สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้า BlueCard

รับฟรี! ประกันชีวิตกลุ่มจาก เอไอเอ ​​ 
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท​

ลงทะเบียนรับสิทธิ วันนี้ – 31 ส.ค. 66​

คุ้มครอง ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงทะเบียนจนถึง 30 เม.ย. 67

สนใจประกัน

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

¹ ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1-13 ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละหมวด 2 ค่าห้องฯ และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม

  1. ความคุ้มครอง : ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567​
  2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยอายุแรกเข้าสูงสุดไม่เกิน 49 ปี​
  3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BlueCard  และลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นี้ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566
  4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองประกันชีวิต ทันที โดยความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไป เวลา 00.01 น. ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น.
  5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิเท่านั้น (รวมทุกช่องทาง) ซึ่งรวมถึงทุกแคมเปญของประกันชีวิตกลุ่มฟรี​
  6. เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อเอไอเอได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุของการเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของเอไอเอแล้ว​
  7. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียกร้องอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี และที่อยู่ในการส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม
  8. สำหรับประกันชีวิตกลุ่ม เอไอเอจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยและกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิประโยชน์​

  1. เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ เหล่านี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
  2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้​
หมายเหตุ
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย