประโยชน์ - กรณีมีชีวิตอยู่กรมธรรม์ครบสัญญา
หากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี บริษัทฯจะจ่ายจำนวนเงิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดสะสมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป (ถ้ามี)
*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
**ณ วันที่จ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนผลประโยชน์ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หักด้วยผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันฯที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด สะสมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่3 เป็นต้นไป (ถ้ามี)
***ณ วันที่จ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนผลประโยชน์สูงสุดในปีกรมธรรม์นั้น หักด้วยผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันฯที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดสะสมตั้งแต่
ปีกรมธรรม์ที่3 เป็นต้นไป (ถ้ามี)

คำถามพบบ่อย

ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) กับเราได้ เพื่อให้เราช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อคุณต้องนอนโรงพยาบาล

ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสุขภาพใดๆทั้งสิ้น

สำหรับประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีการชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไข

ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลทุกกรณี ถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวมาก่อนสมัครหรือไม่ แต่ทั้งนี้ใน 2 ปีแรก เอไอเอจะคุ้มครองให้เบิกค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น

• ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยแบบ เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุนพิเศษ (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
• หมายเหตุ:
1) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันฯ ในปีที่ 1-2 เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น
2) ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่ม 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่าชดเชยรายวันฯที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต (ถ้ามี), ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีนั้นๆ หักด้วยค่าชดเชยรายวันฯ ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด สะสมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง