้้ิhb-extra-sim

ลงทะเบียนสนใจประกัน​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
icon health

AIA HB EXTRA | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มชดเชยรายได้

คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน – 70 ปี

​ จุดเด่นของ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

 

• ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case

• กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

• ค่าชดเชย 5 เท่า** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้ารับการผ่าตัด โดยการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง โดยวิสัญญีแพทย์

• ค่าชดเชย 25 เท่า* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค*

• ค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน

• ค่าชดเชย 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต

• รับสิทธิสมาชิกโครงการ AIA Vitality เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุด 15% และสิทธิประโยชน์มากมาย รายละเอียด เพิ่มเติม

 

ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

โรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค* ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA

1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

5. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง

6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

7. แผลไหม้ฉกรรจ์

8. ภาวะโคม่า

9.สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

10.การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ

11.การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

12.การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

13.โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ

• สามารถแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)

• การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

• สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้

• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

• เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากความคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

*ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตาม ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือภาวะสืบเนื่องที่เกิดจากโรคเดียวกัน

**ได้รับการผ่าตัดโดยวางยาสลบ (Anesthesia) หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง