สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก blueplus+

รับฟรี! ประกันชีวิตกลุ่มจาก เอไอเอ ​

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท​

ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.67

คุ้มครอง ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดทแนประกันชีวิตกลุ่ม

 1. ความคุ้มครอง : ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัย
 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยอายุแรกเข้าสูงสุดไม่เกิน 49 ปี​
 3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก blueplus+ ที่กดรับโค้ดผ่านแอปพลิเคชัน xplORe และลงทะเบียนรับประกันชีวิตกลุ่มจากเอไอเอ โดยนำโค้ดจากแอปพลิเคชัน xplORe มาใส่ในช่อง “รหัสคูปอง” บนหน้าเว็บไซต์ https://bit.ly/3VhWd48
 4. รับสิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.67
 5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองประกันชีวิตทันที โดยความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไป เวลา 00.01 น. ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น.     
 6. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิเท่านั้น (รวมทุกช่องทาง) ซึ่งรวมถึงทุกแคมเปญของการขอรับประกันชีวิตกลุ่มฟรี​
 7. เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อเอไอเอได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุของการเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของเอไอเอแล้ว​
 8. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียกร้องอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี และที่อยู่ในการส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม
 9. สำหรับประกันชีวิตกลุ่ม เอไอเอจะไม่คุ้มครองกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัย หรือกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิประโยชน์​

 1. เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ เหล่านี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้​
หมายเหตุ
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย