ประกันชีวิตกลุ่มจาก เอไอเอ ​

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความคุ้มครอง และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม​
 1. ความคุ้มครอง : ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567​
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยอายุแรกเข้าสูงสุดไม่เกิน 49 ปี​
 3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Blue Card และลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นี้ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองประกันชีวิต ทันที โดยความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไป เวลา 00.01 น. ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 00.01 น. 
 5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิเท่านั้น (รวมทุกช่องทาง) ซึ่งรวมถึงทุกแคมเปญของประกันชีวิตกลุ่มฟรี​
 6. เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อเอไอเอได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุของการเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของเอไอเอแล้ว​
 7. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียกร้องอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี และที่อยู่ในการส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม
 8. สำหรับประกันชีวิตกลุ่ม เอไอเอจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยและกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 9.  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิประโยชน์​
 1. เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ เหล่านี้​โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้​
หมายเหตุ
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย
หมายเหตุ
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย