pageheroimage

สิทธิความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เอไอเอ

สิทธิความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เอไอเอ ไมโครอินชัวรันส์ สำหรับ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

ข้อ 3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

500/วัน

ข้อ 5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เริ่นต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 00.00 น. สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00น.
 • ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากเอไอเอ จำนวน 1 กรมธรรม์ และความคุ้มครองจะมีขึ้นเฉพาะสมาชิก ผู้ขอเอาประกันภัยที่ให้ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตรงตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่ได้เอกสารยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นได้ที่นี่

หากต้องการเรียกร้องสินไหม ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เอไอเอ ไมโครอินชัวรันส์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 โปรดดำเนินการดังนี้

 1. ดาวน์โหลดใบนำส่ง (ใบปะหน้าการเรียกร้องสินไหม)  คลิกที่นี่
 2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ คลิกที่นี่
 3. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คลิกที่นี่
 4. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม เช่น ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาใบรับรองแพทย์ โดยส่งเรียกร้องสินไหมได้ที่ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต (บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือกรณีเรียกร้องค่าสินไหมได้ที่ เอไอเอคอลเซ็นเตอร์ 1581 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง