ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1 : ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือเท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

ข้อ 2 : ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือเท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

ข้อ 3 : ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

500

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เริ่นต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00น.
  • ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก เอไอเอ เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น และเอไอเอ ขอมอบความคุ้มครองให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่กรอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตรงตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่ได้เอกสารยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS
  • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นได้ที่นี่  

หมายเหตุ

  • หากมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบริษัทจะออกเป็นรูปแบบเช็คเท่านั้น

หากต้องการเรียกร้องสินไหม โครงการ “แจกฟรี! กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม PA อุ่นใจ ชดเชยรายได้   (ไมโครอินชัวรันส์)

1.ดาวน์โหลดใบนำส่ง (ใบปะหน้าการเรียกร้องสินไหม)  คลิกที่นี่  

2. ดาวน์โหลดเอกสารการเรียกร้องสินไหม

    2.1 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คลิกที่นี่ 
    2.2 ค่าชดเชยรายได้เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ คลิกที่นี่

พร้อมแนบเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบรับรองแพทย์ โดยส่งเรียกร้องสินไหมได้ตามช่องทางปกติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือกรณีเรียกร้องค่าสินไหมได้ที่ เอไอเอคอลเซ็นเตอร์ 1581 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

1. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา วันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

หลักฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดังต่อไปนี้

1.1 กรณีเสียชีวิต

      1.1.1 สำเนาใบมรณบัตร

      1.1.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล

      1.1.3 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ

      1.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์

      1.1.5 หลักฐานที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์  เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

1.2 กรณีสูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

      1.2.1 ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์

      1.2.2 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)

      1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

      1.2.4 หลักฐานที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

1.3 กรณีผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

      1.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (ถ้ามี)

      1.3.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

      1.3.3 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

      1.3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

1.4 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย

      1.4.1 สำเนาใบมรณบัตร

      1.4.2 สำเนาใบรายงานแพทย์

      1.4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์

  กรณีที่มีความจำเป็นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริษัทมีสิทธิที่จะขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

3. การจ่ายค่าทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน  90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

   บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

5. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

6. การบอกเลิกความคุ้มครอง

การทำประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง

7. ข้อกำหนดอายุของผู้เอาประกันภัย

  ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์  ณ วันที่ทำประกันภัย จึงจะมีสิทธิทำประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย   ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 1.

ข้อ 3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในให้แก่ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้รับประโยชน์ ตามแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน

ข้อ 5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หรือค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจาก

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

3. การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ           

4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตในฐานะผู้โดยสารในยานพาหนะสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์          ข้อ 3. หรือผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุข้อ 4. แล้วแต่กรณี

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด

8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

9. การก่อการร้าย